Header ad

Yeraltı, Turizm, Özel Güvenlik ve Sağlık Sektörlerine Özel Çalışma Saati Düzenlemesi

Yeraltı, Turizm, Özel Güvenlik ve Sağlık Sektörlerine Özel Çalışma Saati Düzenlemesi

25 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30165 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz; denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Turizm, Özel Güvenlik ve Sağlık Sektörlerine Özel Düzenleme

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikteyapılan düzenlemeler şöyledir;

– İki Vardiya İmkanı

2015 yılında yayınlanan 6645 Sayılı Torba Kanunla 4857 Sayılı Kanun’un gece çalışmalarını düzenleyen 69.maddesi’ne, “Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir” hükmü eklenmiştir.

6645 sayılı Kanunla İş Kanunu’nda yapılan değişikliğine uyum sağlamak amacıyla, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde 24 saatte üç posta (vardiya) yerine iki posta çalışılabileceği düzenlenmiştir. Bu değişiklikle belirtilen sektörlerde 24 saat esasına göre çalışılan işyerlerinde haftalık çalışma süresi sabit tutulduğundan, tarafların anlaşarak iki posta çalışma sistemine geçmesi durumunda çalışma günlerinin azalması, dolayısıyla yolda geçen sürelerin azalması mümkün olabilecektir. Ayrıca bu değişikliğin bu işyerlerinde alt işveren tarafından çalıştırılan işçileri de kapsayacak şekilde uygulanması imkânı tanınmıştır.

Bu doğrultuda yönetmelikte yapılan düzenleme,“Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde düzenleme 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilir.”şeklinde olmuştur.

***

– Gece 7,5 Saati Aşan Çalışma İmkanı

Haftalık 45 saati aşmamak şartıyla turizm, özel güvenlik ve sağlık sektöründe gece çalışması tarafların anlaşması şartıyla 7,5 saatten 11 saate çıkarılmıştır. Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecektir.

Ayrıca turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetlerinin kapsamı belirlenmiştir. Yapılan düzenlemeye göre;

·      Turizm hizmeti yürütülen işler;ilgili mevzuatı uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi veya turizm yatırımı belgesi verilen ya da belediye tarafından turizm işletmesi olarak faaliyet göstermek üzere işletme belgesi verilen tesislerde,

·      Özel güvenlik hizmeti yürütülen işler;10/6/2004 tarihli ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında İçişleri Bakanlığınca faaliyet izni verilen özel güvenlik şirketlerinde veya özel güvenlik görevlisi olarak herhangi bir işyerinde,

·      Sağlık hizmeti yürütülen işler; Sağlık hizmeti sunan ve/veya üreten; gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerin işyerinde ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerinde, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda tanımlanan sosyal hizmet kuruluşlarında çalışan işçiler ile bu işyerlerinde alt işveren tarafından çalıştırılan işçileri kapsamaktadır.

– İşçi Listesini Bildirilme Yükümlülüğünün Kaldırılması

Her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını içeren listelerin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine teslim edilmesi uygulaması kaldırılmış; denetim esnasında talep edilmesi halinde ibraz edilmek üzere işyerinde saklanması yeterli sayılmıştır.

Yapılan düzenleme ile işveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından talep edildiğinde sunmak üzere işyerinde bulundurmakla yükümlü olacak. Ayrıca işçilerin ad ve soyadlarını içeren listelerin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine teslim edilmesine gerek kalmamıştır.

Yazar Hakkında

Smmm Denetçi Bilirkişi

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

preloader