Header ad

Yurtiçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları 01.01.2017-31.12.2017

 

 

1 TEMMUZ 2017-31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ

 YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA

 HARCIRAH TUTARLARI

 

ÖZET : 1 Temmuz 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olan memur maaşları katsayılarına göre gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları.

 

 

I-Vergiden İstisna yurtiçi harcırah tutarları

 

 

1.7.2017-31.12.2017

Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutatı (TL)

Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL) Harcıraha Esas Alınacak Sütun
2.583.35 TL ve fazlası 57,50 II
2.564.86 – 2.583.34 TL arası 48,25 III
2.338.91 – 2.564.85 TL arası 45,00 IV
2.051.33 – 2.338.90 TL arası 42,50 V
1.701.62  – 2.051.32 TL arası 37,25 VI
1.701.62 TL ve daha azı 36,25 VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-Vergiden İstisna yurtdışı harcırah tutarları.

 

 

  01/07/2017-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI

BRÜT AYLIK TUTARLARINA GÖRE BELİRLENMİŞ GELİR DİLİMİ GRUPLARI VE BU GRUPLAR İÇİN TESPİT EDİLMİŞ OLAN YURTDIŞI GÜNDELİK TUTARLARI

  ÜCRET GURUPLARI
Ülkeler ve Para Birimi II. Sütun III. Sütun IV. Sütun V. Sütun VI. Sütun VII. Sütun
2,583.35 TL ve fazlası 2,564,86 -2,583.34 TL arası 2,338.91-2,564.85 TL arası 2.051,33-2.338.90TL arası 1.701,62-2.051,32TL arası 1.701,61 TL ve daha azı
A.B.D.(A.B.D. Doları) 182 146 124 117 110 93
Almanya   (Euro) 164 131 111 105 99 83
Avustralya  (Avustralya Doları) 283 227 192 181 171 143
Avusturya  (Euro) 166 132 112 106 100 84
Belçika(Euro) 161 128 109 103 97 81
Danimarka (Danimarka Kronu) 1.238 988 838 791 746 627
Finlandiya (Euro) 148 119 100 95 90 74
Fransa (Euro) 160 127 108 102 96 81
Hollanda (Euro) 156 125 106 100 94 80
İngiltere(Sterlin) 115 91 78 74 69 59
İrlanda (Euro) 155 124 105 99 94 78
İspanya  (Euro) 158 126 107 101 95 80
İsveç(İsveç Kronu) 1.359 1.085 919 867 819 687
İsviçre (İsviçre Frangı) 283 226 192 181 171 143
İtalya (Euro) 152 122 104 98 92 77
Japonya   (Japon Yeni) 31.405 25.127 21325 20.118 18.901 15.914
Kanada   (Kanada Doları) 244 195 165 156 147 125
Kuveyt(Kuveyt Dinarı) 50 40 35 33 31 25
Lüksemburg (Euro) 161 128 109 103 97 82
Norveç  (Norveç Kronu) 1.193 952 808 762 719 604
Portekiz (Euro) 155 24 105 99 93 78
Suudi Arabistan(Suudi A. Riyali) 617 492 418 395 372 313
Yunanistan   (Euro) 158 126 107 101 95 80
Kosova (Euro) 123 98 83 78 74 63
Diğer AB Ülkeleri (Euro) 127 101 86 81 76 65
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) 157 125 106 100 95 80

 

 

01/07/2017- 31/12/2017 tarihleri arası vergiden istisna edilecek yurt dışı gündelik tutarlarına karşılık gelen yukarıda belirtilen brüt aylık tutarlarının hesabında emsal alınan kadrolar aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler Ve Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündelik tutarları, en son 20 Ocak 2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9715 sayılı B.K.K. ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

 

GÖREV UNVANI/KADRO DERECESİ

Verilecek Gündelik

Miktarları

 (TL)

1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan 186,90
2- Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M. M. Genel Sekreterleri, Başbakanlık Müsteşarı 150,60
3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler 131,25
4- Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden;
a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar 112,54
b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar 93,77
c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 75,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buna göre; 01/01/2017 – 30/06/2017 tarihleri arası kararname eki cetvele göre vergiden istisna olarak verilebilecek gündelikler ile gündelik tutarlarının uygulanacağı brüt aylık seviyeleri aşağıdaki gibidir.

 

1.1.2017 – 30.06.2017 Dönemi İçin Geçeçerli Brüt Aylık Tutarı

 (TL)

Vergiden İstisna Gündelik Tutarı

 (TL)

2.416,15 TL ve fazlası 150,60
2.398,86 – 2.416,14 TL arası 131,25
1.630,39 – 2.398,85 TL arası 112,54
1.591,49 – 1.630,38 TL arası 93,77
1.591,48 TL ve daha azı 75,05

 

 

 

01/07/2017- 31/12/2017 tarihleri arası kararname eki cetvele göre vergiden istisna olarak verilebilecek gündelikler ile gündelik tutarlarının uygulanacağı brüt aylık seviyeleri aşağıdaki gibidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV-Gündeliklerin Vergilendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

 

Gelir vergisinden istisna edilen gündelik uygulamasında aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir:

 

  • 06.1989 tarih ve 20211(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı ile ek tazminat ödenmesi ile ilgili 375 sayılı K.H.K’nin 20.05.1994 tarih ve 21939(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 527 sayılı K.H.K’nin 28’inci maddesi ile değişik 1’inci maddesinde; devlet memurlarına her bir hizmet yılı için 20 gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödeneceği; ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamının 500 olarak uygulanacağı ve hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığı miktarının devlet memurların göstergelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre tesbit olunan katsayılar uygulanmak suretiyle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Kıdem aylığı (personelin hizmet yılı sayısı x 20 x aylık katsayısı) şeklinde hesaplanmakta olup, özel sektör çalışanının gelir vergisinden istisna harcırah tutarının belirlenmesi sırasında kişinin kıdemine göre hesaplanacak söz konusu tutarın yurtiçi, yurtdışı ve KKTC için yukarıdaki tablolarda yer alan brüt aylıklara ilave edilmesi suretiyle o personelin brüt aylık seviyesinin belirlenmesi ve buna göre gelir vergisinden istisna harcırah tutarının tespit edilmesi gerekmektedir. Kıdem aylığı, fiili hizmet süresi daha fazla olsa bile, en fazla 25 yıl için hesaplanacaktır. Örneğin 30 yıllık bir çalışanın gelir vergisinden istisna harcırah tutarının tespitinde yurtiçi, yurtdışı ve KKTC için yukarıda belirlenen brüt aylık seviyelerine 25 x 20 x 0,093259 =  46.63 TL ilave edilecektir.

 

  • Aylık ücret tutarlarına göre belirlenen gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı durumlarda bu ödemelerden sadece damga vergisi kesintisi yapılması gerekmekte olup, istisna tutarı aşan gündelik ödendiği durumda ise aşan tutar, ücretlinin içinde bulunduğu gelir dilimine karşılık gelen vergi oranı ve damga vergisi dikkate alınarak brütleştirilmek suretiyle gelir vergisi kesintisine tabi tutulmalıdır.

 

  • Yurt dışı gündeliklerin TL cinsinden tahakkuku yapılırken, yabancı paranın T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kurunun esas alınması gerekmektedir.

 

 

  • Devlet memurlarına yurt dışı seyahatin ilk 10 günü için verilen gündelik tutarı %50 zamlı olarak ödendiğinden, istisna harcırahın hesaplanması sırasında bu durumun da dikkate alınması gerekmektedir.

 

  • Birden fazla ülkeyi kapsayan seyahatlerde, her ülke için ilgili olduğu gündelik tutarı kalış süresiyle orantılı olarak hesaplanması gerekmektedir.

 

  • Devlet memurlarında da olduğu gibi yurt dışında yatacak yer için ödenen ve belgelendirilen giderlerin, vergiden istisna edilen gündelik tutarlarının % 40’ını aşması halinde, aşan kısmın % 70’i ayrıca vergiden istisna edilerek ödenebilmektedir.

 

 

  • Gündelik verilen personelin yurt içi ve yurt dışı seyahati ile ilgili yemek ve konaklama giderleri ayrıca belge karşılığında kendisine ödenmesi ve bu belgeler gider veya maliyet olarak dikkate alınması halinde ise ödenen gündelik tutarının tamamının brütleştirilerek ücret olarak vergi matrahına dahil edilerek vergi hesaplanması gerekmektedir.

 

  • Harcırahın 1/3’ü yatma, 2/3’ü de yemek giderlerine karşılık ödenmektedir.

 

 

Saygılarımızla…


 

 

EK :  Açıklama ve Hesaplamalar

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2’nci maddesinde, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu’na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündelikleri veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmının gelir vergisinden istisna olduğu, aşan kısmın ise vergiye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Diğer taraftan, 138 seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından hizmet erbabına fiili yemek ve yatmak giderleri dışında gündelik de ödendiği takdirde bu gündeliklerin tamamının ücret olarak vergiye tabi tutulması gerektiği açıklanmıştır.

 

Harcırah Kanununun 33’üncü maddesinde yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarının her yıl bütçe kanunları ile tespit olunacağı, 34’üncü maddesinde de yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Daha sonra 24 Aralık 2016 tarihli ve 29928 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlanmış ve 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere eki (H) Cetvelinde 2017 yılı Harcırah Tutarları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde: 33)
A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 63,00
b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet
Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı,
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller,
Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 57,50
B- Memur ve Hizmetlilerden;
a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 48,25
b) Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 45,00
c) Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 42,25
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 37.25
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 36,25
 
II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar 14,75
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar 14,25

 

Ayrıca yurt dışı seyahatler için geçerli harcırah tutarları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılacak yolculuklarda uygulanacak harcırahlar ise en son 20 Ocak 2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27/12/2016 tarihli ve 2017/9715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.

 

A- Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Harcırahlar

 

Maliye Bakanlığı’nın 4 Temmuz 2017 tarihli ve  5 sıra No’lu Genelgesinde, 01/07/2017-31/12/2017 döneminde geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,102706), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,607645), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısının  ise (0,03257) olarak belirlendiği belirtilmiştir.

 

Buna göre 2017 yılında uygulanan söz konusu katsayılar aşağıdaki gibi olmuştur.

 

Katsayılar 1.1.2017 -30.06.2017 01.07.2017-31.12.2017
Memur aylığı katsayısı 0,096058 0,102706
Memuriyet Taban Aylığı Katsayısı 1,503595 1,607645
Yan ödeme katsayısı 0,030462 0,03257

 

Devlet memurlarının aylıklarında meydana gelen bu değişiklik nedeniyle, yurtiçi harcırahlara ilişkin ücret aralıkları da değişmiştir.

 

Buna göre 01/01/2017-30/06 /2017 tarihleri arası geçerli olan ve gelir vergisinden istisna harcırah tutarları aşağıdaki gibi olmuştur.

 

 

01/01/2017-30/06 /2017 TARİHLERİ ARASI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI
Gündeliklerin Tekabül Ettiği                 Brüt Aylık Tutarı (TL) Vergiden İstisna        Gündelik Tutarı (TL)
2.416,15 TL ve fazlası 57,50
2.398,86-2.416,14 TL arası 48,25
2.187,53-2.398,85 TL arası 45,00
1.918,57-2.187,52 TL arası 42,50
1.591,49-1.918,56 TL arası 37,25
1.591,48 TL ve daha azı 36,25

 

 

01/07/2017-31/12/2017 tarihleri arası geçerli olan ve gelir vergisinden istisna harcırah tutarları aşağıdaki   gibi uygulanacaktır.

 

Bu tutarları aşan harcırah ödemelerinin, aşan kısmı vergiye tabi olacaktır.

 

 

 

 

B- Gelir Vergisinden İstisna Yurt Dışı Harcırahlar

 

6245 Sayılı Harcırah Kanunun 34’üncü maddesine istinaden 20 Ocak 2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile memurlara ödenecek yurt dışı harcırah tutarları 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

 

Buna göre; memur aylıklarının artırılmasından dolayı değişen ücret aralıkları dikkate alınmak suretiyle 01/01/2017-30/06/2017 ile 1/7/2017-31/12/2017 tarihleri arası gelir vergisinden istisna olacak yurt dışı harcırah tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

 

 

  01/01/2017-30/06 /2017 ile 1/7/2017-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI

BRÜT AYLIK TUTARLARINA GÖRE BELİRLENMİŞ GELİR DİLİMİ GRUPLARI VE BU GRUPLAR İÇİN TESPİT EDİLMİŞ OLAN YURTDIŞI GÜNDELİK TUTARLARI

  ÜCRET GURUPLARI
Ülkeler ve Para Birimi II. Sütun III. Sütun IV. Sütun V. Sütun VI. Sütun VII. Sütun
01/01/2017-30/06 /2017 2.416,15 TL ve fazlası 2.398,86 -2.416,14 TL arası 2.187,53-2.398,85 TL arası 1.918,57-2.187,52 TL arası 1.591,49-1.918,56 TL arası 1.591,48 TL ve daha azı
1/7/2017-31/12/2017 2,583.35 TL ve fazlası 2,564,86 -2,583.34 TL arası 2,338.91-2,564.85 TL arası 2.051,33-2.338.90TL arası 1.701,62-2.051,32TL arası 1.701,61 TL ve daha azı
A.B.D.(A.B.D. Doları) 182 146 124 117 110 93
Almanya   (Euro) 164 131 111 105 99 83
Avustralya  (Avustralya Doları) 283 227 192 181 171 143
Avusturya  (Euro) 166 132 112 106 100 84
Belçika(Euro) 161 128 109 103 97 81
Danimarka (Danimarka Kronu) 1.238 988 838 791 746 627
Finlandiya (Euro) 148 119 100 95 90 74
Fransa (Euro) 160 127 108 102 96 81
Hollanda (Euro) 156 125 106 100 94 80
İngiltere(Sterlin) 115 91 78 74 69 59
İrlanda (Euro) 155 124 105 99 94 78
İspanya  (Euro) 158 126 107 101 95 80
İsveç(İsveç Kronu) 1.359 1.085 919 867 819 687
İsviçre (İsviçre Frangı) 283 226 192 181 171 143
İtalya (Euro) 152 122 104 98 92 77
Japonya   (Japon Yeni) 31.405 25.127 21325 20.118 18.901 15.914
Kanada   (Kanada Doları) 244 195 165 156 147 125
Kuveyt(Kuveyt Dinarı) 50 40 35 33 31 25
Lüksemburg (Euro) 161 128 109 103 97 82
Norveç  (Norveç Kronu) 1.193 952 808 762 719 604
Portekiz (Euro) 155 24 105 99 93 78
Suudi Arabistan(Suudi A. Riyali) 617 492 418 395 372 313
Yunanistan   (Euro) 158 126 107 101 95 80
Kosova (Euro) 123 98 83 78 74 63
Diğer AB Ülkeleri  (Euro) 127 101 86 81 76 65
Diğer Ülkeler  (A.B.D. Doları) 157 125 106 100 95 80

 

 

 

E-: Gelir Vergiden İstisna Gündeliklere Tekabül Eden Maaş Dilimleri

 

01/07/2017-31/12/2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaşlarına uygulanacak katsayılara göre Gelir Vergiden İstisna Gündeliklere Tekabül Eden Maaş Dilimlerinin hesaplanmasına ilişkin tablolar aşağıdaki gibidir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurt İçi Gündelik Maaş Dilimleri

 

Sıra No Ek Gösterge (I) Gösterge (II) Maaş Katsayısı (III) Maaş                       (IV) =[(I)+(II)]*(III) Taban Aylık

(V) (1000*1,24144)

Toplam Maaş (VI)=(IV)+(V)
1 8000 1500 0.102706 975.71 1,607.65 2,583.35
2 8000 1320 0.102706 957.22 1,607.65 2,564.86
3 5800 1320 0.102706 731.27 1,607.65 2,338.91
4 3000 1320 0.102706 443.69 1,607.65 2,051.33
5 915 0.102706 93.98 1,607.65 1,701.62

 

 

Yurt Dışı Gündelik Maaş Dilimleri

 

Sıra No Ek Gösterge (I) Gösterge (II) Maaş Katsayısı (III) Maaş                       (IV) =[(I)+(II)]*(III) Taban Aylık (V)=(1000*1.490925) Toplam Maaş            (VI)=(IV)+(V)
1 8000 1500 0.102706 975.71 1,607.65 2,583.35
2 8000 1320 0.102706 957.22 1,607.65 2,564.86
3 5800 1320 0.102706 731.27 1,607.65 2,338.91
4 3000 1320 0.102706 443.69 1,607.65 2,051.33
5 915 0.102706 93.98 1,607.65 1,701.62

 

KKTC için Gündelik Maaş Dilimleri

 

Sıra No Ek Gösterge (I) Gösterge (II) Maaş Katsayısı (III) Maaş                       (IV) =[(I)+(II)]*(III) Taban Aylık

 (V)=(1000*1,24144)

Toplam Maaş            (VI)=(IV)+(V)
1 8000 1500 0.102706 975.71 1,607.65 2,583.35
2 8000 1320 0.102706 957.22 1,607.65 2,564.86
3 1320 0.102706 135.57 1,607.65 1,743.22
4 915 0.102706 93.98 1,607.65 1,701.62

 

 

 

 

Yazar Hakkında

Smmm Denetçi Bilirkişi

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

preloader