Header ad

Sosyal Güvenlik Anlaşması Belçika

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

İLE

BELÇİKA KRALLIĞI

ARASINDA

SOSYAL GÜVENLİK HAKKINDA GENEL

SÖZLEŞME

Türkiye Cumhurbaşkanı

Ve Majeste Belçika Kralı,

 

Haklarında akit tarafların sosyal güvenlik mevzuatı uygulanan veya uygulanmış bulunan kimselerin her iki Akit Tarafın sosyal Güvenlik mevzuatıyla sağlanan yardımlardan faydalanmalarını arzu ederek bir sözleşme akdetmeyi kararlaştırmışlar ve bu maksatla tam yetkili temsilciler olarak:

 

Türkiye Cumhurbaşkanı:  Ekselans Fuat BAYRAMOĞLU

Türkiye Cumhuriyeti Brüksel

Büyükelçisi,

 

Majeste Belçika Kralı :       Ekselâns P.de PAEPE

Belçika Sosyal Güvenlik

İşleri Bakanı’nı

görevlendirmişlerdir.

Temsilciler, usulü dairesinde düzenlenmiş bulunan selâhiyet belgelerini teati ettikten sonra, aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır.

 

MADDE 1

GENEL HÜKÜMLER

 

 • Bu sözleşmenin uygulanmasında
 1. Belçika, Belçika Krallığını,Türkiye, Türkiye Cumhuriyetini,
 2. “Vatandaş” terimi: Belçika ile ilgili olarak, Belçika vatandaşı olan bir kimseyi, Türkiye ile ilgili olarak Türk vatandaşı olan bir kimseyi,
 3. “Mevzuat” terimi: 2nci maddenin 1 inci fıkrasında zikredilen kanun ve yönetmelikleri,
 4. “Yetkili Makam” veya “Yüksek İdari Makam” terimi: Belçika ile ilgili olarak, 2 nci maddenin1.inci fıkrasında zikredilen mevzuatın uygulanması konusunda, her biri kendi alanında sorumlu yükümlü Bakanları, Türkiye ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını ve yetkili diğer bakanlıkları,
 5. “Kurum” terimi: 2 nci maddenin 1 inci fıkrasında zikredilen mevzuatların uygulanmasından tamamen sorumlu olan kurum, teşkilat veya yetkili makamı,
 6. “Sigortalılık süresi” terimi: taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalılık süresi olarak kabul edilen süre ile bu mevzuata göre sigortalılık süresine muadil olarak kabul edilen her türlü süreyi,
 7. “Yardımlar” terimi: 2 nci maddenin 1 inci fıkrasında zikredilen mevzuatlarca uygulanması öngörülen ek ve zamlar da dahil olmak üzere, akit Devletlerden her birinin mevzuatında bulunan yer türlü aylık veya her türlü aynı veya nakdi yardımı,
 8. “Aile yardımları” terimi: çocukların sayısına ve yaşına göre periyodik olarak verilen nakdi yardımları,
 9. “Aile ferdi “ terimi: yardımların yapıldığı mevzuat uyarınca veya 10 uncu maddede belirtilen durumda ikamet ettiği akit Devletin mevzuatı tarafından ailenin üyesi olarak tanımlanan veya kabul edilen kimseyi
 10. “Hak sahibi” terimi: yardımların yapılmasını sağlayan mevzuat uyarınca hak sahibi olarak tanımlanan veya sayılan kimseyi,
 11. “İkamet” terimi: sürekli ikamet yerini,
 12. “Geçici ikamet” terimi: İdari Anlaşmada tanımlandığı şekilde geçici olarak bulunmayı,
 13. “Vatansız” terimi: Vatansızların Statüsüne ilişkin 28 Eylül 1954 tarihli sözleşmenin birinci maddesine göre vatansız olarak tanımlanan kimseyi
 14. “Mülteci” terimi: 28 Temmuz 1951 tarihli Mültecilerin Statüsüne ilişkin Sözleşme ve 31 Ocak 1967 tarihli ek protokolün uygulanmasına istinaden kendisi mülteci statüsünü elde etmiş olan kimseyi ifade eder.
 • Bu madde de tanımlanmayan her terim kendisine uygulanan mevzuatın verdiği anlamı ifade eder.

 

 

MADDE 1 BİS

 

 • Aksine hükümler dışında, bu sözleşme:
 1. a) Akit Devletlerden birinin mevzuatına tabi veya tabi olmuş olan ücretli işçiler ve benzerleri ile kıyas yolu ile,kendi ad ve hesabına çalışan kimselerden,

(i) Akit Devletlerden birinin vatandaşlığına sahip olanlara, veya

(ii) Akit Devletlerden biri tarafından tanınmış vatansızlara veya mültecilere, ve de onların aile fertlerine ve geride kalan haksahiplerine,

 1. b) Akit Devletlerden birinin mevzuatına tabi olmuş olan ücretli işçiler ve benzerleri ile kıyas yolu ile kendi ad ve hesabına çalışan kimselerin geride kalan haksahipleri ve aile fertleri, bu haksahipleri veya aile fertlerinin, Akit Devletlerden birinin vatandaşı veya vatansız olmaları veya Akit Devletlerden biri tarafından mülteci olarak tanınmaları halinde vatandaşlık durumları dikkate alınmaksızın uygulanır.

2- Bu sözleşmede başka hüküm konulmadığı takdirde 1 inci fıkrada zikredilen kimseler Akit Devletlerden her birinin mevzuatında öngörülen yükümlülüklere tabidirler ve sözkonusu mevzuatları bu Devletin vatandaşları ile aynı şartlarda yararlanırlar.

 

MADDE 2

 

1 – Bu Sözleşme aşağıda yazılı Sosyal Güvenlik mevzuatı hakkında uygulanır:

1) Türkiye’de :

 1. a) İş kazaları ve meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük,  yaşlılık ve  ölüm Sigortaları ile ilgili yürürlükteki Sosyal Sigorta mevzuatı;
 2. Küçük Esnaflar  ve  Sanatkârlar ve  Bağımsız çalışanlar hakkında   uygulanan  yürürlükteki     malullük,  yaşlılık  ve ölüm Sigortaları mevzuatı;
 3. Devlet Memur ve Hizmetlileri hakkında uygulanan Emekli Sandığı mevzuatı;
 4. Sosyal Sigortalar Kanununa göre Sosyal Sigorta sistemi­ ne dahil edilen Sigorta Sandıklan mevzuatı;

2) Belçika’da :

 1. Ücretli ve Bağımsız olarak çalışanların rejimleri ile ilgili Hastalık, Malullük Sigortası   mevzuatı:
 2. Ücretli bağımsız olarak çalışanların rejimi île ilgili emekli ve ölüm aylıkları mevzuatı;
 3. İş kazası ve Meslek hastalıklarından doğan zararların taz­minine ilişkin mevzuatı;
 4. Ücretli ve Bağımsız olarak çalışanların rejimleri ile ilgili
  Aile Yardımları mevzuatı;

2-Bu Sözleşme hükümleri, ticaret gemilerinde çalışan gemi adamları hakkında yapılacak bir idari anlaşmadan sonra uy­gulanır,

3 -Bu Sözleşme hükümleri, bu maddenin 1 inci fıkrasında yazılı mevzuatı tadil edecek veya tamamlayacak olan bütün kanun ve tüzüklere de uygulanır.

Şu kadarki, sözleşme :

 1. a) Yeni bir Sosyal  Sigorta  koluna  ilişkin  mevzuata,  Akit Taraflar arasında bu maksatla bir anlaşma yapıldığı,

b)Mevcut Sosyal Sigorta rejimlerinin yeni çalışanlar zümrelerine teşmiline mütedair mevzuata, bu hükümlerin ya­yınlandığı  tarihten    itibaren  3  ay içinde ilgili  hükümet tarafından diğer Akit Taraf hükümetine aksine bir bildi­ride bulunulmadığı, takdirde uygulanır.

 

MADDE  3

 

Bu madde, 29.05.2000 tarihinde onaylanan ve 01.04.2002 tarihinde yürürlüğe giren Revizyon Sözleşmesinin 4 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE  4

 

1-Akit Taraflardan birinin ülkesinde çalışan işçiler veya bu memlekette uygulanan mevzuat bakımından bunların benzerleri, ça­lıştıkları yerde yürürlükte olan mevzuata tabidirler.

Mesleki faaliyetlerini ülkelerden birinde icra eden bağımsız ça­lışanlar, diğer ülkede daimi olarak ikamet etseler dahî birinci ülkenin mevzuatına tabidirler.

Bu ülkelerden birinde ve diğerinde ücretli ya da ücretsiz olarak aynı zamanda iki veya daha fazla mesleki faaliyet icra edil­mesi halinde, bu faaliyetlerin her biri, icra edildiği ülkenin mevzuatına göre yürütülür.

Ülkelerden birinin mevzuatının uygulanması için diğer ülkede yapılmış bulunan faaliyetler nazara alınır.

Ancak, katkılar her ülke tarafından kendi ülkesinde gerçekleş­tirilen gelirler üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

2- Aşağıda yazılı haller bu maddenin 1 inci fıkrası hükümlerinden istisna edilmiştir.

 1. Akit Devletlerden birinin toprakları üzerinde bulunan bir müessese hizmetinde çalışan ücretli bir işçi bağlı bulunduğu şirket tarafından bu şirket adına yapılacak bir iş için diğer akit Devlet topraklarında bulunan bir şirkete geçici olarak gönderildiği takdirde, bu işçi ve kendisine refakat eden aile fertleri, yapmak zorunda olduğu İşin tahmini süresi yirmi dört ayı aşmamak ve geçici görev süresi sona eren başka bir kimsenin yerine gönderilmemek şartıyla, kendi toprakları üzerinde istihdam edilmeye devam ediliyormuş gibi birinci Devlet mevzuatına tabi olmaya devam ederler.Geçici görev süresi yetkili makamların karşılıklı mutabakatı ile İstisnai olarak uzatılabilir.

 

 

 1. Akit Taraflardan birinin resmi veya Özel nakliyat müessese­sinde çalışan işçiler veya benzerleri, devamlı veya geçici veyahut gezici olarak diğer Akit Taraf ülkesinde çalıştırıl­dıkları müddetçe münhasıran, müessese merkezinin bulun­duğu memlekette yürürlükte bulunan hükümlere tabi olurlar, şu kadar ki, müessesenin, diğer akit taraf ülkesinde bir şubesi veya daimi temsilciliği varsa, bu şube veya tem­silcilik tarafından çatıştırılan kimseler şubenin veya daimi temsilciliğin bulunduğu Akit Taraf mevzuatına tabi olurlar.
 2. c) Bu bent, 29.05.2000 tarihinde onaylanan ve 01.04.2002 tarihinde yürürlüğe giren Revizyon Sözleşmesinin 4 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

3-Akit Tarafların yüksek idare makamları, aralarında anlaşmak suretiyle, bu maddenin 1 inci fıkrası hükümlerinden istisnalar yapılmasını öngörebilirler. Bu makamlar, 2 nci fıkrada yer alan İstisna hükümlerinin bazı özel halterde uygulanmaması hususunda da bazı özel hallerde uygulanmaması hususunda anlaşabilir.

 

MADDE 5

 

 1. Devlet memurları ve benzeri personel kendilerini istihdam eden idarenin bağlı bulunduğu akit Devlet mevzuatına tabidirler. Bu kimseler ve aile ferileri, bu bakımdan, diğer akit Devlette bulunsalar da, bu akit Devlette ikamet ediyor olarak kabul edilirler.

2.a) Bir akit Devlet Hükümeti tarafından diğer akit Devlet topraklarına diplomatik misyon veya konsolosluk görevlisi olarak gönderilen kimseler ilk akit Devletin mevzuatına tabidirler.

 1. b) Bir akit Devletin diplomatik misyonu veya konsoloslukları tarafından diğer akit Devlet topraklarında işe alınan kimseler bu son akit Devlet mevzuatına tabidirler.

Bununla birlikte, İlk akit Devletin vatandaşı olan kimseler bu akit Devlet mevzuatının uygulanmasını tercih edebilirler.

 1. Bir akit Devletin diplomatik misyonu veya konsolosluğunca bu fıkranın (b) bendine uygun olarak diğer akit ülke mevzuatına uygun olarak istihdam edilen kimseler okluğu takdirde, misyon veya konsolosluk bu akil Devlet tarafından işverenlere uygulanan mevzuatı dikkate alınır.
 2. Bu fıkranın (b) ve ( c ) bentlerinin hükümleri kıyaslama yoluyla işbu fıkranın (a) bendinde belirtilen bir kimsenin özel hizmetinde İstihdam edilen kimselere uygulanırlar.
 3. Bu fıkranın  (a) dan  (d) ye kadar olan bentlerinin hükümleri bir konsolosluğun fahri üyelerine ve bu kimselerin özel hizmetinde istihdam edilen kimselere uygulanmaz.
 4. f) Bu fıkranın hükümleri aynı zamanda (a) dan (e) ye kadar olan bentlerde zikredilen kimselerin onlarla aynı çatı altında yaşayan aile ferilerine de, bir mesleki faaliyet icra etmemeleri kaydıyla, uygulanırlar.

 

MADDE    6

 

Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, bîr yardımın diğer bir sosyal güvenlik yardımı veya bir meslekî gelirle birleşmesi halinde yardımın azaltılması, kesilmesi veya durdurulması gerektiği taktir­de, diğer Akit Taraf mevzuatına göre bir sosyal güvenlik yardımına hak kazanılmış olması veya diğer Akit Taraf ülkesinde bir meslekî gelir elde edilmesi halinde de aynı hüküm uygulanır.

Şu kadar ki, Akit tarafların ülkelerinde geçen sürelere göre kıs­mi olarak hesaplanan aynı mahiyetteki iki yardımın birleşmesi halin­de bu hüküm uygulanmaz.

 

 

 

KISIM II

ÖZEL HÜKÜMLER

 1. BÖLÜM Hastalık ve Analık Yardımları

 

MADDE  7

 

Türkiye’den Belçika’ya veya Belçika’dan Türkiye’ye giden işçiler veya benzerleri ile aile fertleri, yeni işyerinin bulunduğu memleketin hastalık sigortası     yardımlarından  aşağıda yazılı   şartlarla   faydalanırlar:

İşçilerin,

1- Bu memlekette de işçi olarak çalışmış olmaları;

2- Bu akit taraf ülkesine de son defa girdikleri tarihte çalışabilir

durumda olmaları;

3- Ayrıldıkları memlekette geçen sigortalılık süreleri ile geldikleri

memlekette çalışmaya başladıktan sonra geçen süreler nazara alınmak suretiyle, yeni işyerinin bulunduğu memleket mevzua­tına göre bu yardımlardan faydalanmak için gerekli şartları ye­rine getirmiş bulunmaları.

 

MADDE    8

 

Türkiye’den Belçika’ya veya Belçika’dan Türkiye’ye giden işçiler veya benzerleri ile aile fertleri, yeni işyerlerinin bulunduğu memle­kette analık sigortası yardımlarından, aşağıda yazılı şartlarla fayda­lanırlar.

İşçilerin,

1- Bu memlekette de işçi olarak çalışmış olmaları;

2- Ayrıldıkları memlekette geçen sigortalılık süreleri ile geldikleri

memlekette çalışmaya başladıktan sonra geçen süreler nazara alınmak suretiyle, yeni işyerinin bulunduğu memleket mevzu­atına göre bu yardımlardan faydalanmak için gerekli şartları ye­rine getirmiş bulunmaları.

 

MADDE   9

 

Bu madde, 29.05.2000 tarihinde onaylanan ve 01.04.2002 tarihinde yürürlüğe giren Revizyon Sözleşmesinin 5 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE    10

 

Sigortalı bulunduğu memleket mevzuatına göre yardıma hak ka­zanmış olan işçi veya benzerinin aile fertleri, diğer Akit Taraf ülke­sinde ikamet ettikleri sırada da, ikamet ettikleri memleketin mev­zuatına göre sağlık yardımlarından faydalanma hakkına sahip bulun­mamak şartıyla, hastalık ve analık sigortasıyla sağlanan sağlık yardım­larından faydalanırlar.

Söz konusu yardımlara hak kazanılıp kazanılmadığı sigortalının çalıştığı memleket mevzuatına göre; aile fertleri, yardımların kapsamı, süresi ve ifa şekli ise aile fertlerinin ikamet ettiği memleket mevzuatına göre tayin edilir.

Yetkili sosyal sigorta kurumu, bu yardım giderlerine ilişkin olarak, iki akit ülkenin Yüksek idari Makamlarınca tespit edilecek götürü bir miktarın tamamını ikamet mahallindeki sosyal sigorta kurumuna öder.

 

 

 

MADDE 11

 

İşçiler veya benzerleri ile bunların aile fertleri, akit Taraflardan birinin ülkesinde  İdari Anlaşma ile tespit edilecek bir süreyi aşmamak üzere geçici olarak bulundukları sırada, sigortalı oldukları memleket mevzuatına göre yardımlardan faydalanma hakkına sahip bulundukları takdirde, geçici olarak İkamet ettikleri memleket mevzuatına göre sağlanmakta olan hastalık ve analık sigortası sağlık yardımlarından ve durumunun yardımları acilen gerektirmesi şartıyla yararlanır.

 

Bağlı olunan kurum, bu yardımların, yardımı yapmış olan kurumların muhasebe kayıtlarından çıkacak fiili tutarlarını, geçici olarak ikamet olunan ülkenin kurumuna öder.

 

MADDE 12

 

Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım görmeye başla­mış bulunan işçiler veya benzerleri, ikâmetgâhlarını diğer Akit Taraf ülkesine naklettikleri takdirde de, yetkili sosyal sigorta kurumunun bu yer değiştirmeye muvafakat etmiş olması şartı ile yardımdan faydalanma hakkını muhafaza ederler.

Bağlı olunan kurum, bu yardımların, yardımı yapmış olan kurum­ların muhasebe kayıtlarından çıkarılacak fiilî tutarlarını, geçici olarak ikamet olunan ülkenin kurumuna öder.

 1. maddenin 2. bendi hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

 

MADDE 13

 

1- Her iki Akit Taraf mevzuatına göre malûllük, yaşlılık veya ölüm aylığı almakta olan bir kimse, İki memlekette geçen sigortalı­lık sürelerinin toplamı nazara alınmak suretiyle ikamet ettiği mem­leket mevzuatına göre sağlık yardımlarından faydalanma hakkına sa­hip bulunuyorsa, kendisine veya aile fertlerine yapılacak sağlık yar­dımları, sanki yalnız bu tarafın mevzuatına göre aylık alıyormuş gibi, bu tarafın sosyal sigorta kurumunca sağlanır.

2- Akit Taraflardan yalnız birinin    mevzuatına göre malullük,yaşlılık veya ölüm aylığı almakta o!an bîr kimsenin diğer Akıt Taraf ülkesinde ikamet etmesi halinde, kendisine veya aile fertlerine yapı­lacak sağlık yardımları sanki aylık, ikamet olunan taraf mevzuatına göre ödeniyormuş gibi, bu tarafın sosyal sigorta kurumunca sağlanır.

Sözkonusu yardımlara hak kazanılıp kazanılmadığı, aylığı ödeyen taraf mevzuatına göre, yardımların kapsamı, süresi ve ifa şekli İse ikamet olunan taraf mevzuatına göre tayin edilir.

İlgili kimsenin ikamet ettiği memlekette başka bir sıfatla bu yardımlardan faydalanma hakkına sahip olmaması şartıyla, bu yardım­ların tutarı, aylığı bağlamış olan tarafın yetkili kurumunca ödenir.

3- Akit Tarafların Yüksek İdare Makamları 11 nci madde ile bu maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen masraf ödemelerinin, tespit edecekleri götürü bir miktar üzerinden yapılmasına karar verebilirler.

MADDE 13 BİS

 

Aynı yardımlara   gelince, Türk Mevzuatı   bu yardımları bağımsız çalışanlara sağladığı anda, bu başlık altında yer alan hükümlerin uygulan­ması serbest İşçi olanlara da bir idari düzenleme ile teşmil edilebilir.

 

II.BÖLÜM

      İş kazaları veya Meslek Hastalığı Sonucu

Malûllük Halleri Dışındaki  Malullük Yardımları

 

MADDE  14

 

1- Birbirini     takip eden sürelerde veya    münavebeli olarak, her iki Akit Taraf ülkesinde bir veya birden fazla malûllük sigortası­na tabi tutulmuş bulunan Türk veya Belçikalı işçilerle benzerlerinin bu sigortalara tabî olarak geçmiş sigortalılık süreleri ile muadil sü­reler, sağlık yardımlarına veya para yardımlarına hak kazanılıp kaza­nılmadığının veyahut bu hakkın idamesi veya ihyasının gerekip ge­rekmediğinin tayini bakımından, 20 nci maddenin 1, 2 ve3 üncü fıkralarında yazılı şartlarla   birleştirilir.

2- Malûllük, sebebiyle yapılacak    para yardımları, malullükle sonuçlanan  iş göremezlik halinin vukua geldiği tarihte ilgilinin tabî bulunduğu mevzuat    hükümlerine göre tayin edilir ve bu yardımlar sözü edilen mevzuatı uygulamakla görevli sosyal sigorta kurumu tarafından ödenir.

3- Şu kadar ki, işçinin Akit Taraflardan birinin ülkesine var­dığı tarihten itibaren bir yıldan daha kısa bir süre içînde meydana çıkan bir iş göremezliğin sonucu olan malûllük hali, bu Akit Tarafça para yardımı yapmasına hak kazandırmaz; ilgili, daha önce diğer Akit Taraf ülkesinde bir malûllük sigortasına tabi olmuş ise, bu Taraf mevzuatıyla sağlanan yardımlardan bu mevzuattaki şartlar dahilinde faydalanır.

 

MADDE    15

 

Türkiye ve Belçika’da madenlerde çalışmış bulunan işçilere yapı­lacak malûllük yardımları 14 üncü maddenin 2 nci fıkrası hükümleri dışında olmak üzere ve 23 üncü madde hükmü uygulanmadığı takdirde, bu memleketlerde geçen sigortalılık sürelerinin toplamı nazara alın­mak suretiyle, maden işçilerinin emekliliği hakkında özel Belçika mevzuatında belirtilen şartlar yerine getirilmiş olmak ve bu memle­ketlerden her birinde geçen sigortalık süreleri 20 inci maddenin 4 üncü fıkrasında öngörülen bir yıllık süreden daha az olmamak kaydıyla mezkur 4 üncü fıkrada yazılı esaslara göre tayin edilir.

 

MADDE    16

 

15 inci maddede bahis konusu olan sigortalı, malullükle sonuçla­nan iş göremezlik halinin meydana çıktığı tarihte Türkiye’deki bir maden ocağında çalışmakta bulunuyorsa, maden işçilerinin’ emekliliği hakkındaki özel Belçika rejiminden bağlanacak aylığın hesabında, sigortalının bu tarihte dahil bulunduğu meslek sınıfındaki işçilere Belçika’da ödenmekte olan ücret esas alınır.

 

MADDE    17

 

1- Malûllük aylık veya ödeneğin  durdurulmasından sonra si­gortalı bu yardıma tekrar hak kazandığı takdirde, malullük halinin ilk yardımın yapılmasına sebep olan iş göremezlik vakasından ileri gel­miş olması kaydıyla, ilk aylık veya ödeneği bağlamış olan sosyal sigorta kurumu tarafından bu yardımın ödenmesine devam olunur.

 

 

2- Malullük aylık veya ödeneğinin kesilmesinden sonra sigor­talının durumu kendisine    yeniden bir malûllük aylık veya ödeneği bağlanmasını gerektirdiği takdirde bu yardım, icabında, 15 inci mad­de hükümleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle,  14 üncü mad­dede belirtilen esaslara göre yeniden tespit edilir.

 

MADDE 18

 

Malullük aylık veya ödeneğinin ödenmesine başlamadan önce ilgili hastalık sigortasından ödenek verilmesi süre, her halde, malullükle sonuçlanan iş göremezlik halinin meydana çıktığı tarihte sigortalının çalışmakta olduğu memleket mevzuatında öngörülen süredir.

 

MADDE 19

 

Malullük aylık veya ödeneği, icabında, ilgiliye yaşlılık aylığı bağlanması mümkün olan iki memleketten birinin mevzuatında ön görülen şartlar yerine getirildiği tarihte, yaşlılık aylığına çevrilir.

Gerekirse, aşağıdaki III bölüm hükümleri uygulanır.

 

III . BÖLÜM

 

Yaşlılık yardımları ve iş kazası veya meslek hastalığı

sonucu ölüm halleri dışındaki ölüm (Aylık) yardımlar

 

MADDE    20

 

 

1 – Birbirini takip eden sürelerde veya münavebeli olarak, iki Akit Taraf ülkesinde bir veya birden fazla yaşlılık veya ölüm sigor­tasına tabi tutulmuş bulunan Türk ve Belçikalı işçilerle benzerleri­nin bu sigortalara tabi olarak geçen sigortalılık süreleri ile muadil süreler, aynî zamana rastlamamak şartıyla, yardımlara hak kazanılıp kazanamadığının veya bu hakkın İdamesinin veya ihyasının tayininde birleştirilir.

Sigortalılık sürelerine muadil olarak nazara alınacak süreler, her Akit Taraf mevzuatına göre muadil süre olarak kabul edilen sü­relerdir.

Aynı zamanda hem Türkiye hem de Belçika mevzuatına göre muadil süre olarak kabul edilen bir süre, yardımın tayin ve tespitinde, ilgilinin bu süreden önce son olarak çalıştığı memleketteki sos­yal sigorta kurumu tarafından nazara alınır.

2- Akit Tarafların  birinin  mevzuatına  göre,  bazı  yardımların yapılması   sigortalılık  sürelerinin   özel   sosyal  sigorta  rejimine tabi bir meslekte geçmiş olması şartına bağlandığı takdirde, bu yardım­lardan  faydalanıp  faydalanılmayacağının tayininde,  diğer  memlekette yalnız bu rejime tekabül eden bir veya birden fazla özel rejimle­re tabi olarak geçmiş olan süreler birleştirilir. Bununla beraber, iki memleketten birinde bu meslek için Özel bir sigorta rejimi    yoksa, yukarıdaki 1  inci fıkrada bahis konusu olan  rejimlerden birine tabi olarak aynı meslekte geçmiş olan süreler de toplama katılır.

Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre bazı yardımların ya­pılması sigortalılık sürelerinin özel bir sosyal sigorta rejimine tabi bir meslekte geçmiş olması şartına bağlı ise ve bu süreler sözkonusu mevzuat gereğince sağlanan yardımlardan faydalanma hakkını kazan­dırmadığı takdirde, sözü edilen süreler, işçiler hakkında uygulanan mevzuatta öngörülen yardımların tasfiyesinde muteber sayılır.

3- Maden işçileri  ile benzeri işçilere uygulanan aylıkla ilgili, Belçika mevzuatı hükümlerinin uygulanmasında ;

 1. a) Yalnız bu hükümler gereğince geçerli olan süreler ile birleştirilebilecek süreler, Türk maden işyerlerinde geçen ve bu işyer­lerinin Belçika’da bulunması halinde anılan hükümler gereğince ge­çerli olan sürelerdir.
 2. b) Akit Taraflardan her  birinin   mevzuatına   göre  sigortalılık süresine muadil sayılan sürelerden, yalnız maden ocaklarında geçen bir süreyi takip eden veya maden ocaklarında geçmiş bir süreden hemen önce gelen süreler nazara alınır. Bu süreler, yardımların he­sabında, sigortalının bu  süreden hemen  önce maden ocaklarında çalışmış  bulunduğu  memleketin  Sosyal  Sigorta  Kurumu  tarafından nazara alınır. Sigortalı daha önce madenlerde çalışmamış ise, bahis konusu süreler, sigortalının bu sürelerden hemen sonra madenlerinde  çalışmış  bulunduğu  memleketin  sosyal  sigorta  kurumu tarafından nazara alınır.

4- Bir sigortalıya yetkili sosyal sigorta kurumlarının her biri tarafından yapılacak yardımların tutarı, esas itibariyle, yukarıdaki  1 ve 2 nci fıkralarda belirtilen sürelerin tamamı bu sosyal    sigorta kurumunun  uyguladığı  mevzuata tabi  olarak geçmiş  bulunsaydı si­gortalının hak kazanabileceği yardım tutan ne olacak idiyse, bu tutar bahis konusu mevzuata tabi olarak geçmiş süreye göre    azaltılmak suretiyle tayin edilir.

Her sosyal sigorta kurumu, sürelerin geçtiği Akit Taraf ülkeleri arasında bir fark gözetmeksizin, bu sürelerin toplamını nazara al­mak suretiyle ve kendi uyguladığı mevzuat hükümlerine göre, ilgilinin bu mevzuatta öngörülen yardımlara hak kazanıp kazanmadığını tespit eder.

Her Sosyal Sigorta Kurumu, birleştirilen sigortalılık sürelerinin tamamını münhasıran kendi mevzuatına göre geçmiş gibi kabul ede­rek ilgilinin hak kazanabileceği nazari yardım tutarını hesap eder ve bu tutarın, kendi mevzuatına tabi olarak geçmiş sürelere tekabül eden kısmını tayin eder.

Şu kadar ki, bir Sosyal Sigorta Kurumunun uyguladığı mevzu­ata göre geçen sürelerin toplamı, bu mevzuatta öngörülen asgari bil fiil çalışma günü veya benzeri bir gün sayısını ihtiva etmek üzere, bir yılı doldurmadığı takdirde, bu kurum tarafından hiç bir yardım yapılmaz; bu takdirde, diğer Akit Tarafın Sosyal Sigorta Kurumu, sigortalılık sürelerinin toplamı nazara alınmak suretiyle, kendisinin uyguladığı mevzuata göre ilgilinin hak kazanacağı yardımın tamamı­nı öder.

Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, aylık bağlan­masına hak kazanılması için belirli bir sigortalılık süresi şartı aran­maksızın, sigortalılık süresinin her yıl için belirli bir miktar üzerin­den aylık bağlandığı takdirde, bu Akit Tarafın yetkili sosyal sigorta kurumu bağlayacağı aylığı, doğrudan doğruya ve münhasıran bu memlekette geçen sigortalılık süreleriyle muadil sürelere göre he­saplar; bu halde, ilgili Sosyal Sigorta Kurumu, aylık bağlama kara­rının muteber olduğu tarihte normal ihtiyarlık yaşına varmış olan sigortalılar hakkında yürürlükte olan mevzuat hükümlerini  uygular.

 

MADDE    21

 

1-Bir  sigortalı,  20  nci  maddenin  1,2 ve 3 üncü fıkralarında belirtilen  sigortalılık sürelerinin toplamı nazara alınmak  suretiyle, her iki memleket mevzuatına göre gerekli şartları aynı anda yerine getirmediği takdirde, bahis konusu mevzuatın her biri bakımından yardım hakkı, bu şartlar yerine geldikçe doğar.

2- Bir memleket   mevzuatına  göre  gerekli şartların  yerine getirilmiş   olması   dolayısıyla 1 inci  fıkra   gereğince aylık  ödenmiş bulunan süreler, diğer  memleket mevzuatına göre aylığa hak kazanılıp  kazanılmadığının tayininde, aylığı  ödeyen taraf ülkesinde geç­miş sigortalılık süreleri imiş gibi kabul edilir.

3 -Bu maddenin 1 inci fıkrasında bahsolunan hallerde, daha önce bağlanmış olan aylık, diğer Akit Taraf mevzuatına göre aylığa hak kazanıldığı tarihten İtibaren, 20 nci maddenin 1-4 üncü fıkraları hükümlerine uygun olarak yeniden tespit edilir.

 

MADDE   22

 

Belçika mevzuatında maden işçilerine erken aylık bağlanmasını öngören hükümler, 20 nci madde hükümleri dışında olmak üzere, yal­nız Belçika kömür madenlerinde geçen hizmetler nazara alınmak su­retiyle, sözü geçen mevzuata göre gerekli şartları yerine getirmiş olan kimseler hakkında uygulanır.

 

MADDE 23

 

Her sigortalı, aylığa hak kazandığı tarihte, hakkında bu Sözleşmenin 20 nci maddesi hükümlerinin uygulanmamasını İsteyebilir. Bu takdirde sigortalının Akit Taraflardan her birinin mevzuatına göre hak kazandığı yardımlar, ilgili sosyal sigorta kurumları tarafından, diğer Akit Taraf ülkesinde geçen sigortalılık süreleriyle muadil sü­reler  nazara  alınmaksızın  tespit edilir.

 

MADDE  24

 

20-23   üncü   maddeler   hükümleri,  ölen   sigortalının   hak   sahip­lerine bağlanacak aylıklar hakkında da, kıyas yoluyla, uygulanır.

 

IV.BÖLÜM

II, ve III.bölümlere ilişkin müşterek hükümler

 

MADDE 25

 

Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, malûllük, aylık veya ödenekleriyle yaşlılık, ölüm veya aile aylıklarının ödenmesi ikamet şartına bağ!ı bulunduğu takdirde, gerek 20 nci madde hükümlerine göre, gerekse yalnız bir memleket mevzuatına tabi olarak geçmiş sigortalılık sürelerine göre bağlanan aylıkların ödenmesinde, Akit Ta­raflardan birinin ülkesinde ikamet ettikleri sürece, Türk ve Belçika vatandaşları için bu şart aranmaz; Şu kadar ki, maluliyet aylık veya ödeneği almakta olan kimse diğer Akit Taraf ülkesine dönmeden veya ikametgahını diğer Akit Taraf ülkesine nakletmeden önce yetkili kurumun müsaadesini al­mak zorundadır.Müsaade talebi, yalnız, ilgilinin yer değiştirmesinin sağlık ba­kımından mahzurlu olduğunun usulü dairesinde tespit edilmesi halinde reddolunabilir.

 

MADDE  26

 

Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım tutarının tayi­ninde bütün    sigortalılık   süresi veya bu sürenin bir kısmında elde edilen kazançların ortalaması nazara alındığı takdirde, bu tarafça Ödenecek yardımın hesabında nazara alınacak ortalama kazanç, yal­nız bu memlekette geçen sigortalılık süresi içinde elde edilen ka­zançlara göre tespit edilir.

 

 

 

Akit ülkelerden bîrinin mevzuatına göre, yardımların tespitinde, tüm sigortalılık süresi veya bu sürenin bir kısmı ile ilgili ortalama mesleki gelir nazara alınıyorsa, bu ülkenin yapmakla yükümlü olduğu yardımların hesaplanmasında nazara alınan ortalama mesleki gelir anılan ülke mevzuatına göre geçen sigortalılık süresinde ödendiği tespit olunan mesleki gelirlere göre belirlenir.

 

MADDE  27

 

Sigortalının bağlı bulunduğu sosyal sigorta kurumlarından yalnız birine yapılan müracaat, diğer yetkili kurumlara da yapılmış sayılır.

 

MADDE  28

 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları hakkında Türk mevzuatı­nın uygulanmasında; sigortalı, Türkiye’de yaşlılık sigortasına tabi işe girmeden önce Belçika’da bir yaşlılık sigortasına tabi olmuş ise, bu sigortaya tabi tutulduğu İlk gün, Türk mevzuatına göre sigorta ka­nunlarına tabi işe ilk defa girdiği gün olarak kabul edilir.

 

 

  V.BÖLÜM

Aile Yardımları

 

MADDE  29

 

 1. Milli mevzuata göre aile yardımlarından yararlanma hakkının doğması bir çalışma süresinin veya muadil sürenin tamamlanmış olması şartına bağlandığı takdirde, her İki ülkede geçen süreler de dikkate alınır.
 2. Belçika’da çalışan İşçilerden çocukları Türkiye’de ikamet edenler, özel yardımlar ve zamlar hariç olmak üzere, Belçika mevzuatında “Aile yardımları” olarak adlandırılan yardımlardan yararlanırlar.
 3. Çocukları Türkiye’de yaşayan yaşlılık, dulluk, malullük, iş kazası veya meslek hastalıyı yardımlarından yararlananlar, Özel yardımlar ve zamlar hariç olmak üzere, Belçika mevzuatında öngörülen aile yardımlarından yararlanırlar.
 4. 2 ve 3 üncü paragraflarda zikredilenlerin yetimlerinden Türkiye’de İkamet edenler, özel yardımlar ve zamlar hariç olmak üzere, Belçika mevzuatında Öngörülen aile yardımlarından yararlanırlar.
 5. Hangi çocukların yardımlardan yararlanacakları, yardımlardan faydalanma şartları ve yardım tutarları ile yardım süreleri bir İdari Anlaşma ile tespit edilir.

 

 

 1. BÖLÜM

İş kazası ve Meslek Hastalığı Halinde Yapılacak Yardımlar

 

MADDE    30

Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, bir iş kazası veya meslek hastalığı halinde yapılacak yardımların ödenmesi ikamet şartına bağlı olduğu takdirde, Akit Taraflardan birinin veya diğerinin ülke­sinde ikamet ettikleri sürece, Türk veya Belçika vatandaşları için bu şart aranmaz.

MADDE  31

Bu madde, 11.11.1980 tarihinde onaylanan ve 01.07.1981 tarihinde yürürlüğe giren Reviz­yon Sözleşmesinin 12 nci maddesi ile yürürlükten kal­dırılmıştır.

 

  MADDE    32

 

Türkiye’de çalışan Belçikalı bir işçinin veya Belçika’da çalışan bîr Türk işçisinin uğradığı iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı, ölümle yahut tam veya kısmi sürekli is göremezlikle sonuçlanabilecek nitelikte olduğu takdirde, bu iş kazası veya meslek hastalığı, işveren yahut yetkili sosyal sigorta kurumu tarafından, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan kimsenin vatandaşı bulunduğu tarafın mahalli konsolosluk makamlarına bildirilir.

MADDE   33

1 – Akit Taraflardan birinin ülkesinde bir meslek hastalığı sebe­biyle kendisine yardım yapılmış olan bir sigortalı, aynı mahiyetteki bir meslek hastalığı sebebiyle, yeni işyerinin bulunduğu memleket mevzuatına göre yardım talebinde bulunduğu takdirde, kendisine daha önce bu hastalık sebebiyle, yapılmış olan yardım hakkında bu memleketin yetkili sosyal sigorta kurumuna bilgi vermeye mecburdur. Yeni yardımı yapmakla yükümlü olan sosyal sigorta kurumu, daha önce  hak  kazanılmış   olan  yardımı,   kendisi  tarafından   yapıl­mış gibi nazara alır,

2- İlgili kimse, İşçinin meslek hastalığına tutulduğu memleket­te değil de diğer Akit Taraf ülkesinde ikamet ediyorsa, yardım talebi, ilgilinin ikamet ettiği memleketteki sosyal sigorta kurumuna verile­bilir. Bu takdirde talebin, yardımı ödeyecek olan tarafın mevzuatın­da belirtilen şekil ve şartlara göre yapılması gerekir.

 

MADDE    34

Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre meslek hastalığı sebe­biyle yardım yapılabilmesi bu hastalığa sebep olabilecek işlerde be­lirli bir süre çalışmış olma şartına bağlı bulunduğu takdirde, yardıma hak kazanılıp kazanamadığının tespitinde, işçinin diğer Akit Taraf ülkesinde aynı mahiyetteki işlerde çalıştığı süreler de nazara alınır.

MADDE    35

Bir iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan ve yet­kili kurum hesabına sağlanan yardımlardan faydalanmaya başladıktan sonra diğer Akit Taraf ülkesine dönmesine veya ikâmetgâhını diğer Akit Taraf ülkesine nakletmesine yetkili kurumca müsaade edilen işçi ve aile fertleri hakkında da, 13 üncü maddenin: 2 ve 3 üncü fıkra­ları hükümleri, kıyas yoluyla, uygulanır.

 

VII.    BÖLÜM

MADDE 36

Cenaze Yardımları

1- Akit Taraflardan  birinin  ülkesinden  diğerine  giden  işçile­rin veya benzerlerinin ölümü halinde, yeni işyerinin bulunduğu mem­leket mevzuatıyla sağlanan    yardımlara, aşağıda yazılı şartlarla hak kazanılır :

1) Bu memlekette işçi veya benzeri olarak çalışmış olmak;

2) Ölüm  tarihinde,  ayrıldıkları   memlekette    geçen  sigortalılık süreleri  ile bu

 

memlekette çalışmaya başladıktan  sonra geçen sü­reler nazara alınmak suretiyle, yeni  işyerinin bulunduğu memleket mevzuatına göre yardımlardan faydalanmak için gerekli şartları yeri­ne getirmiş bulunmak,

2- Sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi   suretiyle, kendisine her İki memleketin sosyal sigorta kurumlarınca aylık ödenmekte olan bir kimsenin veya aile fertlerinden    birinin ölümü halinde, cenaze yardımı, sigortalılık sürelerinin toplamı nazara alınmak suretiyle, işçinin son olarak sigortalı bulunduğu memleket mevzuatına göre gerekli şartlar yerine getirilmiş ise, bu memleketteki yetkili sosyal sigorta kurumu tarafından ödenir.

3- Akit Taraflardan yalnız birinin sosyal sigorta kurumunca kendisine aylık Ödenmekte olan veya iş kazalarıyla meslek hastalık­ları hakkındaki Türk veya Belçika mevzuatına göre sağlanan yardım­lardan faydalanmakta bulunan bir kimsenin veya aile fertlerinden birinin ölümü halinde, cenaze yardımı, bu aylık veya geliri ödeyen taraf mevzuatına göre gerekli şartlar yerine getirilmiş ise, bu mem­leketin yetkili sosyal sigorta kurumu tarafından ödenir.

 

KISIM    III

İDARΠ  YARDİMLAR 

MADDE 37

1-Her iki Akit Tarafın idare makamlarıyla sosyal sigorta veya
sosyal güvenlik kurumları kendi mevzuatlarının uygulanması bahis konusu imiş gibi, karşılıklı olarak, birbirine yardım ederler.

Akit Tarafların, birbirleriyle doğrudan doğruya yazışmaya ve ge­rekirse ilgililerin müracaatlarını ve ödemeleri merkezileştirmeye yetkili sayılacak makam ve kurumları bir idari anlaşma ile tayin edilir.

2-Bu makam ve kurumlar, aynı maksatla, diğer Akit Tarafın elçilik ve konsolosluklarının da yardımlarını talep edebilirler.

3-Akit taraflardan birinin elçilik ve konsoloslukları, kendi vatandaşlarının menfaatlerinin korunması  için  lüzumlu bilgileri top­lamak maksadıyla, diğer Akit Tarafın idari makamları ve milli sos­yal sigorta veya sosyal güvenlik kurumları nezdinde doğrudan doğ­ruya teşebbüste bulunabilirler.

MADDE 38

1-Akit Taraflardan  birinin  mevzuatına göre, bu tarafın  ma­kamlarına, sosyal sigorta kurumlarına ve kaza mercilerine verilecek olan belgeler, kaydiye, harç, pul ve konsolosluk resimlerinden muaf ise bu muafiyet, bu Sözleşmenin uygulanmasında, diğer Akit Tara­fın makamlarına, sosyal  sigorta kurumlarına veya kaza mercilerine verilecek olan belgelere de teşmil olunur.

2- Bu sözleşmenin  uygulanmasında düzenlenecek bütün bel­geler, elçilik ve konsoloslukların tasdikinden muaftır.

MADDE  39

Bu sözleşmenin uygulanmasında, Sözleşmeden faydalanan kim­selerle, Akit Taraflardan birinin idare makamları, sosyal sigorta ku­rumları veya kaza mercileri tarafından diğer Akit Tarafın idare ma­kamlarına, sosyal sigorta kurumlarca veya kaza mercilerine gönde­rilecek yazılar Akit Tarafların resmi dillerinden biriyle yazılır.

 

MADDE 40

Akit Taraflardan birinin, sosyal güvenlik konusunda yapılacak bir müracaat veya talebi kabul etmeye yetkili bir makamına, sosyal sigorta kurumuna veya kaza merciine belirli bir süre içinde yapıl­ması gereken müracaat veya talepler, aynı süre içinde, diğer Akit Tarafın bunlara tekabül eden bir makamına, kurumuna veya merciine yapılabilir. Bu müracaat veya talepleri alan makam, kurum veya mer­ciler, bunları gecikmeksizin gerekli yere intikal ettirirler.

MADDE 41

 1-Akit Tarafların Yüksek İdari Makamları bu Sözleşmenin icrası ve uygulanması için gerekli bütün tedbirleri alırlar.

2-Aynı idare makamları, 2 nci maddede yazılı sosyal güvenlik mevzuatında yapılacak değişiklikler hakkında, birbirine zamanında bilgi verirler.

3-Akit Tarafların  yetkili  makamları, bu  sözleşmenin kendi memleketlerinde icrasıyla ilgili olarak ittihaz olunan hükümler hak­kında da birbirlerine bilgi verirler.

 

MADDE  42

 

Bu madde,29.05.2000 tarihinde onaylanan ve 01.04.2002 tarihinde yürürlüğe giren Revizyon Sözleşmesinin 9 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

KISIM    IV

MADDE    43

 

1 -Bu Sözleşme gereğince yapılacak yardımları ödemekle yü­kümlü sosyal sigorta kurumlan, bu ödemeyi kendi memleketlerinin parasıyla yapmak suretiyle görevlerini yerine getirmiş olurlar.

Akit Taraflardan birinin ülkesinde döviz alış verişini kısıtlayan hükümler yürürlüğe konduğu takdirde, bir veya öbür tarafça ödene­cek paraların bu Sözleşme esaslarına göre transfer edilmesini müm­kün kılacak tedbirler, iki Hükümet arasında mutabık kalınmak sure­tiyle, derhal alınır.

2 – Akit tarafların Yüksek İdari Makamları arasında mektup teati suretiyle tespit edilecek bir miktarın altındaki aylık veya gelir­leri ödemekle görevli sosyal sigorta kurumu, bu aylık veya gelirleri 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak ödeyebilir.

İlgili sosyal sigorta kurumu, yukarıdaki bentte öngörüldüğü gibi mektup teatisi suretiyle tespit olunacak bir miktarın altındaki aylık veya gelirleri, bu aylık veya gelirlerin sermaye değerine tekabül eden bir meblağı toptan ödemek suretiyle, tasfiye edebilir.

MADDE  44

 • -Sosyal Güvenlik hakkındaki Belçika mevzuatına göre Öden­mesi gereken yardımlar, Türkiye’de ikamet eden ilgililere, Akit Ta­rafların Yüksek İdari  Makamları arasında akdolunacak bir idari an­laşma ile tayin edilen usullere göre transfer edilir.
 • -Sosyal güvenlik hakkındaki Türkiye Mevzuatına göre öden­mesi gereken yardımlar, Belçika’da ikamet eden ilgililere, Akit Ta­rafların yüksek idare makamları arasında akdolunacak idari anlaşma ile tayin edilen usullere göre transfer edilir.

                                                                        MADDE   45

Akit Taraflardan birinin sosyal sigorta kurumları iş göremezlik halinin ve malûllük derecesinin tespitinde, diğer Akit Tarafın Sos­yal Sigorta Kurumlarınca elde olunan bilgileri ve hekim raporlarını nazara alırlar.

Şu kadar ki, sosyal sigorta kurumlarının, ilgiliyi seçecekleri bir hekime muayene ettirme hakları saklıdır.

 

                                                MADDE 46

 

Akit Taraflardan birinin sosyal sigorta kurumları tarafından sağ­lanan yardımların, memleket dışında bulunan kîmselere ödenebilme­si için bu Akit Tarafın Mevzuatında öngörülen usuller, bahis konusu yardımlara  bu sözleşme  gereğince  hak  kazanan  kimseler hakkında da, bu Akit Tarafın vatandaşları imiş gibi, aynı şartlarla uygulanır.

                                              MADDE  46  BİS

Bir kimse, bir ülke mevzuatına göre sağlanan yardımlardan, di­ğer bir ülkede meydana gelen olaylardan doğan bir zarar için yarar­lanmakta ise yardımları sağlamakta olan Kurumun zararı tazminle yükümlü 3. kişiye karşı doğacak hakları aşağıdaki şekilde düzenlenir:

 1. a) Yardımları sağlayan Kurumun, uyguladığı mevzuat gereğin­ce, 3. kişilere karşı hak iddiasında bulunan kimsenin yerine geçmesi halinde, bu durum diğer ülkece tanınır.
 2. b) Yardımları sağlayan Kurumun doğrudan doğruya 3. kişiye karşı hak iddiasında bulunması halinde, bu hak her ülkece tanınır.

MADDE    46   TER

1-Yardımları sağlayan bir akit devletin Kurumu, bu yardım­ları haksız yere alan bir kimseye karşı İtirazda bulunduğu takdirde,bu kimsenin daimi olarak ikamet ettiği Kurum veya bu kimsenin ül­kesinde daimi olarak ikamet ettiği akit devletin yetkili Kurumunca gösterilen Kurum, birinci Kuruma gerektiği şekilde yardımcı olur.

2-Bir akit devletin Kurumu, yardımlardan yararlanan bir kim­seye, bu kimsenin hak kazandığı meblağı aşan bir meblağ Ödemişse, bu kurum, uyguladığı mevzuatta    öngörülen koşullar ve sınırlar dahilinde fazladan ödediği miktarı, anılan kimseye yardımları sağla­makla yükümlü olan diğer akit devlet Kurumundan, bu kurumun ilgiliye ödeyeceği miktardan kesmesini talep edebilir. Bu sonuncu  Ku­rum, kendi uyguladığı mevzuata göre böyle bir kesinti için öngörü­len koşullar ve sınırlar dahilinde, sanki kendisi tarafından fazladan bir ödeme yapılmış gibi sözkonusu    kesintiyi yapar ve kestiği miktarı alacaklı Kuruma transfer eder.

 

MADDE  47

 

Bu Sözleşmenin tefsirinde ve uygulanmasında çıkacak zorluk­lar, Akit Tarafların Yüksek İdari Makamları arasında anlaşmak sure­tiyle halledilir.

 

MADDE  48

 

1-Bu  sözleşme tasdik edilir ve tasdik belgeleri en  kısa za­manda Ankara’da teati olunur.

2-Sözleşme, tasdik belgelerinin teati edildiği tarihi takip eden aydan sonraki ayın birinci günü yürürlüğe girer.

    MADDE 49

1-Eski   işçiler  veya   benzerleriyle   bunların  ölümlerinde  hak sahibi kimselerin durumları; malûllük, yaşlılık veya ölüm hallerinde bağlanan aylıklarla, aile aylığına ilişkin haklar bakımından, aşağıdaki hallerde, yeniden tespit edilir.

 • Vatandaşlık durumları veya ikamet mahalleri sebebiyle ay­lığın ödenmesi durdurulmuş ise;
 • Vatandaşlık durumları, ikamet mahalleri veya iki memle­kette geçmiş  sigortalılık süreleriyle muadil sürelerin birleştirilmemiş olması sebebiyle aylık bağlanamamış ise;
 • Vatandaşlık durumları sebebiyle aylıkta bir indirim yapılmış ise;

4)      Sözleşmenin uygulanması, halen almakta oldukları veya ta­lepleri  halinde alabilecekleri  aylığın  üstünde bir aylık bağlanmasını gerektirirse.

2-Yeniden tespit, ilgililerin, akit tarafların yetkili sosyal si­gorta kurumlan aracılığı ile yapacakları müracaat üzerine yapılır.

Bu müracaatlar üzerine yeniden tespit edilecek aylık, müracaat tarihini takip eden ay başından muteberdir.

Şu kadar ki, bu müracaatlar, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih­ten itibaren iki yıllık süre içinde yapıldığı takdirde, yeniden tespit edilen aylık, yürürlük tarihinden muteber olur.

3- Bu madde hükümleri, 2 nci fıkranın son paragrafı hariç olmak üzere, serbest çalışanlara kıyas yolu ile uygulanır.

        MADDE 50

1-Bu sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. Akit taraflar sözleşmeyi feshedebilirler. Fesih için, en geç, takvim yılının bitmesinden 6 ay önce karşı tarafa ihbarda bulunmak şarttır: bu taktirde sözleşme, o takvim yılının sonunda yürürlükten kalkar.

2-Fesih halinde, daha önce iktisap edilmiş olan haklar için, sözleşme hükümlerinin uygulanmasına, ilgilinin yabancı bir memle­kette ikamet etmesi halinde, mevzuatta Öngörülen kısıtlayıcı hüküm­lere bakılmaksızın devam olunur.

3-Sözleşmenin yürürlükten kalktığı tarihten önceki devreler de geçmiş sigortalılık süreleri dolayısıyla ileride iktisap  edilecek olan haklar için, bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasına, Akit ta­raflar arasında anlaşmak suretiyle tayin ve tespit olunacak şartlarda devam edilir.

Her İki tarafın usulüne göre yetkili kılınmış temsilcileri, yukarı­da yazılı hususları tasdik zımnında, bu sözleşmeyi imzalamış ve mühürlemişlerdir.

4-Temmuz 1966 tarihinde Brüksel’de, Türkçe, Flamanca ve Fran­sızca ve her üç metin aynı derecede    muteber olmak üzere ikişer nüsha olarak tanzim edilmiştir.

 

Belçika Krallığı Adına                          Türkiye Cumhuriyeti Adına

P.de PAEPE                                               Fuat BAYRAMOĞLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazar Hakkında

Smmm Denetçi Bilirkişi

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

preloader