Header ad
Hizmetlerimiz

ALTAY MUHASEBE – MALİ MÜŞAVİRLİK ve DENETİM

Hizmetlerimiz

Vergi mevzuatının karmaşık ve sık değişen bir yapıya sahip olması sebebiyle mükelleflerin yasal düzenlemelere ve yükümlülüklere tam anlamıyla vakıf olmaları mümkün olamamaktadır. Bu sebeple, firmaların karlılıklarını doğrudan ilgilendiren vergi yükümlülükleri konusunda profesyonel anlamda destek almaları kaçınılmaz olmustur. Vergi yükümlülüklerinin kanuni çerçevede asgariye indirilmesi, doğacak sorunların giderilmesi ve yükümlülüklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi için profesyonel vergi danışmanlığı önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, ALTAY MUHASEBE ve MALİ MÜŞAVİRLİK ve DENETİM  olarak mali ve vergisel konularda danışmanlık ve muhasebe hizmeti veren profesyonel kadromuz ile yasal değişikliklerin müşterilerimiz için ne ifade ettigini tespit etmekte ve yükümlülüklerin asgariye indirilmesi için yasal çerçevede faydalanılacak çeşitli imkan ve uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda hizmet vermekteyiz.

Muhasebe Hizmetleri

Danışmanlık ve Muhasebe hizmetleri kapsamında müşterilerimize sunduğumuz hizmetler; müşterilerimizi yasal yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek ve kanunlar ve mevzuatla ilgili müşavirlik ve muhasebe hizmetleri sunmak, görüş bildirmek, ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin önerilerde bulunmaktır.İşletmelerde muhasebe sisteminin örgütlenmesine ilişkin sorunları outsourcing yöntemi ile çözmektedir. Muhasebe bölümünün kısmen ya da tamamen outsource edilmesiyle firmaya dışarıdan destek verilmekte ve aynı zamanda tasarruf imkanı sunulmaktadır. Muhasebe departmanının organizasyonunda, bilgi işlem, personel, duran varlık yatırımı gibi yüksek maliyetli yatırımların yapılması yerine outsourcing hizmeti ile bu departman şirketimiz tarafından örgütlenmektedir.Bu hizmetlere ek olarak, düzenli vergi kontrolleri yapılmakta ve vergi cezaları ile sonuçlanabilecek muhasebe hatalarından firma yönetimine bilgilendirme amaçlı raporlar ve çözüm önerileri sunulmaktadır. Ayrıca Vergi ve İş Kanunlarındaki son değişiklikler hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.Outsourcing hizmeti ile biz muhasebe ve finans işlerinizi yürütürken siz değerli zamanınızı büyüme ve kar odaklı diğer işlerinize ayırabilirsiniz.

Danışmanlık Hizmetleri

Türkiye’de ve Euro bölgesinde kurulacak şirket yapıları (limited, A.Ş., irtibat bürosu vb) hakkında danışmanlık hizmetleri vermek, Türkiye’de ve Euro bölgesinde Şube ve irtibat bürosu kuruluş işlemleri, Yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şirket kuruluşları ile ilgili her türlü belgelerin hazırlanması, bu belgelerin eksiksiz ve doğru olarak zamanında ilgili resmi kurumlara iletilmesi ve bu aşamadan sonraki hukuki işlemleri takip etmek,
Yurt dışından Türkiye’de çalışmak üzere gelen yabancıların çalışma ve oturma izinlerini almak, Aile şirketleri için aile ANAYASA’sı hazırlamak ve yasanın uygulanabilirliğini kontrol etmek, ortaklarlık sözleşmeleri düzenlemek, Şirketlerin Genel Kurul, Sermaye Artırımı, Devir, Birleşme, Bölünme, Tasfiye, Nev’i Değişikliği gibi işlemlerinin vergi mevzuatının yanı sıra Türk Ticaret Hukuku’na uygunluğunun değerlendirilmesi ve bu işlemlerle ilgili destek ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, Yatırım teşvik belgesi, Dahilde işleme belgesi gibi tüm izinlerle ilgili işlemleri yürütmek, İşçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, karşılıklı ilişkileri ile ilgili bireysel ve kurumsal ihtiyaçlar için, sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmelerin feshi, iş kazaları ve mesleki hastalıklar, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması gibi konularda danışmanlık hizmetleri vermek,

Müşavirlik hizmeti sunduğumuz kanun ve mevzuatlar aşağıda belirtilmiştir.

Kurumlar Vergisi,
Gelir Vergisi,
Katma Değer Vergisi,
Damga Vergisi,
Transfer Fiyatlandırması,
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları,
Şirketlerin Satın Alma ve Birleşmelerine İlişkin Vergi Hizmetleri
Şirket Satış / Devir Hizmetleri
Yabancı ve Yerli Yatırımcılara Verilen Hizmetler,
Mali Mevzuat Eğitim Hizmetleri
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,
Emlak Vergisi,
Gümrük Vergisi dışında kalan diğer dolaylı vergiler,
Kambiyo mevzuatı,
Teşvik mevzuatı,
Ticaret hukuku,
Serbest Bölgeler mevzuatı,
İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı,
Vakıf Üniversitelerinin Vergisel yönden durumları
Diğer mali kanun ve yönetmelikler,

Eleman Seçme Ve Yerleştirme

Kurumsal hizmetler kapsamında, her geçen gün büyüyen aday CV bankamız ile şirketlerin ihtiyacı olan elemanları seçme ve yerleştirme hizmetleri sunulmaktadır.

Globalleşen dünyada değişen ekonomik koşullar Türkiye’deki şirketleri de kurumsal yönetim ilkeleri arasında yer alan iç denetim ilkelerine uygun risk yönetimi ilkelerini uygulamaya zorunlu kılmıştır. Altay Muhasebe&Müşavirlik&Denetim sahip olduğu bilgi ve tecrübeleriyle şirketlerde iç denetim ilkeleri ışığında risk yönetimi hizmeti sunmaktadır. Denetim etkin bir iç kontrol sistemi güvenilirliği arttıran önemli diğer faktörlerden biridir.kamu otoriteleri, faaliyetlerdeki kurumlar, yatırımcılar, satıcılar ziyaretinde müşteriler için ilişkide oldukları şirketlerin iç kontrol sistemlerinin varlığı, şeffaflığı, tutarlılığı şirket değerini arttıran unsurlarındandır.

İşletme icinde yer alacak doğru bir iç kontrol sisteminin varlığı, şirket içi işlemlerde düzen, kontrol edilmek,disiplin saglayarak işletmeye katma değer sağlayacak, piyasadaki müsabaka gücünü prestijini arttıracaktır.

İç denetim departmanı olarak amacımız;

 • şirket risklerini kontrol altına almak,
 • etkin verimli operasyonlar sağlamak,
 • işletme varlıklarını korumak,
 • kaynakların ekonomik verimli kullanımını sağlamak,
 • hataları küçükken tespit ederek, büyük problemi haline gelmeden çözümünü sağlamak,
 • işletmeyi masumca bir hatanın veya planlı bir yolsuzluğun vereceği zarardan korumak,
 • finansal raporlamalarda güvenilirliği sağlamak,
 • mevcut kanunlara uygunluk sağlamak,
 • şirketin hedeflerine ulaşabilmesi için uygun iç denetim sistemi olusturmak.

Hizmetlerimiz;

 • iç denetim biriminin tamamen ve tamamen tarafımıza “outsource” edilmesi
 • etkin iç kontrol prosedürlerinin hazırlanması
 • mevcut iç kontrol sistemlerinin incelenmesi prosedürlerinin, eksikliklerinin tespiti revıze edilmesi
 • iç kontrol prosedürlerinin uygulamaya geçirilmesi
 • iç kontrol prosedürlerinin uygulanmasına ilişkin fiili denetimlerin yapılarak tespit ettik önerileri kapsayan raporların yönetime sunulması
 • iç denetim konusunda gerekli eğitimlerin verilmesi

Son yıllarda yenilenen iş ve sosyal güvenlik mevzuatları, bu alanda şirketlere önemli fırsatlar getirirken, diğer yandan da karmaşık yapısı sayesinde her geçen gün artan denetimler ile Şirketler yönünden riskler doğurmaktadır.

İş sosyal güvenlik dünyasında, sık nüfus değişikliklerinin yanı sıra, uygulamanın yargı kararları, kurumların iç düzenlemeleri ile şekillenmesi, işletmelerin insan kaynakları’nın, finans, hukuk gibi birimlerinin iş ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında sürekli profesyonel destek almaya mecbur hale getirmektedir.

ALTAY MUHASEBE & MALİ MÜŞAVİRLİK & DENETİM  & BİLİRKİŞİLİK olarak, iş ve sosyal güvenlik dünyasını ilgilendiren temel konularda, şirketlerin kanunlara uyumlu olması, bu konudaki risklerini doğru yönetmeleri, zamanında ve doğru planlama yaparak teşvik fırsatlarını yakalayabilmeleri için bilgili ve tecrübeli ekibimizle sizler için çözüm üretmeyi hedeflemekteyiz.

İş ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında doğru ve hızlı danışmanlık hizmeti almak ister misiniz?

İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatında sık sık kanun, yönetmelik, genelge gibi düzenlemelerle değişikliğe gidilmesi, uygulamanın yargı kararları, kurumların iç  düzenlemeleri ile şekillenmesi, işletmelerin insan kaynakları’nın, finans, hukuk gibi birimlerinin iş ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında sürekli ve profesyonel destek almasını mecbur hale getirmektedir. ALTAY MUHASEBE & MALİ MÜŞAVİRLİK & DENETİM  & BİLİRKİŞİLİK  olarak, iş ve sosyal güvenlik dünyasını ilgilendiren temel konularda şirketlere ihtiyaçları doğrultusunda destek verilmesi, mevzuatta olan değişikliklerin uygulamaya yönelik açıklamalarla zamanında bildirimi, iş ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili sözleşmelerin ve metinlerin hazırlanmasına katkıda bulunulmasi, resmi kurumlara gönderilecek yazilarin takibi, itiraz dilekçelerinin hazırlanması ve güvenlik risklerinin yönetilmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bütün danışmanlık hizmetlerimizi müşterilerimize;

 • İş ve sosyal güvenlik uzmanlarının bir parçası olan ekibimizle,
 • Deneyimli, bilgiye sahip iş ve sosyal güvenlik mevzuatı uygulamaları alanında uzmanlaşmış devlet tecrübesine sahip kadromuzla,
 • Devam eden değişimler karşısında, tasarlama, yönetim ve uygulamada gösterdiğimiz başarılı yaklaşımımızla sağlamaktayız.

ALTAY MUHASEBE & MALİ MÜŞAVİRLİK & DENETİM  & BİLİRKİŞİLİK vergi hizmetlerinin yanı Sıra genç ve dinamik ekibimiz ile reporting ihtiyaçlar doğrultusunda müşterilerine Finansal Hizmetler Vermektedir. Değişen aggregate koşullarına uyum Sürecinde işletmelere değişime Uygun dinamik reporting Çözümler üretilmektedir. Finansal hizmetlerimiz işletme taleplerine Uygun Excel Uygulamalı Olarak hazırlanmaktadır. ALTAY MUHASEBE & MALİ MÜŞAVİRLİK & DENETİM  & BİLİRKİŞİLİK Tarafından Sunulan Finansal Hizmetler:
• Şirket birleşmelerinde teknik analizlerle Şirket değerinin hesaplanması (Birleşme öncesi sonrası muhasebe Sistemlerinin entegrasyonu ve)
• Şirketlerde faaliyetlerdeki Risk Yönetimi
• FAVÖK, BBN, AOSM vb. analizlerin Yapılması.
• İşletme bütçelerinin Hazırlanması.
• İşletme bütçelerinin UFRS’ye Göre Kombine ve Konsolide Bütçelere uyarlanması.
• Finansal tablolar analizi. (Rasyo, Trend, Karşılaştırmalı analiz ve Diğer analizler)

01.01.1957 Tarihinden bu Yana yürürlükte olan 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ‘nun hem ulusal hemde uluslararası ticari hayatta meydana gelen gelişmelere bağlı olarak güncellenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Avrupa birliği hukuk düzenine uygun değişikliklerin de yapılması gereksinimi bulunmaktaydı. TTK’yı tümüyle değiştirmek amacıyla yeni bir kanun tasarısı hazırlanmış tasarı 2005 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilgili komisyonlarda görüşülmeye başlanmıştır. Yeni TTK tasarısı 13.01.2011 Tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yayımlanmıştır. Bu Kanun’un muhasebe uygulamaları ile ilgili maddeleri 2013/01/01 Tarihinden itibaren yürürlüğe girmistir.

Yeni TTK uyarınca 1 Ocak 2013 Tarihinden itibaren bazı şirketler artık faaliyetlerdeki tablolarını UFRS / TFRS ‘ye ​​göre hazırlamak zorunda olacaklardır. Bu kapsamda  1 Ocak 2012  tarihi İtibariyle şirketlerin UFRS / TFRS ‘ye ​​geçmek için bir yazılım seçmesini veya mevcut yazılımı üzere sistemini geliştirmeye başlamasını tavsiye ediyoruz. Şirket çalışanlarının da UFRS / TFRS konusunda eğitimler almaya başlaması için harekete geçilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

ALTAY MUHASEBE & MALİ MÜŞAVİRLİK ve DENETİM

 • Uluslararası Finansal raporlama paketi Standartları (UFRS), Uluslararası Finansal Raporlama Sistem (UFRS), Çerçevesinde mali tabloların ve düzenlenmesi,
 • Yasal mevzuata Göre hazırlanan mali tablolar ile UFRS`ye Göre hazırlanan mali tablolar Arasındaki farkları olusturan standartlara ait raporlamalar
 • UFRS`nin Şirket muhasebe Departmanı Tarafından uygulanmasına Yönelik destek vermek
 • UFRS KONUSUNDA firmanızı, bu standartların getireceği yükümlülüklere Karşı Hazırlanması Konularında Yardımcı olmak,
 • Bu Konuda Şirket departman Çalışanlarına UFRS Ile Ilgili Eğitimler vermek

ALTAY MUHASEBE & MALİ MÜŞAVİRLİK & DENETİM Eğitimlerinin başarısı verilen eğitimlerin kurumsal hedeflerinizle uyumlu olması gerekliliği anlayışımızdan kaynaklanmaktadır. Eğitimlerimizde tartışma ve araştırma ortamı yaratarak interaktif katılımı sağlıyor, teori ile pratiği birleştiriyoruz.

Her gün her biri sektörlerinin öncüsü birçok firmadan gelen sorunlarla ilgileniyoruz.

Eğitimlerimizde bu birikimi paylaşmayı hedefliyoruz. Yaşanmış örneklerden hareketle konuların özetlenmesi, görüş ve önerilerimizin açıkça ortaya konulması temel metodumuzu oluşturmaktadır. Eğitimler öncesinde ve sırasında tarafımıza iletilen konuyla ilgili tüm soruların ve bu sorulara verilen cevapların çalışmalarımızın verimini artırdığını düşünüyoruz.

Özgün eğitim anlayışımızla bilgilerin aktarılması için beklentilerinizi karşılayacak bir ekibimiz olduğuna inanıyoruz. ALTAY MUHASEBE & MALİ MÜŞAVİRLİK & DENETİM olarak uzmanlığa ve mükemmelliğe dayalı, ihtiyaçlarınızı karşılayacak pratik eğitim çözümleri sunmayı hedefliyoruz

 

ÜYELERE ÖZEL

 • Ücretsiz Altay Muhasebe & Mali Müşavirlik & DenetimBültenleri
 • Eğitim Bültenleri

“ŞİRKETLERE ÖZEL” eğitimlerimiz,

“Şirkete Özel” eğitimlerimiz, şirketlerin spesifik eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve/veya Eğitim Takvimimizdeki programları şirketlere uyarlayarak düzenlediğimiz eğitimlerdir.

“Şirkete Özel” eğitimler önceden yapılan rezervasyonlarla, eğitimi alacak şirket için uygun olan tarihlerde düzenlenir.

Şirket yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda şirketin ihtiyacının tam olarak belirlenmesiyle eğitimin içeriği son halini alır.

Şirkete Özel eğitimlerimiz ile ilgili bilgi almak için lütfen Eğitim bölümümüzü arayınız.

 

Tel: (232) 484 94 74

E-mail: info@erhanaltay.net – info@altaymuhasebe.net

 

EĞİTİM KONULARI

 

Yıllar itibariyle verilmiş eğitim konularımız aşağıdaki gibidir,

 • İhracat ve sorunları semineri,
 • Teşvik ve yıllardan gelen teşvikler, dolaylı, dolaysız vergi teşvikleri
 • Türk Ticaret Kanunu
 • Finansal Raporlama Standartları
 • İş Kanunu ve getirdikleri
 • Maliyet Muhasebesi
 • Basel ll ve getirdikleri
 • Transfer Fiyatlandırması
 • Gerektiği zaman yeni çıkan kanun ve tebliğler ve uygulamaları hakkında da eğitimler verilmektedir.

Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik ve Kanun kapsamındaki desteklerden gelir vergisi stopajına, sigorta primi desteğine, kurumlar vergisi istisnalarına ilişkin ve açıklamaları konusunda ALTAY MUHASEBE ve MALİ MÜŞAVİRLİK ve DENETİM Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama desteklerinin Teşvik Denetim Yönetmeliğiyle, Ar-Ge  konusunda

 • Uygulama Esasları
 • Uygulama prosedürleri,
 • denetimine ilişkin esaslar
 • Koşulların İhlali halinde yapılacak uygulaması ile ilgili Ar-Ge başvurusundan, sonuna kadar işlerin takibi, tavsiyeler, çalışanlar hakkında eğitimi v.b. konularda hizmet vermek.

Serbest bölgelerde yatırım yapacak yerli ve yabancı firmalara şirket açılması, mevcut şirketlere şube açılması ve diğer tüm işlemlerde, danışmanlık, muhasebe ve takip işleri hizmetlerini sunmaktadır.

Türkiye’de yatırım yapacak olan yabancı yatırımcıların mevzuat konusunda ve muhasebe hizmeti vermekteyiz. Hizmetlerimiz şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Vergi ve mali mevzuat hakkında müşterileri, bilgilendirmek, Kurulacak şirketin hukuki statüsünün seçimi konusunda yardımcı olmak, Şirket, şube ya da irtibat bürolarının kuruluşunu yapmak,
 • Şirketin genel kurul, yönetim kurulu toplantıları ile ilgili prosedürleri yerine getirmek, toplantıları fiilen gerçekleştirmek, Pay Defteri, Genel Kurul, Yönetim Kurul Karar Defterleri ile ilgili genel sekreterlik hizmetleri vermek

Şirketlerin birleşme, devir, bölünme işlemlerinde vergi planlaması, vasat bir işlemle başarılı bir işlem arasındaki farkı oluşturmaktadır. Etkin planlama ve yapılandırma başarılı bir organizasyon ve iş evliliği oluşturmanıza yardımcı olacaktır. ALTAY MUHASEBE & MALİ MÜŞAVİRLİK & DENETİM Vergi Bölümü, son derece titiz alıcılar olan özel sektör yatırımcıları, stratejik şirket alıcıları, yurtdışı yatırımcıları için birleşme, devir ve bölünme konularında verdiği hizmetler ile tecrübesini kanıtlamıştır.

Her türlü alım, yatırım ve finansal yapı, elden çıkarma alternatifleri, işlem sonrası ve entegrasyon sırasında finansal ve stratejik alıcılara hizmet verme konusundaki deneyimimizle aşağıdaki güven unsurlarını sunmaktayız:

 • Şirket birleşmelerinde yirmi yedi yıldan beri deneyim. Bu deneyim, kapsamı ve karmaşıklık derecesi ne olursa olsun, iş ortaklığımızın her aşamasına değer katmamızı mümkün kılmaktadır.
 • Mükerrer işlemleri ortadan kaldırarak açık iletişim seviyesini koruyan ve yatırımızın değerini koruyarak uzun vadede azami değere çıkaracak interaktif bir yaklaşım sunmaktayız.
  Şirketlerin birleşme, devir ve bölünmelerine ilişkin sunduğumuz hizmetler:
 • Vergisel Risk Tespiti ve Raporlanması
 • Şirket Yapılanmalarına İlişkin (Birleşme) Vergi Danışmanlığı
 • Şirket Devirlerine Uygulanabilecek Vergisel Teşvikler
 • Şirket Bölünmelerinde (Spin Off) Vergi Danışmanlığı, Bölünme esnasında, Bölünen Şirketin  Sermaye Azaltımı, Devralan Şirketin Sermaye artırımı, bunlarla ilgili Raporların düzenlenmesi,  Vergi, TTK, İhale Kanunları ve diğer kanunlar açısından sürecin takibi,
 • Satın Almalarda Vergisel Hususlar
 • Stratejik Ortaklıklar, Konsorsiyum ve İş Ortaklarına İlişkin Danışmanlık
 • Grup Şirketlerinin Yeniden Yapılandırmalarına İlişkin Raporlama ve Danışmanlık
 • Halka Arz Çalışmalarının Vergisel Boyutu
 • Tasfiye İşlemleri

Şirket satın almayı, birleşmeyi, elden çıkarmayı, yeniden yapılanmayı ve ortaklıklar kurmayı amaçlayan firmalara aşağıdaki global değerleme metodolojilerinden yararlanarak şirket ve hisse değerleme hizmeti sunmaktayız.

 • Net Aktif Yöntemi İle Değerleme
 • İndirgenmiş Nakit Akımı Yöntemi İle Değerleme
 • Çarpan Yöntemi İle Değerleme

Dünya çapında iş yapan firmalar, fikirlerin, ürünlerin ve hizmetlerin dahili paylaşımına bağlı olarak küresel rekabette önde yer alırlar. Ancak bu fikirler, ürünler ve hizmetler sınırları aştığında ödenmesi gereken bir bedel vardır. Bu vergilendirme dünyasında, Transfer fiyatlandırması olarak bilinir. Kurallara uymamaktan dolayı ceza almamak için çok dikkatli olunması ve çok iyi planlama ile çok titiz belgeleme yapılması gerekir. Makul ve yararınıza olacak fiyatlandırma, vergi durumunuzu önemli oranda etkileyecektir.

ALTAY MUHASEBE & MALİ MÜŞAVİRLİK & DENETİM, Transfer Fiyatlandırmasının planlanması ve ileride doğabilecek masraflı sıkıntılardan sakınmanız için sizi desteklemeye hazırdır. Mallarının, hizmetlerin ve diğer değerlerin sınır aşırı transferinde vergi açısından yaşanabilecek pek çok karmaşıklığın üstesinden gelebilecek etkili stratejilerin geliştirilip yürütülmesinde destek olacaktır. Transfer fiyatlandırılmasında en iyi zamanlama nedir? Bu konuda kanun ve yönetmelikler yayınlandıkça ve ilgili cezalar arttıkça, şirketinizin transfer fiyatlandırması programının biran evvel düzenlenmesi ve küresel firmaları bekleyen bu vergi hususuna gereken önemin verilmesi için şu an en doğru zamandır.

Vergi mevzuatının, konunun profesyonellerinin bile zaman zaman çözümlemekte zorlandıkları karmaşık yapısı, uygulamalarda idare ile mükellefler arasında ihtilafların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Şüphesiz ki, bu karmaşık yapı içinde ihtilafların çözümü, hem vergi mevzuatına hakimiyet, hem de bu alandaki birikimlere dayalı bir yorumlama gücünü ve ikna kabiliyetini gerekli kılmaktadır.
“Vergi incelemeleri sırasında” verilen danışmanlık hizmetleri,

 • İnceleme elemanları ile görüşmeler yapılması, inceleme elemanları ile yapılan görüşmelerde hukuki /teknik destek hizmeti verilmesi,
 • Vergi incelemesi sonrasında düzenlenen tutanakların gözden geçirilmesi, imzalanması esnasında görüş bildirilmesi,
 • Vergi inceleme raporunun değerlendirilmesi,
 • Uyuşmazlık konusu vergi borçlarına ilişkin gecikme faizlerinin hesaplanması ve toplam tarhiyat tutarının belirlenmesi,

“Vergi incelemeleri sonrasında” verilen danışmanlık hizmetleri ve eleştiri konusu karar konusunda tavsiyelerde bulunulması

 • Uyuşmazlıkla ilgili konunun, mevzuat ve uygulama açısından incelenmesi,
 • Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak teknik değerlendirme raporunun hazırlanması,
 • Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma fırsatlarının değerlendirilmesi,
 • Uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesine yardımcı olunması,
 • Uzlaşma görüşmesinde kullanılabilecek dayanakların belirlenmesi,
 • Uzlaşma komisyonuna verilecek detaylı dayanak raporunun hazırlanması,
 • Uzlaşma neticesinde yapılacak faiz hesaplamalarının kontrolü,

“Dava aşamasında” verilen hizmetlerimiz,

 • Dava dilekçelerine esas argümanların belirlenmesi,
 • Şirket verilerinden hareketle dilekçe eklerinin, dilekçede kullanılabilecek rakamsal çalışmaların yapılması,
 • Literatür taraması,
 • Emsal karar taraması,
 • Duruşmalarda mali müşavir sıfatıyla şirket yetkilileri ile birlikte açıklamalarda bulunulması,

“Dava veya uzlaşma sonrasında” verilen hizmetler,

 • Vergi dairesinin hazırladığı ihbarnamenin karara uygunluğunun kontrolü,
 • Vergi dairesinin düzeltme işlemlerinin karara uygunluğunun kontrolü,

Vergi dairesinin hesapladığı gecikme faizi tutarının yerindeliğinin kontrolü. “Uzlaşma sırasında” verilen hizmetimiz.

Vergi mevzuatının karmaşık yapısı, kurumları olduğu kadar, bireyleri de vergisel yükümlülükleri ile ilgili olarak profesyonel yardım alma ihtiyacı ile karşı karşıya bırakabilmektedir. Hatta, zamanında ve tam olarak yerine getirilmeyen bir vergisel yükümlülüğün yol açacağı zararlar, zaman zaman bu yardımın alınmasını zorunlu kılmaktadır. Şirketimiz, bu ihtiyacı hisseden gerçek kişilere yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve yasal çerçevede yükümlülüklerin asgariye indirilebilmesi amacıyla danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Gerçek kişilerin vergilendirilmesi ile ilgili hizmetlerimiz danışmanlık, muhasebe, vergi beyannamelerinin hazırlanması (gelir vergisi beyannamesi, katma değer vergisi, Geçici Vergi, Kira Geliri, veraset ve intikal vergisi beyannamesi gibi), kapsamaktadır.

preloader