Header ad

Çvö Bahreyn

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BAHREYN KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE BAHREYN KRALLIĞI HÜKÜMETİ Gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen ve vergi kaçakçılığına engel olan bir Anlaşma yapmak isteğiyle AŞAĞIDAKİ ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR

I.BÖLÜM ANLAŞMANIN KAPSAMI

Madde 1 KAPSANAN KİŞİLER Bu Anlaşma, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır.

 Madde 2 KAVRANAN VERGİLER 1. Bu Anlaşma, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, bir Akit Devlet, politik alt bölümleri ya da mahalli idareleri tarafından gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır. 2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler iie teşebbüsler tarafından ödenen ücret veya maaşların toplam tutarı üzerine uygulanan vergiler dahil olmak üzere, toplam gelir veya gelirin unsurları üzerinden alınan tüm vergiler, gelir üzerinden alman vergiler olarak kabul edilecektir. 3. Anlaşmanın uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler özellikle: a) Bahreyn’de, 22/1979 sayılı Emir Hükmü uyarınca ödenen gelir vergisi (“Petrol Vergisi”) (Bundan böyle “Bahreyn vergisi” olarak bahsedilecektir) b) Türkiye’de: i) gelir vergisi; ve ii) kurumlar vergisi (Bundan böyle “Türk vergisi” olarak bahsedilecektir). 4. Anlaşma aynı zamanda, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak veya onların yerine uygulanan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte’olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen vergilere de uygulanacaktır. Akit Devletlerin yetkili makamları, kendi vergi mevzuatlarında yapılan önemii değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir. X

II.BÖLÜM TANIMLAR

Madde 3 GENEL TANIMLAR 1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, metin aksini öngörmedikçe: a) i) “Bahreyn” terimi, Bahreyn Krallığının sahip olduğu egemenlik alanını, bunun yanısıra uluslararası hukuka uygun olarak Bahreyn’in üzerinde egemenlik haklarını ve yargı yetkisini kullandığı deniz alanlarını, deniz yatağını ve toprak altını ifade eder; ii) “Türkiye” terimi, Türkiye’nin sahip olduğu egemenlik alanını, karasuları dahil olmak üzere, uluslararası hukuka uygun olarak doğal kaynakların aranması, işletilmesi ve korunması amaçlarıyla yargı yetkisi veya egemenlik haklarına sahip olduğu deniz alanlarını ifade eder; b) “Bir Akit Devlet” ve “diğer Akit Devlet” terimleri, metnin gereğine göre, Bahreyn veya Türkiye anlamına gelir; c) “Vergi” terimi, bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde kavranan herhangi bir vergi anlamına gelir; d) “Kişi” terimi, bir gerçek kişiyi, bir şirketi ve kişilerin oluşturduğu diğer herhangi bir kuruluşu kapsar; e) “Şirket” terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele gören herhangi bîr kuruluşu ya da Akit Devletlerden biri ya da diğerinin kanunları uyarınca kurulan ya da kurum olarak tanınan diğer herhangi bir kuruluş anlamına gelir; f) “Vatandaş” terimi: i) bir Akit Devletin vatandaşlığına sahip tüm gerçek kişileri; ii) bir Akit Devlette yürürlükte olan mevzuata göre statü kazanan tüm hükmi şahısları, ortaklıkları veya dernekleri ifade eder; g) “Bir Akit Devletin teşebbüsü” ve “diğer Akit Devletin teşebbüsü” terimleri sırasıyla, bir Akit Devletin mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs ve diğer Akit Devletin mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs anlamına gelir; h) “Yetkili makam” terimi: i) Bahreyn’de Maliye Bakanını veya onun yetkili temsilcisini; ve ii) Türkiye’de, Maliye Bakanını veya onun yetkili temsilcisini ifade eder; – ■ 3 ………………………. i) “Uluslararası trafik” terimi, yalnızca diğer Akit Devletin sınırları içinde gerçekleştirilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliği hariç olmak üzere, bir Akit Devlet teşebbüsü tarafından gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletilerek yapılan herhangi bir taşımacılığı ifade eder. 2. Bu Anlaşmanın bir Akit Devlet tarafından herhangi bir tarihte uygulamasına ilişkin olarak, Anlaşmada tanımlanmamış herhangi bir terim, metin aksini öngörmedikçe, Anlaşmanın uygulanacağı vergilerin amaçlan bakımından, o tarihte bu Devletin mevzuatında öngörülen anlamı taşıyacak ve bu Devletin yürürlükteki vergi mevzuatında yer alan bir anlam, bu Devletin diğer mevzuatında bu terime verilen anlama göre üstünlük taşıyacaktır.

Madde 4 MUKİM 1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, “bir Akit Devletin mukimi” terimi, a) Bahreyn yönünden, Bahreyn vatandaşı olan ve ilgili mali yılda, bir veya bir kaç seferde toplam olarak en az 183 gün Bahreyn’de bulunan bir gerçek kişiyi ve Bahreyn’de kurulan ya da yönetim merkezi Bahreyn’de bulunan bir şirket veya diğer tüzel kişileri; b) Türkiye yönünden, Türk mevzuatı gereğince ev, ikametgah, kanuni ana merkez, yönetim yeri veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle orada vergi mükellefi olan herhangi bir kişiyi ifade eder. Ancak bu terim, yalnızca bir Akit Devletteki kaynaklardan elde edilen gelir veya sermaye değer artış kazançları nedeniyle o Devlette vergiye tabi tutulan herhangi bir kişiyi kapsamaz. 2. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Akit Devletin de mukimi olduğunda, bu kişinin durumu aşağıdaki şekilde belirlenecektir: a) Bu kişi, yalnızca daimi olarak kalabileceği bir evin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir evi varsa, bu kişi, kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu Devletin mukimi kabul edilecektir (hayati menfaatlerin merkezi); b) Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir evi yoksa, bu kişi, yalnızca kalmayı adet edindiği evin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir; c) Eğer kişinin her iki Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki Devlette de böyle bir ev sözkonusu değilse, bu kişi, yalnızca vatandaşı olduğu Devletin mukimi kabul edilecektir; ——- —4— ——- d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşıysa veya her iki Devletin de vatandaşı değilse, Akit Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir. 3. Gerçek kişi dışındaki bir kişi, 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla her iki Akit Devletin de mukimi olduğunda, bu kişi, yalnızca etkin yönetim merkezinin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir. Bununla beraber, bu kişi Devletlerden birinde etkin yönetim merkezine, diğerinde kanuni ana merkeze sahip olduğunda, Akit Devletlerin yetkili makamları karşılıklı anlaşma ile bu kişinin kanuni ana merkezinin gerçek etkin yönetim merkezi olarak kabul edilip edilmeyeceğini belirlemek için birbirlerine danışacaklardır.

Madde 5 İŞYERİ 1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından “işyeri” terimi, bir teşebbüsün işinin tamamen veya kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 2. “İşyeri” terimi özellikle şunları kapsamına alır: a) Yönetim yeri; b) Şube; c) Büro; d) Fabrika; e) Atelye; f) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı diğer herhangi bir yer; g) Rafineri; h) Satış yeri; ve i) Başkaları için depolama hizmeti veren bir kişiye ait bir depo. 3. 9 ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat şantiyesi, yapım veya kurma projesi bir işyeri oluşturur. 4. Bu maddenin daha önceki hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, “işyeri” teriminin aşağıdaki hususları kapsamadığı kabul edilecektir: a) Tesislerin, teşebbüse ait malların veya ticari eşyanın yalnızca depolanması, teşhiri veya teslimi amacıyla kullanılması; b) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının yalnızca depolama, teşhir veya teslim amacıyla elde tutulması; 5 ————– c) Teşebbüse ait ma! veya ticari eşya stoklarının yalnızca bir başka teşebbüse işlettirilmesi amacıyla elde tutulması; d) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüse mal veya ticari eşya satın alma veya bilgi toplama amacıyla elde tutulması; e) İşe ilişkin sabit bir yerin teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan diğer herhangi bir işin yapılması amacıyla elde tutulması; f) İşe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca (a) ila (e) bentlerinde bahsedilen faaliyetlerin birkaçını bir arada yürütmek için elde tutulması; ancak, işe ilişkin sabit yerdeki bütün bu faaliyetlerin bir arada yürütülmesi sonucunda oluşan faaliyetin hazırlayıcı veya yardımcı karakterde olması şarttır. 5. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, bir kişi -6 ncı fıkra hükmünün uygulanacağı bağımsız nitelikteki bir acente dışında- bir Akit Devlette, diğer Akit Devletin bir teşebbüsü adına hareket ederse, bu teşebbüs, aşağıda belirtilen şartlarla, bu kişinin teşebbüs için gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla ilk bahsedilen Akit Devlette bir işyerine sahip kabul edilecektir: a) eğer kişi, faaliyetleri teşebbüs için mal veya ticari eşya satın alımı ile sınırlı olmadıkça, ilk bahsedilen Devlette teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini mutaden kullanırsa; ve b) eğer kişi, böyle bir yetkisi olmamasına rağmen, teşebbüs adına düzenli olarak sevk ettiği ya da sipariş verdiği mallardan veya ticari eşyadan ilk bahsedilen Devlette mutaden mal veya ticari eşya stoku bulundurursa. 6. Bir Akit Devlet teşebbüsü, diğer Akit Devlette, işlerini yalnızca kendi işlerine olağan şekilde devam eden bir simsar, genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acente vasıtasıyla yürüttüğü için bu diğer Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır. 7. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Akit Devletin mukimi olan veya bu diğer Devlette ticari faaliyette bulunan (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) bir şirketi kontrol eder ya da onun tarafından kontrol edilirse, bu şirketlerden her biri diğeri için bir işyeri oluşturmayacaktır.

III.BÖLÜM GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ

 Madde 6 GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR 1. Bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan elde ettiği gelir (tarım veya ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 2. “Gayrimenkul varlık” terimi, söz konusu varlığın bulunduğu Akit Devletin mevzuatına göre tanımlanacaktır. Terim her halükarda, gayrimenkul varlığa müteferri ■ — ……. – 6 ————- varlıkları, tarım (balık üretimi ve yetiştiriciliği dahil) ve ormancılıkta kullanılan araçları ve hayvanları, özel hukuk hükümlerinin uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin haklan, gayrimenkul intifa haklarını ve maden ocaklarının, kaynakların ve diğer doğal kaynakların işletilmesi veya işletme hakkı karşılığında doğan sabit ya da değişken ödemeler üzerindeki haklan kapsayacak; gemiler ve uçaklar gayrimenkul varlık olarak kabul edilmeyecektir. 3. 1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygulanacaktır. 4. 1 inci ve 3 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklardan elde ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelire de uygulanacaktır.

Madde 7 TİCARİ KAZANÇLAR 1. Bir Akit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, söz konusu teşebbüs diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticari faaliyette bulunursa, teşebbüsün kazançları yalnızca işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet teşebbüsü diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunduğunda, her iki Akit Devlette de, bu işyerine atfedilecek kazanç, bu işyeri aynı veya benzer koşullar altında, aynı veya benzer faaliyetlerde bulunan ayrı ve bağımsız bir teşebbüs olsaydı ve işyerini oluşturduğu teşebbüsten tamamen bağımsız bir nitelik kazansaydı ne kazanç elde edecek ise aynı miktarda bir kazanç olacaktır. 3. Bir İşyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka yerde yapılan, yönetim ve genel idare giderleri de dahil olmak üzere işyerinin amaçlarına uygun olan giderlerin indirilmesine müsaade edilecektir. 4. İşyerine, bu işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal veya ticari eşya satın alınması dolayısıyla hiçbir kazanç affedilmeyecektir. 5. Kazanç, bu Anlaşmanın diğer maddelerinde ayrı olarak düzenlenen gelir unsurlarını da kapsamına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir.

Madde 8 DENİZ, HAVA VE KARA TAŞIMACILIĞI 1 Bir Akit Devlet teşebbüsünün, uluslar arası trafikte uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliğinden elde ettiği kazançlar, yalnızca bu devlette vergilendirilecektir. 7 ———————————————————————————————- 2. Bir Akit Devlet teşebbüsünün uluslar arası trafikte gemi işletmeciliğinden elde ettiği kazançlar, diğer Akit Devlette vergilendirilebilir, ancak bu diğer Devlette alınacak vergi, bu tutarın % 50’sine eşit bir miktarda indirilecektir. 3. Bu maddenin 1 inci ve 2 inci fıkra hükümleri aynı zamanda, bir ortaklığa, bir ortak teşebbüse veya uluslar arası işletilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara da uygulanacaktır.

Madde 9 BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER 1. a) Bir Akit Devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Akit Devlet teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında, veya b) Aynı kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak bir Akit Devlet teşebbüsünün ve diğer Akit Devlet teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında ve her iki halde de, iki teşebbüs arasındaki ticari veya mali ilişkilerde oluşan veya empoze edilen koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, bu teşebbüslerden birisinde olması gereken, fakat bu koşullar dolayısıyla kendini göstermeyen kazanç, o teşebbüsün kazancına eklenebilir ve buna göre vergilendirilebilir. 2. Bir Akit Devletin kendi teşebbüsünün kazancına dahil edip vergilendirdiği kazanç, diğer Akit Devlette vergilendirilen diğer Devletin teşebbüsünün kazancını içermesi ve aynı zamanda bağımsız iki teşebbüs arasında olması gereken koşullar göz önünde tutularak sonradan ilk bahsedilen Devletçe yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenen kazanç olması durumunda, diğer Devlet bu belirlemenin yerinde olduğu kanaatine varırsa, söz konusu kazanç üzerinden aldığı verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yapacaktır. Bu düzeltme yapılırken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri göz önünde tutulacak ve gerektiğinde Akit Devletlerin yetkili makamları birbirlerine danışacaklardır.

Madde 10 TEMETTÜLER 1. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 2. Bununla beraber sözkonusu temettüler, aynı zamanda temettü ödemesini yapan şirketin mukim olduğu Akit Devlette ve bu Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, temettünün gerçek lehdarı diğer Akit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki oranları aşmayacaktır; ■8- a) Gerçek lehdar, temettü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan doğruya en az % 25’ini elinde tutan bir şirket (ortaklık hariç) ise gayrisafi temettü tutarının % 10’u; b) Tüm diğer durumlarda gayrisafi temüttü tutarının % 15’i. 3. Bu maddede kullanılan “temettü” terimi, hisselerden, intifa paylarından veya intifa haklarından, madencilik hisselerinden, kurucu hisselerden veya alacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağlayan diğer haklardan elde edilen gelirler ile dağıtımı yapan şirketin mukim olduğu Devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden hisselerden elde edilen gelirle aynı muameleyi gören diğer şirket haklarından elde edilen gelirleri ifade eder. 4. Diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunan bir Akit Devlet şirketinin kazancı, 7 nci maddeye göre vergilendirildikten sonra, kalan kısım üzerinden işyerinin bulunduğu Akit Devlette ve o Devletin iç mevzuat hükümlerine uygun olarak vergilendirilebilir. 5. Bir Akit Devlet mukimi olan temettünün gerçek lehdarı, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla orada serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu temettü elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 6. Bu maddenin 4 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, Bir Akit Devlet mukimi olan bir şirket, diğer Akit Devlette kazanç veya gelir elde ettiğinde, bu diğer Devlet, bu şirket tarafından ödenen temettüler üzerinden herhangi bir vergi alamaz. Bunun istisnasını, söz konusu temettülerin bu diğer Devletin mukimlerinden birine ödenmesi veya temettü elde ediş olayı ile bu diğer Devlette bulunan bir işyeri arasında etkin bir bağ bulunması oluşturur. Aynı şekilde bu diğer Devlet, bu şirketin dağıtılmayan kazançları üzerinden de bir dağıtılmayan kazanç vergisi alamaz. Dağıtılan temettülerin veya dağıtılmamış kazancın tamamen veya kısmen bu diğer Devlette elde edilen kazanç veya gelirden oluşması durumu değiştirmez.

Madde 11 FAİZ 1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen faiz, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 2. Bununla beraber bu faiz, elde edildiği Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, faizin gerçek lehdarı diğer Akit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi, faizin gayrisafi tutarının yüzde 10 unu aşmayacaktır. 3. Bu maddede kullanılan “faiz” terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın veya borçlunun kazancına katılma hakkını tanısın tanımasın, her nevi alacaktan doğan gelirleri ve özellikle, kamu menkul kıymetleri ile tahvil veya borç senetlerinden elde edilen gelirler ile söz konusu menkul kıymet, tahvil veya borç senetlerine ilişkin prim ve ikramiyeleri ve aynı zamanda gelirin elde edildiği Devletin vergi mevzuatına göre ikrazat geliri benzeri sayılan diğer bütün gelirleri ifade eder. 9- 4. Bir Akit Devlet mukimi olan faizin gerçek lehdarı, faizin elde edildiği diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla orada serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu faizin ödendiği alacak ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre, 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 5. Bir Akit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahalli idaresi ya da bu Devletin bir mukimi tarafından ödenen faizin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, faiz ödeyen kişi, bir Akit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Akit Devlette faiz ödemeye neden olan borç-aiacak ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve faiz bu işyeri veya sabit yerden kaynaklandığında, söz konusu faizin, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Akit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 6. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumda ödeyici ve lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri yalnızca en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Akit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir.

Madde 12 GAYRİMADDİ HAK BEDELLERİ 1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 2. Bununla beraber, sözkonusu gayrimaddi hak bedelleri elde edildikleri Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı diğer Akit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutarının % 10’ unu aşmayacaktır. 3. Bu maddede kullanılan “gayrimaddi hak bedelleri” terimi, sinema filmleri ile filmler, bantlar ve diğer görüntü veya ses reprodüksiyon araçları dahil olmak üzere, edebi, sanatsal veya bilimsel her nevi telif hakkının, her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında veya sınai, ticari veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimi için veya sınai, ticari veya bilimsel teçhizatın kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında yapılan her türlü ödemeyi ifade eder. 4. Bir Akit Devlet mukimi olan gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı, söz konusu bedelin elde edildiği diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla orada serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu bedelin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre, 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 44 5. Bir Akit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahalli idaresi ya da bu Devletin bir mukimi tarafından ödenen gayrimaddi hak bedelinin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, gayrimaddi hak bedelini ödeyen kişi, bir Akit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Akit Devlette gayrimaddi hak bedelini ödemeye neden olan hak veya varlık ile bağlantılı bir İşyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve gayrimaddi hak bedeli bu işyeri veya sabit yerden kaynaklandığında, söz konusu gayrimaddi hak bedelinin, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Akit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddi hak bedelinin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ile gerçek lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri yalnızca en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Akit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir.

Madde 13 SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 1. Bir Akit Devlet mukimince, diğer Akit Devlette yer alan ve 6 ncı maddede belirtilen gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 2. Bir Akit Devlet teşebbüsünün diğer Akit Devlette sahip olduğu bir işyerinin ticari varlığına dahil menkul varlıkların veya bir Akit Devlet mukîminin diğer Akit Devlette serbest meslek faaliyeti icra etmek üzere kullandığı sabit bir yere ait menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar, bu işyerinin (yalnız veya tüm teşebbüsle birlikte) veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan kazanç da dahil olmak üzere, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 3. Bir Akit Devlet mukimi tarafından uluslar arası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarının veya sözkonusu gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarının işletilmesiyle İlgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 4. Bir Akit Devlet mukimi tarafından 1, 2 ve 3 üncü fıkralarda belirtilenlerin dışında kalan varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan ve diğer Akit Devlette doğan kazançlar, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

Madde 14 SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 1. Bir Akit Devlet mukiminin serbest meslek hizmettleri veya bağımsız nitelikteki diğer faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Bununla beraber, bu hizmet veya faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve eğer: 44 a) kişi, bu diğer Devlette söz konusu hizmet veya faaliyetleri icra etmek amacıyla düzenli olarak kullanabileceği sabit bir yere sahip ise; veya b) kişi, bu diğer Devlette, söz konusu hizmet veya faaliyetleri icra etmek amacıyla, devam eden herhangi bir 12 aylık dönemde bir veya birkaç seferde toplam 183 gün veya daha fazla kalırsa, söz konusu gelir aynı zamanda bu diğer Akit Devlette de vergilendirilebilir. Böyle bir durumda, olayına göre, ya yalnızca söz konusu sabit yere atfedilebilen gelir, ya da bu diğer Devlette bulunulan süre içerisinde icra edilen hizmet veya faaliyetlerden elde edilen gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 2. “Serbest meslek hizmetleri” terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, sanatsal, eğitici veya öğretici faaliyetleri, bunun yanı sıra doktorların, avukatların, mühendislerin, mimarların, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini kapsamına alır.

Madde 15 BAĞIMLI FAALİYETLER 1. 16, 18, 19 ve 20 nci maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet mukiminin bir hizmet akdi dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş ve diğer benzeri .gelirler, bu hizmet diğer Akit Devlette ifa edilmedikçe, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Hizmet diğer Devlette ifa edilirse, buradan elde edilen söz konusu gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette ifa ettiği bir hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer: a) Gelir elde eden kişi, diğer Devlette, ilgili mali yıl içinde başlayan veya biten herhangi bir 12 aylık dönemde bir veya birkaç seferde toplam 183 günü aşmayan bir süre kalırsa, ve b) ödeme, diğer Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir işveren adına yapılırsa, ve c) Ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılmazsa yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. 3. Bu maddenin önceki hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet teşebbüsü tarafından uluslar arası trafikte işletilen bir gemi, uçak veya kara nakil vasıtasında ifa edilen bir hizmet dolayısıyla elde edilen gelir, bu Akit Devlette vergilendirilebilir. u.

Madde 16 MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER Bir Akit Devlet mukiminin, diğer Akit Devletin mukimi olan bir şirketin yönetim kurulu üyesi olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

Madde 17 SANATÇI VE SPORCULAR 1. 14 ve 15 inci maddelerin hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukimi olan tiyatro, sinema, radyo veya televizyon sanatçısı veya müzisyen gibi bir sanatçının veya bir sporcunun diğer Akit Devlette icra ettiği şahsi faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelirler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 2. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği şahsi faaliyetlerden doğan gelir, sanatçının veya sporcunun kendisine değil de bir başkasına yönelirse, söz konusu gelir 7, 14 ve 15 inci maddelerin hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği Akit Devlette vergilendirilebilir. 3. Bir sanatçı veya sporcunun bir Akit Devlette icra ettiği faaliyetlerden elde ettiği gelir, bu Devlete yapılan ziyaretin tamamı veya tamamına yakın kısmının diğer Akit Devletin, politik alt bölümünün veya mahalli idaresinin kamusal fonlarından desteklenmesi halinde, bu Devlette vergiden muaf tutulacaktır.

Madde 18 EMEKLİ MAAŞLARI 1. Bu Anlaşmanın 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, geçmiş çalışmalar karşılığında ödenen emekli maaşları ve diğer benzeri ödemeler ile bu maddenin 2 inci fıkrasında tanımlanan düzenli ödemeler, yalnızca bu ödemeleri alan kişinin mukim olduğu Devlette vergilendirilecektir. 2. “Düzenli ödeme” terimi, para veya parayla ölçülebilir bir menfaat karşılığında, tam ve yeterli ödemede bulunma yükümlülüğüne bağlı olarak, ömür boyu veya belirli ya da belirlenebilir bir süre, belirli zamanlarda, düzenli olarak ödenecek toplam meblağı ifade eder. 44 Madde

19 KAMU GÖREVİ 1. a) Bir Akit Devlete, politik alt bölümüne veya mahalli idaresine bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında bu Devlet, alt bölüm veya idare tarafından yapılan ve emekli maaşı dışında kalan ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeler, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. b) Bununla beraber, hizmet diğer Devlette ifa edilirse ve gerçek kişi bu Devletin bir mukimi ise, söz konusu ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeler yalnızca bu diğer Akit Devlette vergilendirilecektir. Ancak bu kişinin; i) bu Devletin bir vatandaşı olması; veya ii) yalnızca bu hizmeti sunmak için bu Devletin bir mukimi durumuna geçmemiş olması, zorunludur. 2. a) Bir Akit Devlete, politik alt bölümüne veya mahalli idaresine bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında, bu Devlet, alt bölüm veya idare tarafından veya bunlarca oluşturulan fonlardan ödenen emekli maaşları, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. b) Bununla beraber, gerçek kişinin diğer Akit Devletin bir mukimi ve vatandaşı olması halinde, söz konusu emekli maaşı yalnızca bu diğer Devlette vergilendirilecektir 3. Bir Akit Devletin kendisi, politik alt bölümü veya mahalli idaresi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerle bağlantılı hizmetler karşılığında yapılan ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeler ile emekli maaşlarına 15, 16, 17 ve 18 inci madde hükümleri uygulanacaktır.

Madde 20 ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER 1. Bir Akit Devleti ziyareti sırasında veya hemen öncesinde diğer Akit Devletin mukimi olan ve ilk bahsedilen Devlette yalnızca öğrenim veya mesleki eğitim amacıyla bulunan bir öğrenci veya stajyere geçim, öğrenim veya mesleki eğitim masraflarını karşılamak için yapılan ödemeler, bu ödemelerin bu Devletin dışındaki kaynaklardan doğması koşuluyla ilk bahsedilen Devlette vergilendirilmeyecektir. 2. Aynı şekilde, bir Akit Devleti ziyareti sırasında veya hemen öncesinde diğer Akit Devletin mukimi olan ve İlk bahsedilen Devlette esas itibariyle öğretim veya bilimsel araştırma yapmak amacıyla iki yılı aşmayan bir süre veya süreler için bulunan bir öğretmen veya araştırmacının söz konusu öğretim veya araştırmaya ilişkin şahsi faaliyetleri karşılığında ilk bahsedilen Devletin dışındaki kaynaklardan elde ettiği gelirler, ilk bahsedilen Devlette vergiden istisna edilecektir. 44

Madde 21 DİĞER GELİRLER 1. Bir Akit Devlette doğan ve bu Anlaşmanın önceki maddelerinde açıkça belirtilmeyen gelir unsurları, bu Devlette vergilendirilebilir. 2. İki Akit Devletin dışında doğan gelir unsurları, yalnızca söz konusu geliri elde eden kişinin mukim olduğu Akit Devlette vergilendirilecektir.

Madde 22 ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 1. Bir Akit Devlet mukimi, bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak diğer Akit Devlette vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, İlk bahsedilen Devlet, bu mukimin gelirine isabet eden vergiden, diğer Devlette ödediği gelir vergisine eşit bir tutarın mahsubuna müsaade edecektir. Bununla birlikte sözkonusu mahsup, diğer Devlette vergilendirilebilen gelire atfedilebilen, mahsuptan önce hesaplanan gelir vergisi miktarını aşmayacaktır. 2. Bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak, bir Akit Devlet mukimi tarafından elde edilen gelir bu Devlette vergiden muaf tutulursa, bu Devlet, bu mukimin geriye kalan gelirinin vergisini hesaplarken, muaf tutulan geliri de dikkate alabilir.

IV.BOLUM ÖZEL HÜKÜMLER

 Madde 23 AYRIM YAPILMAMASI 1. Bir Akit Devletin vatandaşları, diğer Akit Devlette, bu diğer Devletin aynı koşullardaki vatandaşlarının, özellikle mukimlik yönünden, karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye veya buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 2. 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet teşebbüsünün diğer Akit Devlette sahip olduğu bir işyeri, diğer Devlette, bu diğer Devletin aynı faaliyetleri yürüten teşebbüslerine göre daha az lehe bir vergileme ile karşı karşıya kalmayacaktır. 3. 9 uncu maddenin 1 inci fıkrası, 11 inci maddenin 6 ncı fıkrası veya 12 nci maddenin 6 ncı fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller hariç olmak üzere, bir Akit Devlet —————————————— 15—————————————— teşebbüsünce diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen faiz, gayrimaddi hak bedeli ve diğer ödemeler, söz konusu teşebbüsün vergilendirilebilir kazancının belirlenmesinde, bu ödemeler aynı koşullarda ilk bahsedilen Devletin bir mukimine yapılmış gibi indirilebilir. 4.Bir Akit Devletin, diğer Akit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafından, doğrudan veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya sermayesi kontrol edilen teşebbüsleri, ilk bahsedilen Devlette, bu Devletin diğer benzeri teşebbüslerinin tabi oldukları veya olabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye veya buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 5. Bu hükümler, bir Akit Devletin kendi mukimlerine şahsi veya ailevi durumları dolayısıyla uyguladığı şahsi indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Akit Devletin mukimlerine de uygulamak zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır.

Madde 24 KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 1. Bir Akit Devlet mukimi, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için bu Anlaşma hükümlerine uygun olmayan bir vergileme yarattığı veya yaratacağı kanaatine vardığında, bu Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, olayı mukimi olduğu Akit Devletin yetkili makamına veya durumu 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun düşerse, vatandaşı olduğu Akit Devletin yetkili makamına arzedebilir. 2. Söz konusu yetkili makam itirazı haklı bulur ve kendisi tatminkar bir çözüme ulaşamaz ise, bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Akit Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarfedecektir. 3. Akit Devletlerin yetkili makamları, Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından kaynaklanan her türlü güçlüğü veya tereddütü-karşılıklı anlaşma yoluyla çözmek için gayret göstereceklerdir.. Yetkili makamlar aynı zamanda, Anlaşmada ele alınmayan durumlardan kaynaklanan çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması için de birbirlerine danışabilirler. 4. Akit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda anlaşmaya varabilmek için birbirleriyle doğrudan haberleşebilirler. Anlaşmaya varabilmek için sözlü görüş alışverişi gerekli görüldüğünde, bu görüşme, Akit Devletlerin yetkili makamlarının temsilcilerinden oluşan bir Komisyon kanalıyla yürütülebilir.

Madde 25 BİLGİ DEĞİŞİMİ 1. Akit Devletlerin yetkili makamları, Anlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sürece, bir Akit Devlet, politik alt bölümleri ya da mahalli idareleri tarafından alınan her çeşit ve tanımdaki vergilerle ilgili olduğu öngörülen Akit Devletlerin idari ve iç mevzuat hükümlerinin uygulanması ve yürütülmesine ilişkin bilgi değişimi suretiyle yardımlaşabileceklerdir. Söz 16 ■■■ ——————- konusu bilgiler bu vergilerin tarhı, tahakkuku ve tahsilatı, vergi alacaklarının cebri icrası ve tahsilatı veya vergiyle ilgili sorunların incelenmesi veya takibatına ilişkin olduğu öngörülen bilgileri kapsayacaktır. Bilgiler, bu madde hükümlerine uygun olarak değişime tabi tutulacak ve bu maddenin 7 nci fıkrasında öngörüldüğü şekilde gizlilik hükümlerine tabi olacaktır. Talepte bulunulan Devletin kanunları veya idari uygulamalarıyla kişilere sağlanmış olan haklar ve koruyucu hükümler, etkin bilgi değişimini gereksiz bir şekilde önlemediği veya geciktirmediği ölçüde uygulanmaya devam eder. 2. Talepte bulunulan Devlet, gerek kendi idaresinde mevcut olmayan gerekse hükümranlık alanı içerisindeki kişilerin tasarrufunda veya kontrolünde bulunmayan bilgileri sağlamak zorunda değildir. 3. Bu maddenin amaçlan bakımından: a) “Halka açık şirket” terimi, hisselerin halk tarafından kolaylıkla alınıp satılabilmesi koşuluyla, hisselerinin büyük bölümü genel kabul görmüş bir menkul kıymetler borsasında kote edilen herhangi bir şirket anlamına gelir. Hisselerin alımı veya satışı alenen veya zımni olarak bir grup yatırımcıyla sınırlanmamış ise, hisseler “halk tarafından” alınıp satılabilir. b) “Hisselerin büyük bölümü” terimi, şirketin çoğunluk oy gücü ve şirket değerini temsil eden hisse çeşidi veya çeşitlerini ifade eder. c) “Genel kabul görmüş menkul kıymetler borsası” terimi, halka açık hisse ticareti yürüten, usulünce düzenlenmiş herhangi bir borsayı ifade eder ve özel olarak, Bahreyn yönünden, Bahreyn Menkul Kıymetler Borsasını ve Türkiye yönünden İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını ifade edecektir. d) “Toplu yatırım fonu veya projesi” terimi, hukuki şekle bakılmaksızın, ortak herhangi bir yatırım aracı anlamına gelir. “Kamu toplu yatırım fonu veya projesi” terimi, fondaki veya projedeki birimlerin, hisselerin veya diğer menfaatlerin halk tarafından kolaylıkla satın alınması, satılması veya itfa edilmesi koşuluyla, herhangi bir toplu yatırım fonu veya projesi anlamına gelir. Fondaki veya projedeki birimler, hisseler veya diğer menfaatler alım, satım veya itfa işlemleri alenen veya zımni olarak bir grup yatırımcıyla sınırlanmamış ise, “halk tarafından” kolaylıkla satın alınabilir, satılabilir veya itfa edilebilir. e) “Başvuran Devlet” terimi, bilgi talep eden Devlet anlamına gelir. f) “Talepte bulunulan Devlet” terimi, kendisinden bilgi talep edilen Devlet anlamına gelir. g) “Bilgi toplama tedbirleri” terimi, bir Devletin talep edilen bilgiyi edinmesine ve sunmasına imkan veren kanunlar ve idari veya hukuki prosedürler anlamına gelir. h) “Bilgi” terimi, hangi şekilde olursa olsun, herhangi bir gerçeği, beyanatı veya kaydı ifade eder. i) “Cezai vergi sorunları” terimi, başvuran Devletin ceza hukuku uyarınca dava konusu yapılabilen kasıtlı davranışa ilişkin vergi sorunları anlamına gelir. 12 j) “Ceza hukuku” terimi, vergi kanunlarında, ceza kanununda veya diğer kanunlarda yer alıp almadığına bakılmaksızın, iç mevzuat hükümleriyle düzenlenmiş bulunan tüm ceza kanunlarını ifade eder. 4. a) Talepte bulunulan Devletin yetkili makamı, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen amaçlar bakımından, talep üzerine bilgi sağlayacaktır. Söz konusu bilgi değişimi, incelemeye konu olan işlemin talepte bulunulan Devlette gerçekleşmesi halinde, talepte bulunulan Devletin kanunlarına göre suç teşkil edip etmeyeceğine bakılmaksızın yapılacaktır. b) Talepte bulunulan Devletin yetkili makamındaki bilgi, talebi karşılamak için yeterli değilse, bu Devlet, kendi vergi amaçlan yönünden böyle bir bilgiye ihtiyacı olup olmadığına bakmaksızın, talep edilen bilgiyi başvuran Devlete sağlamak için ilgili tüm bilgi toplama tedbirlerini kullanacaktır. c) Talepte bulunulan Devletin yetkili makamı, başvuran Devletin yetkili makamı tarafından özel olarak talep edilmiş ise, bu fıkra kapsamında, iç mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde, Arapça, Türkçe veya İngilizce dillerinde, tanıkların yazılı ifadeleri ve asıl kayıtların onaylı kopyalarından oluşan bilgileri verecektir. d) Her bir Akit Devlet, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen amaçlar bakımından yetkili makamlarını aşağıda belirtilen bilgileri talep üzerine edinme ve sağlama konusunda yetkili kılacaktır: i) Vekiller ve mütevelliler dahil, bankaların, diğer finans kurumlarının ve bir acente rolü alan veya yed-İ adil sıfatıyla hareket eden herhangi bir kişinin elinde bulunan bilgiler; ii) Şirketlere, ortaklıklara, trustlara, vakıflara ve diğer kişilere -bu maddenin 2 nci fıkrası kapsamında bir mülkiyet silsilesindeki bu kişilere ait mülkiyet bilgileri dahil- ilişkin mülkiyet bilgileri; trustlar bakımından, yerleşik kişiler, mütevelliler ve lehdarlara ilişkin bilgi; ve vakıflar bakımından kurucular, kurul üyeleri ve lehdarlara ilişkin bilgi. Bu madde, Akit Devletlere, halka açık şirket veya kamu toplu yatırım fonu veya projesiyle ilgili mülkiyet bilgilerini -bu bilgiler aşırı miktarda güçlüğe yol açmadan elde edilemiyor ise- elde etme ve sunma yükümlülüğü getirmez. e) Bu madde uyarınca, başvuran Devletin yetkili makamı, talepte bulunulan Devletin yetkili makamına, istenilen bilginin açıkça taleple ilgili olduğunu göstermek amacıyla, aşağıdaki bilgileri verecektir; (i) Hakkında inceleme veya soruşturma yürütülen kişinin kimliği; (ii) İstenilen bilginin mahiyeti ve başvuran Devletin talepte bulunulan Devletten bilgiyi hangi şekil ve özellikte almak İstediği; (iii) Bilginin hangi vergi amaçları bakımından istenildiği; (iv) istenilen bilginin talepte bulunulan Devlette veya talepte bulunulan Devletin yetki sınırları içindeki bir kişide bulunduğunu düşündüren nedenler; İS- (v) Talep edilen bilgiye sahip olduğu düşünülen her bir kişinin, bilinebildiği kadarıyla adı ve adresi; (vi) Bilgi talebinin, başvuran Devletin mevzuatıyla ve idari uygulamalarıyla uyumlu olduğu ve bu maddeye uygun olduğuna dair istenilen bilgi, başvuran Devletin yetki alanı içerisinde olsaydı bu Devletin yetkili makamının bu Devletin kendi mevzuatı veya idari uygulamanın normal işleyişi dahilinde bu bilgiyi elde edebileceğine dair bir açıklama; (vii) Aşırı derecede bir güçlüğe yol açabilecek olanlar hariç, başvuran Devletin kendi ülke sınırları içinde istenilen bilgiye ulaşmak için mümkün olan tüm yollara başvurduğuna dair bir açıklama. f) Talepte bulunulan Devletin yetkili makamı istenilen bilgiyi mümkün olduğunca hızlı bir şekilde başvuran Devlete gönderecektir. Talepte bulunulan Devletin yetkili makamı hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için: (i) Talebi aldıktan sonra 60 gün içerisinde, isteğin eline ulaştığını, başvuran Devletin yetkili makamına yazılı olarak bildirmeli ve eğer varsa, talepteki eksiklikleri belirtmelidir. (ii) Talepte bulunulan Devletin yetkili makamı, talep edilen bilginin sağlanmasında güçlüklerle karşılaşması veya söz konusu bilgileri vermeyi reddetmesi gibi nedenler dahil, talebin ulaştığı günden itibaren 90 gün içinde istenilen bilgiyi edinemeyecek ve sunamayacak ise, başvuran Devleti reddin veya yapamamanın nedenini ve karşılaşılan güçlüklerin mahiyetini açıklamak suretiyle derhal haberdar edecektir. 5. a) Bir Akit Devlet diğer Akit Devletin yetkili makamlarının temsilcilerinin, ilgili kişilerden alınacak yazılı izinle ilk bahsedilen Devletin topraklarına gerçek kişileri sorgulamak ve kayıtları incelemek amacıyla girmesine izin verebilir. Bahsi geçen ikinci Devlet, ilk bahsedilen Devletin yetkili makamına, ilgili gerçek kişilerle yapılacak görüşmelerin zamanını ve yerini bildirecektir. b) Bir Akit Devletin yetkili makamının talebi üzerine, diğer Akit Devletin yetkili makamı, ilk bahsedilen Devletin yetkili makamının temsilcilerinin, bahsi geçen ikinci Devlette yapılan vergi incelemesinin uygun görülen kısmında hazır bulunmasına izin verebilir. c) (b) bendinde belirtilen talep kabul edilirse, incelemeyi yürüten Akit Devletin yetkili makamı, incelemenin yerini ve zamanını, incelemeyi yürütecek merci veya memuru ve ilk bahsedilen Devlet tarafından incelemenin yürütülmesi için zorunlu görülen prosedürleri ve koşulları, mümkün olduğunca ivedi bir şekilde, diğer Devletin yetkili makamına bildirecektir. Vergi incelemesine ilişkin tüm kararlar, incelemeyi yürüten Devlet tarafından alınacaktır. 6. a) Talepte bulunulan Devlet, başvuran Devletin kendi vergi kanunlarının idaresi ve uygulanması amacıyla kendi kanunlarına göre elde etme imkanı bulunmayan bilgiyi elde etmesi veya vermesi için zorunlu değildir. Talepte bulunulan Devletin yetkili makamı, bu maddeye uygun şekilde yapılmayan yardım talebini reddedebilir. — …… 19 — ———– ———— ———— b) Bu maddenin hükümleri, bir Akit Devleti, ticari, sınai veya mesleki sırrı, veya ticari bir işlemi açıklama durumunda olan bilgiyi sağlama yükümlülüğü altına sokmaz. Yukarıda belirtilenlerle bağlı kalınmaksızın, bu maddenin 4 (d) bendinde belirtilen türden bilgiler, yalnızca bu bentte belirtilen kriterlere uyduğu için, sır veya ticari işlem olarak kabul edilemez. c) Bu madde hükümleri, bir Akit Devleti, müşteri ile avukatı, davavekili veya yasal temsilcisi arasındaki gizli iletişimleri, bu iletişimlerin; (i) hukuki danışmanlık hizmeti almak veya sağlamak, (ii) varolan veya süregelen hukuki işlemlerde kullanılmak, amacıyla kurulmuş olmaları şartıyla, edinmeye veya sağlamaya zorlayamaz. d) Bilginin açıklanması kamu düzenine aykırı ise, talepte bulunulan Devlet bilgi talebini geri çevirebilir. e) Bir bilgi talebi, talebin konusu oian vergi alacağının ihtilaflı olduğu gerekçesiyle, reddedilmeyecektir. f) Eğer bilgi, başvuran Devlet tarafından, kendi vergi kanunlarında bulunan ve talep eden Devletin aynı koşullardaki vatandaşına kıyasla, başvuran Devletin vatandaşı aleyhine bir ayrıma yol açan bir hükmün veya bununla ilgili bir düzenlemenin uygulanması veya yürütülmesi amacıyla İstenmiş ise, talepte bulunulan Devlet bu isteği geri çevirebilir. 7. Bir Akit Devlet tarafından bu madde kapsamında alınan her türlü bilgi gizli tutulacak ve yalnızca bu Anlaşmada belirtilen vergilerin tahakkuk veya tahsilatına veya cebri icra ya da davasına veya bu hususlardaki şikayet ve itirazlara bakmakla görevli kişi veya makamlara (adli makamlar ve idari kuruluşlar dahil) verilebilecektir. Bu kişiler veya makamlar bu bilgileri, yalnızca söz konusu amaçlar doğrultusunda kullanabilirler. Bu kişi veya makamlar söz konusu bilgileri mahkeme duruşmalarında veya adli kararlar alınırken açıklayabilirler. Bilgiler, talepte bulunulan Devletin yetkili makamının yazılı izni olmaksızın, diğer hiç bir şahsa, kuruluşa veya makama veya yetkiliye açıklanamaz. 8. Sağlanan yardım nedeniyle oluşan giderlerin nasıl paylaşılacağı Akit Devletler arasında kararlaştırılacaktır.

Madde 26 VERGİDEN KAÇINMAYI ÖNLEMEYE YÖNELİK TEDBİRLER 1. Bir Akit Devlette doğan gelirin, diğer Akit Devletin mukimi olan bir kişi (gerçek kişi hariç) tarafından elde edilmesi ve bu diğer Akit Devletin mukimi olmayan kişi ya da kişilerin; a) doğrudan veya dolaylı ya da nerenin mukimi olursa olsunlar, bir veya daha fazla kişi aracılığıyla, ortaklık veya başka bir şekilde bu kişiden önemli bir menfaatleri varsa; veya …. ……….20 ————- — —————– ————————————— b) bu kişiyi doğrudan veya dolaylı, tek başına ya da birlikte yönetmeleri veya kontrol etmeleri halinde, vergiden muafiyet ya da indirim imkanı sağlayan 10, 11 ve 12 nci madde hükümleri uygulanmayacaktır. 2. Önemli bir menfaatin, şirketin esas sermayesinin en az %25 inin elde tutulduğu durumda mevcut olacağı kabul olunacaktır.

Madde 27 DİPLOMAT HÜVİYETİNDEKİ MEMURLAR VE KONSOLOSLUK MEMURLARI Bu Anlaşma hükümleri, diplomat hüviyetindeki memurların ve konsolosluk memurlarının uluslararası hukukun genel kuralları veya özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları mali ayrıcalıkları etkilemeyecektir.

  1. BÖLÜM SON HÜKÜMLER

Madde 28 YÜRÜRLÜĞE GİRME Her bir Akit Devlet, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi iç mevzuatında öngörülen İşlemlerin tamamlandığını diplomatik yollardan diğerine bildirecektir. Bu Anlaşma, bu bildirimlerden sonuncusunun yapıldığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümleri, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izleyen Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler için hüküm ifade edecektir.

Madde 29 YÜRÜRLÜKTEN KALKMA Bu Anlaşma, bir Akit Devlet tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Akit Devletlerden her biri, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık bir sürenin bitimini izleyen herhangi bir takvim yılının sonundan en az altı ay önce diplomatik yollardan fesih ihbarnamesi vermek suretiyle Anlaşmayı feshedebilir. Bu durumda Anlaşma, fesih ihbarnamesinin verilmesini takip eden yılın Ocak ayının 1 inci günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler için hüküm ifade etmeyecektir. ———————— – 2 İ — ________________________________________________________________ BU HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler bu Anlaşmayı imzaladılar. Türk, Arap ve Ingiliz dilindeki nüshalarda, her üç metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, 14 Kasım 2005 tarihinde Manama’da düzenlenmiştir. Metinler arasında farklılık olması halinde İngilizce metin geçerli olacaktır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAHREYN KRALLIĞI HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA Kürşat Tüzmen Devlet Bakanı Shaikh Ahmed bin Mohammed AI Khalifa Maliye Bakanı

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

preloader