Header ad
Pratik Bilgiler

296 Seri Nolu GVK GT 2017 Yılı Gelirleri için 24.000 TL
290 Seri Nolu GVK GT 2016 Yılı Gelirleri için 24.000 TL
287 Seri Nolu GVK GT 2015 Yılı Gelirleri için 23.000 TL
285 Seri Nolu GVK GT 2014 Yılı Gelirleri için 21.000 TL
284 Seri Nolu GVK GT 2013 Yılı Gelirleri için 21.000 TL
280 Seri Nolu GVK GT 2012 Yılı Gelirleri için 20.000 TL
278 Seri Nolu GVK GT 2011 Yılı Gelirleri için 19.000 TL
273 Seri Nolu GVK GT 2010 Yılı Gelirleri için 18.000 TL

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

HİZMET SÜRESİ İZİN SÜRESİ
a) 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara Yılda 14 iş günü
b) 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara Yılda 20 iş günü
c) 15 yıl ve daha fazla olanlara Yılda 26 iş günü
d) 18 ve daha küçük işçiler ile 50 ve daha
yukarı yaştakilere Yılda en az 20 iş günü
NOT : Cumartesi günü izin süresine dahildir. İzin süresine rastlayan
ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

GENEL TEBLİĞİ YÜRÜRLÜK SINIR
476 Seri Nolu VUK GT 2017 900 TL
460 Seri Nolu VUK GT 2016 900 TL
442 Seri Nolu VUK GT 2015 880 TL
432 Seri Nolu VUK GT 2014 800 TL
422 Seri Nolu VUK GT 2013 800 TL
411 Seri Nolu VUK GT 2012 770 TL
402 Seri Nolu VUK GT 2011 700 TL
393 Seri Nolu VUK GT 2010 680 TL

HİSSE SENEDİ VEYA İLMÜHABER OLMADIĞI DURUMLARDA
VERGİLENDİRME:
Anonim şirket ortağı, hissesini kaç yıl sonra ve kime satarsa satsın, bundan doğan
kazanç “Değer artışı kazancı” olarak gelir vergisine tabi tutulur. (GVK Mük.
Md. 80/4). Kazancın hesaplanmasında, hissenin iktisap (edinme) bedeli endekslemeye
tabi tutulur ve elde edilen kazançtan istisna düşülür.(Endeksleme sistemi
ve hesaplaması Rehberimizin Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi
bölümündedir.)

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet
alışlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba), mal ve hizmet
satışlarını “ Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile aylık dö-
nemler halinde bildirmeleri gerekmektedir.
Mükellefler bir kişi veya kurumdan KDV hariç 5.000 TL üzerindeki mal ve/
veya hizmet alış ve satışlarını gösteren Ba ve Bs formlarını aylık dönemler halinde
düzenleyerek, takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü
akşamına kadar bildirmekle yükümlüdürler.
• Mükellefiyetin terki halinde bildirim formları, işin bırakıldığı tarihi izleyen
ayın son günü akşamına kadar verilmek zorundadır.
• Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirim formlarını, tasfiye süresince aylık
dönemler halinde vereceklerdir. Tasfiyenin başladığı aya ait bildirim formları
ise tasfiye öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın düzenlenecektir.
• Bildirim verme zorunluluğu bulunan mükellefin ölümü halinde, bildirim
formlarını verme sürelerine, Vergi Usul Kanununun 16 ncı maddesi hükmü
uyarınca üç ay eklenir.
Ba –Bs formlarının belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde
bulunan mükelleflere 2017 Takvim yılında 1.400.-TL özel usulsüzlük
cezası kesilecektir. Söz konusu cezanın uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek
bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
Süresinde verilen Formların 10 gün içinde düzeltmesi yapılırsa özel usulsüzlük
cezası kesilmeyecektir. Düzeltmenin 10. günü takip eden 15 gün içinde
verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası (2017 için 1.400.-TL
’nin 1/5’i olan 280.-TL dir.)
Elektronik ortamda form verme mecburiyetine uymayanlara özel usulsüzlük cezası
kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı
bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza
kesilmez.

Mükelleflerin, kanuni süresinden sonra ancak vergi incelemesine başlanılmasından
veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden önce beyannamelerini vermeleri halinde
adlarına birinci derece iki kat usulsüzlük cezası ile zamanında tahakkuk etmeyen
vergi için vergi ziyaı cezasının yüzde ellisi kıyaslanarak miktar itibariyle fazla olanı
kesilecek; beyannamelerin pişmanlık talebiyle verilmesi durumunda ise birinci derece
bir kat usulsüzlük cezası kesilecektir.
Ayrıca mükelleflerin elektronik ortamda göndermek zorunda oldukları beyannamelerini
kanuni süreler içerisinde göndermemeleri halinde VUK Mük.355. maddede
belirtilen özel usulsüzlük cezası kesilir. Buna göre;
• Kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin
sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde
1/10 oranında,
• Bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5
oranında uygulanır.
• E-Beyannamelerin düzeltilmesinde ceza kesilmez.

Mükelleflerin 2017 yılında tutacakları defterlere ilişkin hadler, 2016 yılı iş hacimleri
için 25/12/2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 460 sıra
No’lu VUK Genel Tebliği ile belirlenmiştir.
27/12/2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 476
sıra nolu VUK Genel Tebliği ile mükelleflerin 2017 yılı iş hacimlerine göre
2018 yılında tutacakları defterlerin hadleri aşağıda açıklanmıştır.
Bilanço Usulüne göre Defter Tutmak zorunda olanlar: 01/01/2017’den
itibaren;
VUK Md. 177-1.Bent; Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan
mükelleflerin:
• Yıllık Alış tutarı 170.000.-TL yi (476 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar,
• Yıllık Satış tutarı 230.000.-TL yi (476 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar,
VUK Md. 177-2.Bend; Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle (hizmet işletmeleri)
uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 90.000.- TL’yi (476
Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) aşanlar;
VUK Md. 177-3.Bend; 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması
halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı
170.000.-TL’yi (476 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) aşanlar;
Yıllar Genel Tebliğ
veya BKK No 1. Bend Alış 1.Bend Satış 2.Bend 3.Bend
2017 476 VUK GT 170.000 TL 230.000 TL 90.000 TL 170.000 TL
2016 460 VUK GT 168.000 TL 230.000 TL 90.000 TL 168.000 TL
2015 442 VUK GT 160.000 TL 220.000 TL 88.000 TL 160.000 TL
2014 432 VUK GT 150.000 TL 200.000 TL 80.000 TL 150.000 TL
2013 422 VUK GT 150.000 TL 200.000 TL 80.000 TL 150.000 TL
2012 VUK 411 GT 140.000 TL 190.000 TL 77.000 TL 140.000 TL
2011 VUK 402 GT 129.000 TL 180.000 TL 70.000 TL 129.000 TL

2017 yılında uygulanacak, değerli kağıtlar miktarları 21.12.2016 tarih ve
29925 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 52 Seri Numaralı Değerli Kağıtlar Kanunu
Genel Tebliği ile aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.
Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)
Noter kağıtları:
a) Noter kağıdı 9,50
b) Beyanname 9,50
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 19,00
Pasaportlar 84,00
Yabancılar için ikamet tezkereleri 63,00
TC Kimlik Kartları (Nüfus cüzdanları) 16,00
Aile cüzdanları 86,00
Sürücü belgeleri 117,00
Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 117,00
Motorlu araç trafik belgesi 117,00
Motorlu araç tescil belgesi 88,00
İş makinesi tescil belgesi 88,00
Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 5,60
Mavi Kart * 8,50
Yabancı çalışma izin belgesi 63,00

* Mavi Kart nedir ; Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 3/m fıkrasında şöyle tanımlanmaktadır:
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını
kaybedenler ve bunların 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı
Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede
belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmi belge.

Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden
elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye
Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir
vergisinden istisna edilmiştir. İstisna, okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden
itibaren başlar.
Eğitim ve öğretim işletmelerine tanınan kazanç istisnası; okul öncesi eğitim, ilköğ-
retim, orta öğretim ve özel eğitim okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar
için geçerlidir. Bu istisnadan 01.01.2004 tarihinden itibaren faaliyete geçen eğitim
ve öğretim kurumları yararlanabilecektir. Bu tarihten önce faaliyete geçen okulların
işletilmesinden elde edilen kazançlara bu istisnayı uygulamak mümkün değildir.
Kişilerin bilgi düzeyini yükseltmek amacıyla kurulan dersaneler, sosyal-kültürel
ve mesleki alanda yetenek, bilgi, beceri ve deneyimlerini geliştirmek, boş zamanlarını
değerlendirmek ve öğrencileri istedikleri derslere yetiştirmek amacıyla faaliyet
gösteren özel öğretim kurumları (Anadolu liselerine ve üniversiteye hazırlık kursları,
bilgisayar kursları, dans-bale okulları vb.) ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinin işletilmesinden
elde edilen kazançlar da bu istisna kapsamı dışındadır.
İstisna faaliyete başlanılan vergilendirme döneminden itibaren 5 vergilendirme
dönemi için geçerlidir. Eğitim tesislerinde yer alan büfe, kantin vb. işletilmesi veya kiraya
verilmesinden elde edilen kazançlar da istisna kapsamı dışındadır. Fakat yemek,
yatma ve taşıma bedelleri okul ücretine dahil ise bu faaliyet gelirleri de istisnadan
faydalanabilecektir.

2016 yılında Aktif toplamı veya net satışlar toplamı aşağıdaki tutarları aşan
mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundadırlar.
2016 Yılı Aktif Toplamı 14.613.239,- TL*
2016 Yılı Net Satışlar Toplamı 32.473.746,- TL*
*2015 Yılı değerlerinin 2016 için yeniden değerleme oranınca artırılmış
hali.(2016 YD oranı %3,83)

EMLAK VERGİSİ ORANLARI
Emlak cinsi Normal Yörelerde Büyükşehir
Belediyesi
Binalarda (mesken dışındakiler) Binde 2 Binde 4
Meskenlerde Binde 1 Binde 2
Arazilerde Binde 1 Binde 2
Arsalarda Binde 3 Binde 6
Mükelleflerin bina, arsa ve arazileri için 2017 yılında ödeyecekleri
Emlak Vergisi; 2016 yılında ödedikleri verginin yeniden değerleme oranını
kadar artırılarak hesaplanacak tutar olacaktır.
2016 yılı yeniden değerleme oranı   %3,83

Çalışma gücünün asgari;
* Yüzde 80’ini kaybedenler birinci derece sakat,
* Yüzde 60’ını kaybedenler ikinci derece sakat,
* Yüzde 40’ını kaybedenler ise üçüncü derece sakat
olarak tanımlanmaktadır.
Engelli İndirimi; 01/01/2017-31/12/2017
1. derece sakatlar için …………………….. 900 TL
2. derece sakatlar için …………………….. 470 TL
3. derece sakatlar içinde ………………….. 210 TL
ücretliler, engellilik derecelerine göre belirlenen tutarları aylık olarak vergiye
esas ücretlerinden indireceklerdir.

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden
satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin aşağıdaki haddi geçmesi
veya bedeli bu hadden az olsa dahi kişilerin istemeleri halinde emtiayı satanın veya iş
yapanın fatura vermesi mecburidir. (VUK.232 Md.)
VUK GENEL TEBLİĞİ UYGULANACAK YIL MAKTU HAD
476 (VUK GT ) 2017 900 TL
460 (VUK GT ) 2016 900 TL
(VUK GT 442 ) 2015 880 TL
(VUK GT 432 ) 2014 800 TL
(VUK GT 422 ) 2013 800 TL
(VUK GT 411) 2012 770 TL
(VUK GT 402) 2011 700 TL
(VUK GT 393) 2010 680 TL

stisna haddi üzerinden hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan
edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.
GVK. 21 /2. fıkrasına göre; Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname
ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin 2016 için 3.800 TL nın ,
2017 için 3.900 TL nin üstünde üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip
gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye
iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları
toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer
alan tutarı aşanlar 2016 yılı gelirleri için 110.000.-TL, 2017 yılı geliri için 110.000
TL bu istisnadan faydalanamazlar.
ÖRNEK UYGULAMA :
Bay (A) 2016 yılında tek işverenden stopaj yoluyla vergilendirilmiş brüt 105.000
TL ücret geliri ve konut olarak kiraya verdiği gayrimenkulden 8.000 TL kira geliri elde
etmiştir. Bu kişinin başka bir geliri yoktur. Götürü gideri seçmiştir.
Açıklama:
2016 yılında tek işverenden elde edilen ve stopaj yoluyla vergilendirilmiş ücretinin,
tutarı ne olursa olsun yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmez.
Konut kira geliri 2016 yılı için belirlenen 3.800 TL’lik istisna tutarından fazla
olduğundan, bu gelirin beyan edilmesi gerekmektedir.
2016 yılında elde edilen toplam (105.000 + 8.000) = 113 .000 TL’lik
gelir, 2016 yılı için geçerli olan 110.000 TL’lik sınırı aştığından, konut
kira gelirinin beyanında 3.800 TL’lik istisnadan yararlanılamayacaktır.
Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde gerçek giderlere
karşılık olmak üzere hasılatlarından %25’ini götürü olarak indirebilirler.
Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.

YILLAR G.V .GENEL TEBLİĞ İSTİSNA TUTARI
2017 296 SAYILI GVK GT 3.900 TL
2016 290 SAYILI GVK GT 3.800 TL
2015 287 SAYILI GVK GT 3.600 TL
2014 285 SAYILI GVK GT 3.300 TL
2013 284 SAYILI GVK GT 3.200 TL
2012 280 SAYILI GVK GT 3.000 TL

Gecikme Zammı: Mükelleflerin rızai beyanları ile beyan etmiş oldukları vergileri
normal vade tarihlerinde ödemeyip, daha sonraki tarihlerde yapacakları ödemeler için
geciktirilen süreye hesaplanan tutardır.
Gecikme Faizi: İkmalen, Resen ve İdarece yapılan tarhiyatlarda vergilerin normal
vade tarihleri ile tarhiyatın kesinleştiği tarihe kadar geciktirilen süreye hesaplanan
tutardır.
Gecikme zammı, Gecikme faizi zammı günlük olarak hesaplanır.
Pişmanlık zammı aylık olarak hesaplanır.
YÜRÜRLÜK ORAN BKK/GENEL TEBLİĞ
19.10.2010’dan itibaren %1,40 Tahsilat G.T. / C-2
19.11.2009’dan itibaren %1,95 BKK 2009/15565
28.04.2006’dan İtibaren % 2,5 Tahsilat G.T 438
04.03.2005’den İtibaren %3 Tahsilat G.T. 434
12.11.2003’den İtibaren %4 Tahsilat G.T. 429
31.01.2002’den İtibaren %7 BKK 2002/3550
29.03.2001’den İtibaren %10 BKK 2001/2175
02.12.2000’den İtibaren %5 BKK 2000/1555
21.01.2000’den İtibaren %6 BKK 2000/07

2017 YILI
2017 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
13.000 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası % 20
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası % 27
70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, fazlası % 35
2017 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
13.000 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası % 20
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası % 27
110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası % 35
2016 YILI
2016 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
12.600 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası % 20
69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası % 27
69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, fazlası % 35
2016 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
12.600 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası % 20
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası % 27
110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL, fazlası % 35

YURT İÇİ GÜNDELİKLER
193 sayılı GVK’nun 40/4, 57/8-c ve 68/3 üncü maddelerinde ticari, zirai ve
mesleki faaliyetle ilgili seyahat giderlerinin, yapılan işin önemi ve genişliği ile uygun
bulunmak ve seyahat maksadının gerektirdiği süreyle sınırlı olmak şartı ile kazançtan
indirilebileceği hükme bağlanmıştır.
G.V.K. nun 24/2 nci maddesinde de, Harcırah Kanunu kapsamında kalan müesseseler
yani ticari, zirai ve mesleki işletmeler ile kurumlar tarafından, işle ilgili seyahat
yapan görevlilere, yemek ve yatmak giderlerine karşılık olarak verilen gündeliklerin
vergiden müstesna olduğu belirtilmiştir. Bu gündelikler, aynı aylık seviyesindeki Devlet
memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en
yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.
YURT DIŞI GÜNDELİKLER
Gelir vergisinden istisna edilen gündelik uygulamasında aşağıdaki hususlara dikkat
edilmelidir:
1) Aylık ücret tutarlarına göre belirlenen gündelik tutarının vergiden istisna edilen
tutarı aşmadığı hallerde bu ödemelerden sadece damga vergisi kesintisi yapılacaktır.
İstisna tutarı aşan gündelik ödendiği durumda aşan kısım, ücretlinin içinde bulunduğu
gelir dilimine karşılık gelen vergi oranı ve damga vergisi dikkate alınarak brütleştirilmek
suretiyle gelir vergisi kesintisine tabi tutulacaktır.
2) Yurt dışı gündeliklerin TL cinsinden tahakkuku, yabancı paranın T.C. Merkez
Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınarak yapılmalıdır.
3) Yurt dışı seyahatin ilk 10 günü için vergiden istisna gündelik tutarı %50 zamlı
olarak hesaplanacaktır.
4) Birden fazla ülkeyi kapsayan seyahatlerde, her ülke için ilgili olduğu gündelik
tutarı kalış süresiyle orantılı olarak dikkate alınmalıdır

Hizmet Süresi Bildirim Süresi Tazminat Tutarı
6 aydan az 2 hafta 2 haftalık ücret
6 ay – 1,5 yıl arası 4 hafta 4 haftalık ücret
1,5 yıl – 3 yıl arası 6 hafta 6 haftalık ücret
3 yıldan fazla 8 hafta 8 haftalık ücret

(I) VE (II) SAYILI LİSTELER WEB SAYFAMIZDA BULUNAN
PRATİK BİLGİLER VERGİ BÖLÜMÜNDEDİR.
MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer
vergisi oranları;
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, % 18
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8
olarak tespit edilmiştir.
(2)  (I) sayılı listenin 16 ncı ve 17 nci sıralarında sayılan işlemler hariç olmak
üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer
vergisi oranı uygulanır.
(3) (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde
bu maddenin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında
yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c) bendinde öngörülen vergi
oranı uygulanır.
(4) Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya
işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere
satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak
olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde
bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.
(5) (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan “kullanılmış” deyimi, 4760 sayı-
lı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları
ifade eder.

(6)  (1) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan;
10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki
büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dö-
nüştürülmesi Hakkında Kanun (KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI)kapsamında rezerv yapı
alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç),
lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat
kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte,
üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine
istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;
a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların
tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,
b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının
(a) bendinde belirtilen vergi oranı, uygulanır. (2012/4116 sayılı BKK nın 7
nci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük: Yapı ruhsatı 1/1/2013 tarihinden
itibaren alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların
iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaatı
projelerine ilişkin konut teslimlerine uygulanmak üzere 01/01/2013)
GEÇİCİ MADDE 2 –  (2016/9153 sayılı Kararname ile eklenen madde Yürürlük:
08/09/2016) (1) Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil)
teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

YILI DÖNEMİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI
2017-2 01.07.2017-31.12.2017 4.564,37 TL
2017-1 01.01.2017-30.06.2017 4.426,16 TL
2016-2 01.07.2016-31.12.2016 4.297,21
2016-1 01.01.2016-30.06.2016 3.932,57
2015-1 01.01.2015-31.12.2015 3.709,98 TL
2014-1 01.01.2014-30.06.2014 3.438,22 TL
2013-2 01.07.2013-31.12.2013 3.254,44 TL
2013-1 01.01.2013-30.06.2013 3.129,25 TL
2012-2 01.07.2012-31.12.2012 3.033,98 TL
2012-1 01.01.2012-30.06.2012 2.917,27 TL
2011-2 01.07.2011-31.12.2011 2.731,85 TL
2011-1 01.01.2011-30.06.2011 2.623,23 TL
2010-2 01.07.2010-31.12.2010 2,517.01 TL
2010-1 01.01.2010-30.06.2010 2.427,04 TL
2009-2 01.07.2009-31.12.2009 2.365,16 TL
2009-1 01.01.2009-30.06.2009 2.260,04 TL
2008-2 01.07.2008-31.12.2008 2.173,18 YTL
2008-1 01.01.2008-30.06.2008 2.087,92 YTL
2007-2 01.07.2007-31.12.2007 2.030,19 YTL
2007-1 01.01.2007-30.06.2007 1.960.69 YTL

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15-30 ve Geçici 1/4 ile
GVK’nun Geçici 67’inci Maddeleri Uyarınca TAM MÜKELLEF KURUMLARA
Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları
İLGİLİ MADDE AÇIKLAMA ORAN
%
KVK 15/1-a
Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre
birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım
işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak
yapılan hakediş ödemeleri
3
KVK15/l-b
KVK Geç.1/4
Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması
karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri 20
GVK Geç.
67/1,2
1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nevi
tahvil ve Hazine bonolarının faizleri ile Toplu Kon1ut
İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul
kıymetlerden sağlanan gelirler (Eurobondlardan elde
edilen hariç)
10

GVK’nın mükerrer 80’inci maddesinin (4) numaralı bendinde, ortaklık haklarının
veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artışı kazancı olduğu
hükme bağlanmış olup anılan maddenin devamında “elden çıkarma” deyiminin yukarıda
yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa
edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak
konulmasını ifade ettiği belirtilmiştir.
Limited şirket ortağı, hissesini kaç yıl sonra ve kime satarsa satsın, bundan do-
ğan kazanç “Değer artışı kazancı” olarak gelir vergisine tabi tutulur. (GVK Mük. Md.
80/4). Kazancın hesaplanmasında, hissenin iktisap (edinme) bedeli endekslemeye
tabi tutulur ve elde edilen kazançtan istisna düşülür.(Endeksleme sistemi ve hesaplaması
Rehberimizin Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi bölümündedir.)
GVK’nın safi değer artışını düzenleyen mükerrer 81’inci maddesinin son fıkrasına
göre mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal
ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere,TÜİK tarafından belirlenen ÜFE
endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Burada hesaplama yapılırken mal
ve hakkın iktisap edildiği aydan bir önceki aya ait endeks değeri ile elden çıkarılan
aydan bir önceki aya ait endeks değeri kullanılarak iktisap bedeli gerçek değerine
yükseltilecektir.

VUK 476 SERİ NUMARALI GENEL TEBLİĞİ (2017 YILI İÇİN)
VUK
MADDE-353
FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ
VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL USUL
HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI TL
353/1 Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest
meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 210
353/1 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin
olarak kesilecek toplam ceza 110.000
353/2
Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,
giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma
irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile
Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen
belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya
bulundurulmaması
210
353/2 Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için
toplam ceza 11.000
353/2 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin
olarak kesilecek toplam ceza 110.000
353/3
Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest
meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme
kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti
almayan vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere,
42
353/4
Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe
kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin;
bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması,
yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve
asma mecburiyetine uyulmaması
210

353/6
Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap
planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile
muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının
üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması
5.000
353/7
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu
getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem
yapanlara
260
353/8 Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya
kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 800
353/8 Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek
toplam özel usulsüzlük cezası 160.000
353/9
4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası
kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan
yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen
standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
1.100
353/10
VUK 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye
Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen
durmayan aracın sahibi adına
800
VUK
MÜKERRER
MADDE 355
Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve
mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar
için ceza
Mük.
Mad.355/1
Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı
hakkında 1.400
Mük.
Mad.355/2
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı
basit usulde tespit edilenler hakkında 700
Mük.
Mad.355/3
Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında
kalanlar hakkında 350

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans
kurumları veya posta idarelerince düzenlenen
belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara
bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük
cezası
1.100.000

Merkez Bankasının 31/12/2016 Tarih ve 29935 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan kararına göre 31.12.2016’dan itibaren uygulanacak
oranlar:
• Reeskont İşlemlerinde % 8,75
• Avans İşlemlerinde % 9,75
Reeskont Hesaplaması
Reeskont Tutarı = (Normal Değer X Faiz Oranı X Gün Sayısı) / (36.000 + (Faiz oranı
X Gün sayısı))
Nominal Değer : Senet alacak tutarı.
Faiz Oranı : Senet üzerinde yazılı orandır.
Bu belirtilmemişse değerleme gününde geçerli Merkez Bankası İskonto haddidir.
(Kısa vadeli avanslara uygulanan)
Gün Sayısı : Reeskontun yapılacağı günden senedin vade tarihine kadar geçen gün
adedidir.
Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan işletmelerin borç senetlerini de reeskonta tabi
tutması mecburidir. (VUK Md. 285)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI REESKONT VE AVANS
İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI
DÖNEM REESKONT AVANS
31.12.2016’dan itibaren % 8,75 % 9,75
14.12.2014’den itibaren % 9 %10,50
27.12.2013’den itibaren %10,25 %11,75
21.06.2013’den itibaren %9,50 %11
20.12.2012’den itibaren %13,50 %13,75
29.12.2011’den itibaren %17 %17,75
30.12.2010’dan itibaren %14 %15
Not: Ticari işletmelerin alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemlerinde
esas alacakları oran, Avans işlemleri için belirlenen orandır.

Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indirilir:
1. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler
(İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri
kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler.
İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup
bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.).
2. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate
giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (bu primlerin ve
aidatın geri alınmamak üzere Türkiye’de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım
sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz
bulunmaları şartıyla) ile 27 nci maddede yazılı giyim giderleri.
3. Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri (seyahat maksadının gerektirdiği
süre ile sınırlı olmak şartıyla).
4. Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar
için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (amortismana tâbi
iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı Kanunun 328 inci maddesine göre
hesaplanacak zararlar dahil).
5. Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri.
6. Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller.
7. Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri.
8. Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve
emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar.
9. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve
reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar.
10. Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen
tazminatlar.
Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının suçlarından
doğan tazminatlar gider olarak indirilemez.

TELİF KAZANCI ELDE EDENLER İSTİSNA KAPSAMINA GİREN
ESERLER
Müellif (kitap yazan, kitap hazırlayan
kimse, yazar)
Roman, Şiir, Öykü (Hikaye), Makale,
Bilimsel araştırma ve inceleme, Röportaj
v.b eserler
Mütercim (Çevirmen) Başka dillerden yapılan tercüme
Heykeltıraş Taş, tunç, bakır, kil, alçı, ağaç,
plastiklerden yapılan heykel ve benzerleri
Hattat (Güzel yazı yazma sanatı ) Güzel yazılar, tezhipler (yaldızlama,
boyama, süsleme işi yapanlar
Ressam (Resim yapan kişi) Her türlü resim, desen, pastel, gravür,
kaligrafi, serigrafi gibi çok çeşitli ürünler
Bestekar Her çeşit sözlü ve sözsüz musiki eserler
Bilgisayar Programcısı Bilgisayarlarda kullanılan her çeşit yazılım
Mucit (Yeni bir buluş ortaya koyan,
yaratan kişi )
Tescili ya da patente bağlanan buluşlar ve
icatlar.
Fikir ve sanat eserleri İlim ve edebiyat eserleri, Musiki eserleri,
Güzel sanat eserleri, Sinema eserleri
Yukarıda sayılanların yasal mirasçıları. Yukarıdakilerin tamamı

1. Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi
karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.
2. Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün
uygulanmasına engel teşkil etmez.

3. Telif hakları nedeniyle yapılan ödemelerden GV stopajı (% 17 )
yapılır. Ayrıca Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilmez.
4. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum
ve kuruluşlar, aynı Kanunun 18 inci maddesi kapsamına giren (Telif kazançları)
kişilere yapacakları ödemeler ile ilgili olarak gelir vergisi stopajına
esas olan miktar üzerinden % 18 oranında KDV hesaplayıp sorumlu
sıfatıyla beyan ederek ödeyeceklerdir.

PRİME TABİ AYLIK KAZANÇ
DÖNEMİ ALT SINIR (TABAN) ÜST SINIR (TAVAN)
01.01.2017-31.12.2017 1.777,50 TL 13.331,40 TL
01.01.2016-31.12.2016 1.647.00 TL 10.705,50 TL
01.07.2015-31.12.2015 1.273,50 TL 8.277,75 TL
01.01.2015-30.06.2015 1.201,50 TL 7.809,75 TL
01.07.2014-31.12.2014 1.134,00 TL 7.371,00 TL
01.01.2014-30.06.2014 1.071,00 TL 6.691,50 TL
01.07.2013-31.12.2013 1.021,50 TL 6.639,75 TL
01.01.2013-30.06.2013 978,60 TL 6.390,90 TL
01.07.2012-31.12.2012 940,50 TL 6.113,40 TL
01.01.2012-30.06.2012 886,50 TL 5.762,40 TL
01.07.2011-31.12.2011 837,00 TL 5.440,50 TL
01.01.2011-30.06.2011 796,50 TL 5.177,40 TL
01.07.2010-31.12.2010 760,50 TL 4.943,40 TL
01.01.2010-30.06.2010 729,00 TL 4.738,50 TL
01.07.2008-31.12.2008 638,70 YTL 4.151.55 YTL
01.01.2008-30.06.2008 608,40 YTL 3.954,60 YTL
01.07.2007-31.12.2007 585,00 YTL 3.802,50 YTL
01.01.2007-30.06.2007 562,50 YTL 3.656,40 YTL

4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
Sigorta Kolları Sigortalı Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi – 2 2
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları
Primi 9 11 20
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları
Primi
(Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan
İşyerleri İçin)
9 12 – 14 21 – 23
Genel Sağlık Sigortası Primi 5 7,5 12,5
Toplam 14 20.50 34.50
4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI
Sigorta Kolları Sigortalı Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)
Sosyal Güvenlik Destek Primi 7,5 22,5 30
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi – 2 2
Toplam 7,5 24.50 32

Dönemler Yemek Parası
(Günlük)
Çocuk Zammı
(Aylık) Tek çocuk
(En fazla iki Çocuk
için uygulanır)
Aile Zammı
(Aylık)
01.01.2017 – 1.12.2017 3,55 TL 35,55 TL 177,75 TL
01.01.2016 – 31.12.2016 3,29 TL 323,94 TL 164,70 TL
01.07.2015 – 31.12.2015 76,41 TL 25,47 TL 127,35 TL
01.01.2015 – 30.06.2015 72,09 TL 24,03 TL 120,15 TL
01.07.2014 – 31.12.2014 2,27 TL 22,68 TL 113,40 TL
01.01.2014 – 30.06.2014 2,14 TL 21,42 TL 107,10 TL
01.07.2013 – 31.12.2013 2,04 TL 20,43 TL 102,15 TL
01.01.2013 – 30.06.2013 1,96 TL 19,57 TL 97,86 TL
01.07.2012 – 31.12.2012 1,88 TL 18,81 TL 94,05 TL
01.01.2012 – 30.06.2012 1,77 TL 17,73 TL 88,65 TL
01.07.2011 – 31.12.2011 1,67 TL 16,74 TL 83,70 TL
01.01.2011 – 30.06.2011 1,59 TL 15,93 TL 79,65 TL
01.07.2010 – 31.12.2010 1,52 TL 15,21 TL 76,05 TL
01.01.2010 – 30.06.2010 1,46 TL 14,58 TL 72,90 TL
01.07.2009 – 31.12.2009 1,39 TL 13,86 TL 69,30 TL
01.01.2009 – 30.06.2009 1,33 TL 13,32 TL 66,60 TL
01.07.2008 – 31.12.2008 1,28 YTL 12,17 YTL 63,84 YTL
01.01.2008 – 30.06.2008 1,22 YTL 12,12 YTL 60,84 YTL

01.07.2007 – 31.12.2007 1,17 YTL 12,09 YTL 58,50 YTL
01.01.2007 – 30.06.2007 1,13 YTL 11,70 YTL 56,25 YTL
01.01.2006 – 31.12.2006 1,06 YTL 10.62 YTL 53.10 YTL

Yürürlük Tebliğ Tecil Faizi Yıllık (%)
21.10.2010 dan itibaren (Tah. Gen. Tb. C-2) 12
21.11.2009 dan itibaren (Tah. Gen. Tb. 1) 19
28.04.2006 dan itibaren (Tah. Gen. Tb. 438) 24
04.03.2005 den itibaren (Tah. Gen. Tb. 434) 30
12.11.2003 den itibaren (Tah. Gen. Tb. 429) 36
02.02.2002 den itibaren (Tah. Gen. Tb. 421) 60
31.03.2001 den itibaren (Tah. Gen. Tb. 416) 72
21.12.2000 den itibaren (Tah. Gen. Tb. 412) 36
25.01.2000 den itibaren (Tah. Gen. Tb. 409) 48
Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haciz olunmuş
malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından
yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla alacaklı amme idaresince
veya yetkili kılacağı makamlarca; vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait
muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası ve gecikme zammı alacakları ilgili yılı,
bu alacaklar dışında kalan amme alacakları ise beş yılı geçmemek üzere faiz alınarak
tecil olunabilir.
Tecil şartlarına riayet edilmemesi, değerini kaybeden teminatın veya mahcuz malların
tamamlanmaması veya yerlerine başkalarının gösterilmemesi hallerinde amme alaca-
ğı muaccel olur. Tecil edilen amme alacağının gecikme zammı tatbik edilmeyen alacaklardan
olması halinde, ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edilmez.

24/12/2015 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği ile Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğuna ilişkin olarak hali
hazırdaki 8.000 TL’lik had, 01/01/2016 tarihinden itibaren 7.000 TL’ye indirilmiştir.
TEVSİK ZORUNLULUĞUNUN KAPSAMI VE TUTARI
Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu
kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve
ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri
söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur. Bu kapsamda
örneğin;
 Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,
 Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,
 İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı
her türlü tahsilat ve ödemelerin7.000 TL haddini aşması durumunda, aracı finansal
kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler
ile tevsik edilmesi zorunludur.
AYNI GÜNDE AYNI KİŞİ VEYA KURUMLARLA YAPILAN İŞLEMLER
Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının 7.000.-
TL nı aşması durumunda, işlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin altında
kalsa bile, aştığı işlemden itibaren işleme konu tahsilat ve ödemelerin de aracı finansal
kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur.
Örnek: Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş., aynı gün içerisinde (B) Ltd.
Şti.’nden sırasıyla 1.000 TL, 3.000 TL, 3.500 TL ve 500 TL tutarında ayrı ayrı mal
alımları gerçekleştirmiştir. Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş.’nin (B) Ltd.
Şti.’nden aynı günde yaptığı mal alımları toplamı 3.500 TL’lik alımla 7.000 TL’lik haddi
aştığından, son iki işleme ait tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında
aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekmektedir.

Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda
(A) A.Ş. ile (B) Ltd. Şti.’ne ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.
KISIM KISIM YAPILAN TAHSİLAT VE ÖDEMELER
Tahsilat ve ödemeye konu işlem tutarının tevsik zorunluluğu kapsamında 7.000.-
TL nı aşması halinde, bedelin farklı tarihlerde kısım kısım ödenmesinde işlemin toplam
tutarı dikkate alınacak ve her bir tahsilat ve ödeme, tevsik zorunluluğu kapsamında
aracı finansal kurumlar kanalıyla gerçekleştirilecektir.
Örnek: Serbest meslek erbabı (C), (D) A.Ş.’ye bir yıl süreyle vereceği hizmet karşı-
lığında 12.000 TL alacaktır. Aralarındaki anlaşma gereği (D) A.Ş., hizmet bedelini 1.000
TL’lik taksitler halinde ödeyecektir. Bu durumda serbest meslek makbuzunun, taksitlerin
ödendiği tarihlerde 1.000 TL üzerinden düzenlenmesi tevsik zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak,
sözleşmenin toplam tutarı belirlenen haddi aştığından kısım kısım yapılan her
bir tahsilat ve ödeme de aracı finansal kurumlar kanalıyla tevsik edilecektir.
Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda
serbest meslek erbabı (C) ile (D) A.Ş.’ye ayrı ayrı ceza uygulanacaktır
KAPSAMDA OLMAYAN TAHSİLAT VE ÖDEMELER
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda
yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye
işletmelerinin işlemlerine konu tahsilat ve ödemelerin,
b) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan
sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemelerin,
c) 11/8/1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 89/14391
sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda tanımlanan yetkili
döviz müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

ç) Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat
ve ödemelerin,
d) Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin
e) 5018 sayılı Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri,
il özel idareleri, belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diğer
kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait veya
tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli
kuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihale
işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin
aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
CEZA UYGULAMASI
Tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğuna
uyulmaması durumunda Vergi Usul Kanununun Mükerrer Madde 355 göre; İşleme
konu tutarın % 5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bir yıl için kesilecek özel
usulsüzlük cezası 1.100.000.-TL nı geçemez.

VUK 476 SERİ NUMARALI GENEL TEBLİĞİ (2017 YILI İÇİN)
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE İKİNCİ DERECE
1-Sermaye Şirketleri 130,00 TL 70,00 TL
2- Sermaye şirketleri dışında kalan
birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek
erbabı
80,00 TL 40,00 TL
3- İkinci sınıf tüccarlar 40,00 TL 19,00 TL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp
beyanname
usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
19,00 TL 11,00 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 11,00 TL 5,00 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5,00 TL 2,80 TL

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce
işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek
verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2017 takvim yılında
uygulanmak üzere 14,00 TL olarak tespit edilmiştir.
YIL GT/BKK İSTİSNA TUTARI
2017 GVK GT 296 14,00 TL
2016 GVK GT 290 13,70 TL
2015 GVK GT 287 13,00 TL
2014 GVK GT 285 12,00 TL
2013 GVK GT 284 12,00 TL
2012 GVK GT 280 11,70 TL
2011 GVK GT 278 10,70 TL

Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi
(2017 yılı için VİV G.T.- 48)
Matrah
Veraset yoluyla
intikallerde
vergi oranı
(yüzde)
İvazsız
intikallerde
vergi oranı
(yüzde) (*)
İlk 210.000 TL için 1 10
Sonra gelen 500.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.110.000 TL için 5 20
Sonra gelen 2.000.000 TL için 7 25
Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan
bölümü için 10 30
2017 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
· Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden mirası hisselerinde 176.600.-
TL’si, füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 353.417.- TL’sı,
· İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 4.068.- TL’sı,
. Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602
sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon Payların Düzenlenmesi Hakkında
Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4.068.- TL’sı, veraset
ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız
intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer
alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır

VERGİ LEVHALARI Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinden
alınacaktır. Gelir Vergisi mükellefleri 1/NİSAN tarihten itibaren 31/MAYIS’a kadar,
Kurumlar Vergisi Mükellefleri ise 1/MAYIS tarihten itibaren 31/MAYIS’a kadar,
Barkodlu olarak alabilecektir. (VUK 408 sayılı Genel Tebliğ) Elektronik ortama alınan
vergi levhaları mükellefin iş yerlerinde bulunacaktır. (Yeteri kadar çoğaltılarak Merkez,
Şube, Fabrika ve diğer yerlerde bulundurulacaktır.)
Meslek mensuplarımız, Vergi Levhalarının bildirimini vergi dairesine
yapmayacaklar!
Vergi Levhaları GİB İnternet sitesinden aşağıda belirttiğimiz yol izlenerek alınacaktır.
 GİB’ in www.gib.gov.tr adresine giriş yapınız.
 İnternet Vergi Dairesi seçeneğini tıklayınız.
 GİRİŞ butona basınız. (Bu buton takvimin üstündedir).
 E-beyanname gönderdiğiniz ve size ait olan kullanıcı kodu, parola ve şifrenizi
yazarak giriş butonuna basınız. (Vergi Dairesinden şifre alan müşteriniz
varsa; müşteriniz kendi kullanıcı kodu, parola ve şifresini girecektir.)
 Giriş yapıldıktan sonra gelen sayfadaki SORGULAMA butonuna basınız. VERGİ
LEVHASI BİLGİLERİ seçeneğini tıklayınız.
 Gelir Vergisi Mükellefleri için, Mükellef Vergi Kimlik Numarası ve TC Kimlik
Numarasını birlikte giriniz. (Adi ortaklıkta, kollektif şirket ortaklığında her
ortak için ayrı ayrı giriniz)
 Kurumlar Vergisi Mükellefleri için (Anonim Şirket – Limited Şirket) Şirketin
Vergi Kimlik Numarası (Hesap Numarası) girilecektir. Kurumlar Vergisi mü-
kellefleri için T.C. Kimlik numarası bölümü boş bırakılacaktır.
 Vergi Levhasını oluşturunuz. İstediğiniz rengi seçerek yeterli sayıda son üç
yıla ilişkin barkodlu VERGİ LEVHASINI bastırınız. Gereğinde daha sonra kullanmak
üzere kopyasını bilgisayarınızda saklayınız.
Vergi Levhaları konusunda daha detaylı bilgileri 408 Sayılı VUK Genel Tebliğinden
edinebilirsiniz.

A)-VERGİ CEZALARI
FİİL CEZA
VUK 341 . Maddeye göre fiil işleyenlere Ziyaa uğratılan Verginin 1 Katı
VUK 344 Son fıkra “Vergi incelemesine
başlanılmasından veya takdir komisyonuna
sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak
üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen
vergi beyannameleri için bu madde uyarınca
kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır”
Ziyaa uğratılan Verginin % 50 si
VUK 359 . Maddedeki fiilleri işleyenlere Ziyaa uğratılan Verginin 3 Katı
VUK 359. Maddedeki fiillere iştirak edenler Ziyaa uğratılan Verginin 1 Katı
B)-VERGİ CEZALARININ KALKMA HALLERİ
YANILMA ve GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ (VUK Md. 369)
Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş olmaları
veya bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olması halinde vergi
cezası kesilmez ve gecikme faizi hesaplanmaz.
Bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların genel tebliğ veya
sirkülerde değişiklik yapmak suretiyle görüş ve kanaatini değiştirmesi halinde, oluşan
yeni görüş ve kanaate ilişkin genel tebliğ veya sirküler yayımlandığı tarihten itibaren
geçerli olup, geriye dönük olarak uygulanamaz. Şu kadar ki, bu hüküm yargı mercileri
tarafından iptal edilen genel tebliğ ve sirküler hakkında uygulanmaz.
PİŞMANLIK VE ISLAH
Beyana dayanan vergilerde; vergi ziyaı cezasını gerektiren (360. Maddede yazılı
iştirak şeklinde yapılanlar dahil) kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden
dilekçe ile haber veren ve VUK Md.371’deki şartlara noksansız uyarak haber
verme tarihinden itibaren 15 gün içinde vergisini 6183 S.K.’un 51.maddesindeki nispette
bir zamla (pişmanlık zammı) ödeyene vergi ziyaı cezası uygulanmaz. (Emlak
vergisinde pişmanlık geçersizdir.) (VUK.Md. 371)

ÖLÜM HALİ (VUK Md. 372)
Ölüm halinde vergi cezası kesilmez, kesilmişse düşer. (VUK.Md. 372)
MÜCBİR SEBEPLER (VUK Md. 13)
•  Vergi ödevlerinin herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede
ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk,
•  Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su
basması gibi afetler,
•  Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler,
•  Sahibini iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden
çıkmış bulunması gibi hallerdir. (VUK.Md. 373 ve 13)
ZAMANAŞIMI (VUK Md. 114)
Vergi ziyaı cezasında, cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yı-
lını takip eden yılın birinci gününden; VUK.Md. 353 ve Mük. 355.maddeler uyarınca
kesilecek usulsüzlük cezalarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci
gününden başlayarak 5 yıl, (114.Maddenin ikinci fıkrası hükmü ceza zamanaşımı için
de geçerlidir.)

VERGİ ZİYAI (VUK Md. 341)
Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında
yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında
tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.
Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya
sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere göre verilmesine
sebebiyet vermek de vergi ziyaı hükmündedir.
Yukarıdaki fıkralarda yazılı hallerde verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya
tamamlanması veyahut haksız iadenin geri alınması ceza uygulanmasına mani teşkil
etmez. (VUK. Md. 341)
VERGİ ZİYAI CEZASI (VUK Md.344)
Vergi ziyaı suçu, mükellef veya sorumlular tarafından 341. Maddede yazılı hallerle
vergi ziyaına sebebiyet verilmesidir. Vergi ziyaı suçu işleyenlere vergi cezası kesilir
ve bu ceza ziyaa uğratılan verginin bir katıdır.Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı
fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir
kat olarak uygulanır.
Vergi, incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden
sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri
için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.
Uzlaşılan vergilerde ceza, uzlaşılan vergi tutarına göre düzeltilir. (VUK.’nun 344.
Maddesi)
KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARI (HAPİS CEZASI) (VUK Md. 359)
A)- En az 18 ay, en fazla 3 yıl hapis cezası gerektiren fiiller (VUK 359/a)
1. Muhasebe hileleri yapmak,
2. Gerçekte ve işlemle ilgisi olmayan kişiler adına hesap açmak,

3. Çift defter tutmak,
4. Defter, kayıt ve belgelerin tahrifatı veya bunların gizlenmesi,
5. Muhteviyatı (kapsamı) itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek veya bunları kullanmak,
Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge, gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla
birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı
şekilde yansıtan belgedir.
• Alt, üst nüshalarda farklı tutarlara yer verilmesi,
• Belgenin daha yüksek veya düşük tutarla tanzimi,
6. Defter ve belgeleri, verilen süreye rağmen vergi inceleme elemanına ibraz etmemek,
B)- En az 3 yıl, en fazla 5 yıl hapis cezası gerektiren fiiller: (VUK
359/b)
1-Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler,
2-Defter sayfaları yerine başka yapraklar koyanlar,
3-Sahte belge düzenleyenler,
4-Sahte belge kullananlar,
5- Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde belge basanlar,
6- Belgeyi sahte olarak basanlar,
VERGİ ZİYAI, USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA
İNDİRİM (VUK Md. 376)
İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen
indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarını
mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde
ilgili vergi dairesine müracaatla vadesinde ödeyeceğini bildirirse;
1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri
2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri,
indirilir.

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda
yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden
faydalandırılmaz.
Yukarıda hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında
da uygulanır. (VUK md. 376)

YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN YMM’LERE
TAM TASDİK YAPTIRILMASI ZORUNLU DEĞİLDİR.
30.07.1995 tarihinde yayımlanan 18 No’lu SM, SMMM, YMM Kanunu Genel tebliği
ile yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolar ve
bildirimlerin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Söz konusu tebliğin Tasdike ilişkin esaslar başlıklı I. bölümünün, “A Kapsam” baş-
lığı altında;
“Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi (tasfiye, birleşme ve devir beyannameleri
dahil) vermek durumunda bulunan mükellefler, söz konusu beyannameleri
ile bunlara ekli mali tablolarını ve bildirimlerini diledikleri takdirde yeminli mali mü-
şavirlere tasdik ettirebilirler.’’
29 No’lu SM, SMMM, YMM Kanunu Genel Tebliğinin I.Bölümünün 4-Sözleşme Dü-
zenlenmesi ve Sözleşmelerinin Feshi başlıklı bölümünde;
“18 sıra No’lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme uyarınca mükellefler
diledikleri takdirde tam tasdik hizmetinden yararlanabileceklerdir.”
ifadesi yer almıştır. Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; mükelleflerin
herhangi bir şartla sınırlı olmaksızın istemeleri halinde tam tasdik hizmetinden yararlanmaları
mümkün bulunmaktadır.
3568 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yeminli Mali Müşavir (YMM) Tasdik Raporu Dü-
zenlenmesi Zorunlu İşlemleriyle İlgili Hadler:
YMM’ler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak, Serbest Muhasebecilik,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu Genel
Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanan işlemlerdeki hadler
03/03/2005 tarih ve 25744 sayılı 37 Seri No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel
Tebliğ ile 2004 yılı rakamları açıklanmıştır. İzlenen yıllar dikkate alınarak yeniden
değerleme oranlarınca artırılır.
2017 Takvim yılı için 2016 Yılı Yeniden Değerleme oranı olan % 3,83 e göre
artırılmış değerler aşağıdaki gibidir.

1. 1 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Katma
Değer Vergisi Kanununun 11/1-a-c maddesinde yer alan ihracat teslimleri ile ihraç
kaydıyla tecil-terkin kapsamında yapılan teslimlerden doğan katma değer vergisi iadesi
işlemlerinde, (2017 Yılı her ay için) 488.000.- Türk Lirası
2. 5 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Kurumlar
Vergisi Kanununda yer alan istisnalarla ilgili işlemlerde 254.072.-Türk Lirası,
3. 6 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Katma
Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan uluslararası taşımacılık
hizmetleriyle ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde (2017 Yılı her ay için)
488.000.- Türk Lirası
4. 8 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Katma
Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan araçlar, petrol aramaları ve
teşvik belgeli yatırımlarla ilgili iade işlemlerinde (2017 Yılı her ay için) 488.000.-
Türk Lirası
5. 9 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Katma
Değer Vergisi Kanununun 29/2 maddesinde yer alan indirimli orana tabi teslim ve
hizmetlerle ilgili iade işlemlerinde (2017 Yılı her ay için) 980.362.- Türk Lirası,
6. 15 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Katma
Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde yer alan bavul ticareti ve yolcu beraberi
eşya ihracatıyla ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde (2017 Yılı her ay için)
125.530.- Türk Lirası,
7. 19 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğde düzenlenen Katma
Değer Vergisi Kanunun 15 inci maddesinde yer alan diplomatik istisnalar ile ilgili katma
değer vergisi iadesi işlemlerinde (2017 Yılı her ay için) 488.000.- Türk Lirası

2016 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:474)  % 3,83
2015 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:457)  % 5,58
2014 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:441)  % 10,11
2013 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:430)  % 3,93
2012 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:419)  % 7,80
2011 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:410)  % 10,26
2010 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:401)  % 7,7
2009 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:392)  % 2,2
2008 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:388)  % 12
2007 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:377)  % 7.2
2006 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:363)  % 7.8
2005 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:353)  % 9.8
2004 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:341)  % 11.2
2003 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:325)  % 28.5
2002 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:310)  % 59.0

Bir kişinin gelirinin birden fazla gelir unsurundan oluşması mümkündür. Bu durumda
hangi gelirlerin beyannameye dahil edileceğine ilişkin açıklamalar aşağıdadır.
TAM MÜKELLEFİYETTE;
BEYANNAMEYE DAHİL EDİLECEK GELİRLER (GVK Md.85 )
Aşağıdaki gelirler için (istisna hadleri içinde kalan kısımları hariç) yıllık beyanname
verilecektir.
• Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazançlar
• Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazançlar
• Serbest meslek kazançları
• 24.000 TL’yi aşan Arizi kazançlar (Diğer kazanç ve iratlar) (2016 yılı için)
• Tevkif suretiyle vergilendirilmemiş Ücretler (Diğer ücretler hariç)
• Birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenden alınanların toplamı
2016 yılı için 30.000 TL’yi aşan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler,
• Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve toplamı 30.000 TL’yi (2016) aşan Gayrimenkul
ve Menkul sermaye iratları,
• Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı (2016 yılı için) 1.580 TL’yi aşan, tevkifata
ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları,
Gelir Vergisi mükellefi, ticari ve gerçek usulde tespit edilen zirai kazançlar
ile serbest meslek kazançları ile ilgili olarak bu faaliyetlerden zarar
edilmiş olsa dahi yıllık beyanname vermek zorundadırlar.

BEYANNAMEYE DAHİL EDİLMEYECEK GELİRLER (GVK Md.86)
Aşağıdaki gelirler için beyanname verilmeyecektir.
• Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar.
• Vergi kesintisine tabi tutulmuş olan mevduat faizleri ve repo gelirleri. (GVK
Geç.Md.67)
• Vergi kesintisine tabi tutulmuş olan özel finans kurumlarınca kar ve zarara
katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları. (GVK GeçMd..67)
• Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları
(GVK Geç.Md.67)
• Kurumların 31.12.1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde
elde ettikleri kazançların dağıtımı dolayısıyla elde edilen kar payları. (GVK Geç.
Md.62)
• Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kar dağı-
tım işlemleri sonucunda elde edilen kar payları.
• Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı,
• Toplamı (2016 için) 1.580 TL’yi aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına
konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları.
• Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler ile birden
fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenden alınanların toplamı (2016 için)
30.000 TL’yi aşmayan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler

• Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve toplamı (2016 için) 30.000 TL’yi aşmayan
gayrimenkul ve menkul sermaye iratları
• Tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan her nevi tahvil ve hazine bonosu gibi
menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması
karşılığında sağlanan menfaatler.
Diğer gelirler dolayısıyla yıllık beyanname verilmesi durumunda da
yukarıda saydığımız bu gelirler yıllık beyannameye dahil edilmeyecektir.
(Tevkif suretiyle vergilendirilmiş menkul sermaye iratları
ve gayi menkul sermaye iratları hariç)

preloader