Header ad

Çvö Avustralya

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
İLE
AVUSTRALYA HÜKÜMETİ
ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE
VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA
ANLAŞMASI
2
/

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti,
Gelir üzerinden alman vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen ve vergi
kaçakçılığına engel olan bir Anlaşma yapmak isteğiyle
Aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır:
MADDE 1
Kapsanan Kişiler
Bu Anlaşma Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere
uygulanacaktır.
MADDE 2
Kapsanan Vergiler
1. Bu Anlaşmanın uygulanacağı mevcut vergiler:
(a) Avustralya’da:
Avustralya federal kanunu uyarınca petrol kaynaklarının araştırılması veya
işletilmesi ile ilgili kıyı ötesi (off-shore) projeleri kapsamında alınan kaynak
kiralama vergisi dahil olmak üzere gelir vergisi;
(b) Türkiye’de:
(i) gelir vergisi; ve
(ii) kurumlar vergisi.
3
2. Bu Anlaşma aynı zamanda, Avustralya federal mevzuatı veya Türk mevzuatı
uyarınca bu Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak veya onların
yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen
vergilere de uygulanacaktır. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın
uygulanacağı vergilerle ilgili olarak kendi mevzuatlarında yapılan önemli değişiklikleri, bu
değişikliklerden sonraki makul bir süre içerisinde birbirlerine bildireceklerdir.
3. 26 ncı maddenin amaçları bakımından, bu Anlaşmanın uygulanacağı vergiler:
(a) Avustralya yönünden, Vergi Dairesi Başkanı tarafından yürütülen federal
vergi kanunları uyarınca alınan her tür ve tanımdaki vergiler; ve
(b) Türkiye yönünden, Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen vergi kanunları
uyarınca alman her tür ve tanımdaki vergiler.
MADDE 3
Genel Tanımlar
1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, metin aksini gerektirmedikçe:
(a) “Avustralya” terimi, coğrafi anlamda kullanıldığında, aşağıdakiler dışındaki
dış bölgeleri kapsamaz:
(i) Norfolk Adası Bölgesi;
(ii) Christmas Adası Bölgesi;
(iii) Cocos (Keeling) Adaları Bölgesi;
(iv) Ashmore ve Cartier Adaları Bölgesi;
(v) Heard Adası ve McDonald Adaları Bölgesi; ve
(vi) Coral Sea Adaları Bölgesi
ile uluslararası hukuka uygun olarak kıta sahanlığının deniz yatağı ve
toprak altı doğal kaynaklarının araştırılması veya işletilmesine ilişkin şu
anda yürürlükte olan Avustralya mevzuatı açısından, Avustralya toprak
sınırlarına (bu bentte belirtilen Bölgeler dahil) bitişik herhangi bir alanı
kapsar;
(b) “Türkiye” terimi, Türkiye’nin egemenlik alanını, bunun yanı sıra,
uluslararası hukuka uygun olarak kıta sahanlığının deniz yatağı ve toprak
altındaki doğal kaynakların araştırılması ve işletilmesi amacıyla yargı
yetkisi veya egemenlik haklarına sahip olduğu (deniz) alanlarını ifade
eder;
4
(c) “Avustralya vergisi” terimi, Avustralya tarafından alınan ve bu Anlaşmanın
2 nci maddesinin 1 veya 2 nci fıkraları uyarınca uygulanan vergiler
anlamına gelir; ancak, bu vergilere ilişkin Avustralya mevzuatı uyarınca
uygulanan ceza veya faizleri kapsamaz;
(d) “Türk vergisi” terimi, Türkiye tarafından alınan ve bu Anlaşmanın 2 nci
maddesinin 1 inci veya 2 nci fıkraları uyarınca uygulanan vergiler
anlamına gelir; ancak, bu vergilere ilişkin Türk mevzuatı uyarınca
uygulanan ceza veya faizleri kapsamaz;
(e) “Şirket” terimi, vergileme yönünden şirket veya kurum olarak muamele
gören herhangi bir kurum veya kuruluş anlamına gelir;
(f) “Yetkili makam” terimi, Avustralya yönünden, Vergi Dairesi Başkanı veya
onun yetkili temsilcisini ve Türkiye yönünden Maliye Bakanını veya onun
yetkili temsilcisini ifade eder;
(g) “Bir Akit Devlet” ve “diğer Akit Devlet” terimleri, metnin gereğine göre,
Avustralya veya Türkiye anlamına gelir;
(h) “Bir Akit Devletin teşebbüsü” ve “diğer Akit Devletin teşebbüsü” terimleri
sırasıyla, bir Akit Devletin mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs ve
diğer Akit Devletin mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs anlamına
gelir;
(i) “Uluslararası trafik” terimi, yalnızca diğer Akit Devletin sınırı veya sınırları
içinde gerçekleştirilen gemi veya uçak işletmeciliği hariç olmak üzere, bir
Akit Devlet teşebbüsü tarafından gemi veya uçak işletilerek yapılan
taşımacılığı ifade eder;
(j) “Türk şirketi” terimi, Türk vergisine ilişkin Türk mevzuatı uyarınca Türkiye
mukimi olan ve Avustralya vergisine ilişkin Avustralya mevzuatı uyarınca
Avustralya mukimi olmayan bir şirketi ifade eder;
(k) “Avustralya şirketi” terimi, Avustralya vergisine ilişkin Avustralya mevzuatı
uyarınca Avustralya mukimi olan ve Türk vergisine ilişkin Türk mevzuatı
uyarınca Türkiye mukimi olmayan bir şirketi ifade eder;
(I) Bir Akit Devlete ilişkin “vatandaş” terimi:
(i) o Akit Devletin vatandaşlığına veya uyrukluğuna sahip herhangi bir
gerçek kişiyi; ve
(ii) o Akit Devlette yürürlükte olan mevzuata göre statü kazanan herhangi
bir şirketi veya hükmi şahsı
ifade eder;
(m) “Kişi” terimi, bir gerçek kişiyi, bir şirketi ve kişilerin oluşturduğu diğer
herhangi bir kuruluşu kapsamına alır.
e:
5
2. Anlaşmanın bir Akit Devlet tarafından uygulanmasına ilişkin olarak,
Anlaşmada tanımlanmamış herhangi bir terim, metin aksini öngörmedikçe, Anlaşmanın
uygulanacağı vergilere ilişkin olarak, o tarihte bu Devletin mevzuatında sahip olduğu
anlamı taşıyacak ve bu Devletin yürürlükteki vergi mevzuatında yer alan bir anlam, bu
Devletin diğer mevzuatında bu terime verilen anlama göre üstünlük taşıyacaktır.
MADDE 4
Mukim
1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, bir kişi, aşağıdaki durumlarda bir Akit
Devletin mukimi sayılacaktır:
(a) Avustralya yönünden, bu kişi:
(i) Bir Avustralya şirketi ise; veya
(ii) Avustralya vergisine ilişkin Avustralya mevzuatı uyarınca Avustralya’da
mukim olan herhangi bir kişi (şirket hariç) ise;
(b) Türkiye yönünden, bu kişi:
(i) bir Türk şirketi ise; veya
(ii) Türk vergisine ilişkin Türk mevzuatı uyarınca Türkiye’de mukim olan
herhangi bir kişi (şirket hariç) ise.
2. “Bir Akit Devletin mukimi” terimi, bu Devleti ve bu Devletin herhangi bir politik
alt bölümünü veya mahalli idaresini de kapsar.
3. Bir kişi, yalnızca bir Devletteki kaynaklardan elde ettiği gelir nedeniyle bu
Devlette vergiye tabi ise, bu kişi, Anlaşmanın amaçları bakımından bu Devletin mukimi
sayılmayacaktır.
4. Bu maddenin önceki hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Akit Devletin
de mukimi olduğunda, bu kişinin durumu aşağıdaki şekilde belirlenecektir:
(a) Bu kişi, yalnızca daimi olarak kalabileceği bir evin bulunduğu Devletin
mukimi kabul edilecektir. Ancak; eğer bu kişinin her iki Devlette de daimi
olarak kalabileceği bir evi varsa veya her iki Devlette de böyle bir ev söz
konusu değilse, bu kişi, yalnızca kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha
yakın olduğu (hayati menfaatlerin merkezi olan) Devletin mukimi kabul
edilecektir;
(b) Eğer bu kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet
saptanamazsa, bu kişi yalnızca vatandaşı olduğu Devletin mukimi kabul
edilecektir;
(c) Eğer bu kişi, her iki Devletin de vatandaşıysa veya her iki Devletin de
vatandaşı değilse, Akit Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı
anlaşma ile çözeceklerdir.
MADDE 5
İş yeri
1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından “iş yeri” terimi, bir teşebbüsün işinin
tamamen veya kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir.
2. “İş yeri” terimi özellikle şunları kapsamına alır:
(a) yönetim yeri;
(b) şube;
(c) büro;
(d) fabrika;
(e) atölye;
(f) maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal
kaynakların araştırılması veya işletilmesiyle ilgili diğer herhangi bir yer; ve
(g) 6 aydan fazla devam eden bir inşaat şantiyesi, yapım, kurma veya montaj
projesi.
3. Bir teşebbüsün, bir Akit Devlette:
(a) 6 ayı aşan bir süre bu Devlette üstlenilen bir inşaat şantiyesi, yapım,
kurma veya montaj projesi ile ilgili gözetim faaliyetinde bulunması; veya
(b) önemli ekipmanların, teşebbüs tarafından, herhangi bir 12 aylık dönemde
6 ayı aşan bir süre bu Devlette kullanılması
durumunda, teşebbüsün bu Devlette bir iş yerine sahip olduğu ve bu iş yeri
vasıtasıyla ticari faaliyette bulunduğu kabul edilecektir.
4. Bir teşebbüs, yalnızca;
(a) tesislerin, teşebbüse ait malların veya ticari eşyanın yalnızca
depolanması, teşhiri veya düzenli olmayan teslimi amacıyla kullanılması;
veya
(b) teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının, yalnızca depolama, teşhir
veya düzenli olmayan teslim amacıyla elde tutulması; veya
(c) teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının, yalnızca bir başka
teşebbüse işlettirilmek amacıyla elde tutulması; veya
(d) işe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca teşebbüse mal veya ticari eşya satın
alma veya bilgi toplama amacıyla elde tutulması; veya
7
(e) işe ilişkin sabit bir yerin, teşebbüs için reklam veya bilimsel araştırma gibi
yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan faaliyetlerin
yürütülmesi amacıyla elde tutulması
nedeniyle bir iş yerine sahip kabul edilmeyecektir.
5. 1, 2 ve 3 üncü fıkraların hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet teşebbüsü
herhangi bir 12 aylık dönemde diğer Akit Devlette 183 günü aşan bir süre veya sürelerde
serbest meslek faaliyetleri icra eder ve söz konusu faaliyetler, bu diğer Devlette bulunan
ve bu tür hizmetler veren bir veya daha fazla gerçek kişi aracılığıyla ifa edilirse, bu
hizmetlerin ifa edilmesi için sürdürülen faaliyetlerin, teşebbüsün bu diğer Devlette
bulunan bir iş yeri vasıtasıyla yürütüldüğü kabul edilecektir.
6. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, bir kişi -7 nci fıkranın
uygulanacağı bağımsız nitelikteki bir acente dışında- bir Akit Devlette, diğer Akit Devletin
bir teşebbüsü adına hareket ederse ve eğer bu kişi:
(a) faaliyetleri teşebbüs için mal veya ticari eşya alımı ile sınırlı olmadıkça, o
Devlette teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu
yetkisini mutaden kullanırsa; veya
(b) böyle bir yetkisi olmamasına rağmen, teşebbüs adına düzenli olarak
sevk ettiği mallardan veya ticari eşyadan ilk bahsedilen Devlette
mutaden mal veya ticari eşya stoku bulundurursa; veya
(c) bu şekilde hareket ederek, teşebbüse ait mal veya ticari eşyayı o
Devlette teşebbüs için imal eder ya da bir işleme tabi tutarsa
bu teşebbüs, bu kişinin teşebbüs için gerçekleştirdiği her türlü faaliyet
dolayısıyla ilk bahsedilen Akit Devlette bir iş yerine sahip kabul edilecektir.
7. Bir Akit Devlet teşebbüsü, diğer Akit Devlette, işlerini yalnızca bir simsar, genel
komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acente vasıtasıyla yürüttüğü
için bu diğer Devlette bir iş yerine sahip kabul edilmeyecektir; şu kadar ki, bu kişilerin
kendi işlerine olağan şekilde devam etmeleri şarttır.
8. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Akit Devletin mukimi olan veya bu
diğer Devlette ticari faaliyette bulunan (bir iş yeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) bir
şirketi kontrol eder ya da onun tarafından kontrol edilirse, bu şirketlerden herhangi biri
diğeri için bir iş yeri oluşturmayacaktır.
9. 11 inci maddenin 6 nci fıkrası ile 12 nci maddenin 5 inci fıkrasının amaçları
bakımından, bir iş yerinin her iki Akit Devletin de dışında olup olmadığının ve bir Akit
Devletin teşebbüsü olmayan bir teşebbüsün bir Akit Devlette iş yerine sahip olup
olmadığının belirlenmesinde, bu maddenin önceki fıkralarında belirtilen prensipler
uygulanacaktır.
m
MADDE 6
Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir
1. Gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir (gayrimenkul varlık üzerinde
yapılan tarımsal, kırsal veya ormancılık faaliyetlerinden elde edilen gelir dahil), söz
konusu varlığın bulunduğu Akit Devlette vergilendirilebilir.
2. Bu maddedeki “gayrimenkul varlık” terimi:
(a) Avustralya yönünden, Avustralya kanunlarında sahip olduğu anlamı taşır
ve:
(i) maden, petrol veya doğalgaz yatakları veya diğer doğal kaynakların
araştırılması hakkı ile söz konusu yatakların veya kaynakların işletme
hakkı dahil olmak üzere, ıslah edilsin veya edilmesin, bir arazinin ve
bu arazi içinde ve üzerindeki diğer menfaatlerin kiralanmasını; ve
(ii) maden, petrol veya doğalgaz yatakları ile taş ocaklarının veya doğal
kaynakların çıkarıldığı veya işletildiği diğer yerlerin işletilmesi veya
araştırma ya da işletme hakkı karşılığında yapılan sabit ya da
değişken ödemelere ilişkin hakları
kapsar;
(b) Türkiye yönünden, Türk mevzuatı uyarınca gayrimenkul varlık anlamına
gelir ve:
(i) gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları;
(ii) tarım ve ormancılıkta kullanılan hayvan ve araçları (balık yetiştiriciliği
ve üretimi dahil);
(iii) özel hukuk hükümlerinin uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin
hakları; ve
(iv) gayrimenkul intifa haklarını ve maden ocaklarının, kaynakların ve
diğer doğal kaynakların işletilmesi veya işletme hakkı karşılığında
yapılan sabit ya da değişken ödemelere ilişkin hakları
kapsar;
(c) gemi, vapur ve uçakları kapsamaz.
3. 2 nci fıkrada belirtilen herhangi bir menfaat veya hakkın, duruma göre, arazi,
maden, petrol veya doğalgaz yatakları, taş ocakları, doğal kaynaklar, gayrimenkul varlık,
gayrimenkul mülk veya kaynakların bulunduğu veya araştırmanın yapıldığı yerde
bulunduğu kabul edilir.
9
33T2~ r”
4. 1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından,
kiralanmasından veya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire
uygulanacaktır.
5. 1, 3 ve 4 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda, bir teşebbüsün gayrimenkul
varlıklarından elde edilen gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan
gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelire de uygulanacaktır.
MADDE 7
Ticari Kazançlar
1. Bir Akit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, söz konusu teşebbüs diğer Akit
Devlette yer alan bir iş yeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu
Devlette vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs bahsedilen şekilde ticari faaliyette bulunursa,
teşebbüsün kazançları, yalnızca iş yerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere bu
diğer Devlette vergilendirilebilir.
2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet teşebbüsü, diğer
Akit Devlette yer alan bir iş yeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunduğunda, her iki Akit
Devlette de bu iş yerine atfedilecek kazanç, bu iş yeri aynı veya benzer koşullar altında,
aynı veya benzer faaliyetlerde bulunan, ayrı ve bağımsız bir teşebbüs olsaydı ve iş yerini
oluşturduğu teşebbüsten veya ilişkide bulunduğu diğer teşebbüslerden tamamen
bağımsız bir nitelik kazansaydı ne kazanç elde edecek ise aynı miktarda bir kazanç
olacaktır.
3. Bir iş yerinin kazancı belirlenirken, iş yerinin bulunduğu Akit Devlette veya
başka bir yerde yapılan, iş yerinin amaçlarına uygun olan ve iş yerinin bağımsız bir
statüye sahip olması halinde indirilebilecek olan giderlerin (yönetim ve genel idare
giderleri dahil) indirilmesine müsaade edilecektir.
4. İş yerine, bu iş yeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal veya ticari eşya
satın alınması dolayısıyla herhangi bir kazanç atfedilmeyecektir.
5. Bu maddenin hiçbir hükmü, bir Akit Devletin yetkili makamının elindeki
bilgilerin bir iş yerine atfedilen kazancın belirlenmesinde yeterli olmaması durumu dahil
olmak üzere, bu Devletin, bir kişinin vergi yükümlülüğünün belirlenmesine ilişkin herhangi
bir kanununun uygulanmasını etkilemeyecektir. Ancak bu kanun, söz konusu yetkili
makamda mevcut bulunan bilgilerin izin verdiği ölçüde, bu maddedeki ilkelere uygun
olarak uygulanacaktır.
6. Kazanç, bu Anlaşmanın diğer maddelerinde ayrı olarak düzenlenen gelir veya
kazanç unsurlarını da kapsamına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde
hükümlerinden etkilenmeyecektir.
7. Bu maddenin hiçbir hükmü, bir Akit Devletin, mukim olmayanların sigortacılık
kazançları üzerinden alınan vergiye ilişkin herhangi bir kanununun uygulanmasını
etkilemeyecektir. Ancak, bu Anlaşmanın imza tarihinde Akit Devletlerin herhangi birinde
yürürlükte olan ilgili kanunun değişmesi durumunda (genel karakterini etkilemeyecek
10
küçük değişiklikler hariç), Akit Devletler, bu fıkrada uygun bir değişiklik yapmak amacıyla
birbirleriyle görüş alışverişinde bulunacaklardır.
8. (a) Bir Akit Devlet mukimi, vergi amaçları bakımından şirket olarak
değerlendirilenler hariç, bir vakfın (trust estate) mütevellisi tarafından
diğer Akit Devlette faaliyette bulunan bir teşebbüsün ticari kazançlarında, j
doğrudan ya da bir veya daha fazla aracı vakıf (trust estate) vasıtasıyla
hisseye sahip olduğunda; ve
(b) Söz konusu mütevelli, bu teşebbüsle ilgili olarak, 5 inci maddedeki
prensiplere uygun olarak bu diğer Devlette bir iş yerine sahip olduğunda,
söz konusu mütevelli tarafından işletilen bu teşebbüsün, diğer Devlette, bu
mukim tarafından diğer Devlette yer alan bir iş yeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunduğu
kabul edilecek ve söz konusu ticari kazanç hissesi bu iş yerine atfedilecektir.
MADDE 8
Denizcilik ve Havacılık Faaliyetleri
1. Bir Akit Devlet teşebbüsünün gemi veya uçak işletmeciliğinden elde ettiği |
kazançlar, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.
2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bu kazançlar, doğrudan veya dolaylı j I
olarak yalnızca diğer Akit Devlet sınırları içerisinde yapılan gemi veya uçak [ j
işletmeciliğinden elde edildiğinde, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.
3. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri aynı zamanda, bir ortaklığa, bir ortak teşebbüse
veya uluslararası faaliyet gösteren bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara
da uygulanacaktır.
4. Bu maddenin amaçları bakımından, bir Akit Devlette yüklenen ve yine bu
Devlet sınırları içindeki bir yere boşaltılan gemi veya uçak vasıtasıyla yapılan yolcu, canlı *
hayvan, posta, mal veya ticari eşya taşımacılığından elde edilen kazançlar, yalnızca bu i
Devlet sınırları içinde yapılan gemi veya uçak işletmeciliğinden elde edilen kazançlar ;j
olarak değerlendirilecektir.
MADDE 9
Bağımlı Teşebbüsler
1. (a) Bir Akit Devlet teşebbüsü, doğrudan veya dolaylı olarak diğer Akit Devlet
teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında, veya
(b) Aynı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bir Akit Devlet teşebbüsünün ve
diğer Akit Devlet teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine
katıldığında
11
ve her iki halde de, iki teşebbüs arasındaki ticari veya mali ilişkilerde oluşan koşullar,
tamamen bağımsız bir şekilde birbirleriyle iş yapan bağımsız teşebbüsler arasında
oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, bu teşebbüslerden birisinde oluşması
beklenen, fakat bu koşullar dolayısıyla kendini göstermeyen kazanç, o teşebbüsün
kazancına eklenebilir ve buna göre vergilendirilebilir.
2. Bu maddedeki hiçbir şey, bir Akit Devletin yetkili makamının elindeki bilgilerin
bir teşebbüsün kazancının belirlenmesinde yeterli olmaması durumu dahil olmak üzere,
bu Devletin, bir kişinin vergi yükümlülüğünün belirlenmesine ilişkin herhangi bir
kanununun uygulanmasını etkilemeyecektir. Ancak bu kanun, söz konusu yetkili
makamda mevcut bulunan bilgilerin izin verdiği ölçüde, bu maddedeki ilkelere uygun
olarak uygulanacaktır.
3. Bir Akit Devlet teşebbüsünün, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri nedeniyle bu
Devlette vergilendirilen kazançları, diğer Akit Devlette vergilendirilen diğer Devletin
teşebbüsünün kazancını da içermesi ve aynı zamanda bu kazancın, teşebbüsler
arasındaki mevcut koşulların, birbirleriyle tamamen bağımsız şekilde ilişkide bulunan
bağımsız teşebbüsler arasında olması makul olarak beklenen koşullar göz önünde
tutularak diğer Devletin teşebbüsüne eklenmesi beklenen kazanç olması durumunda, ilk
bahsedilen Devlet, diğer Akit Devlet tarafından yapılan bu düzenlemenin yerinde olduğu
kanaatine varırsa, söz konusu kazanç üzerinden alınan verginin miktarında gerekli
düzeltmeleri yapacaktır. Bu düzeltme yapılırken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri
gözönünde tutulacak ve gerektiğinde Akit Devletlerin yetkili makamları bu amaçla
birbirlerine danışacaklardır.
MADDE 10
Temettüler
1. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Akit Devletin bir
mukimine ödenen temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.
2. Bununla beraber söz konusu temettüler, temettüyü ödeyen şirketin mukim
olduğu Akit Devlette ve bu Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak,
temettünün gerçek lehdarı diğer Akit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi
aşağıdaki oranları aşmayacaktır:
(a)(i) Avustralya mukimi bir şirket tarafından ödenen temettüler yönünden,
temettülerin, temettüyü ödeyen şirketin oy gücünün en az %10 unu
doğrudan elinde tutan bir şirkete (ortaklık hariç) ödenmesi halinde,
gayrisafi temettü tutarının % 5’i; ve
(ii) Türkiye mukimi bir şirket tarafından ödenen temettüler yönünden,
temettülerin, temettüyü ödeyen şirketin sermayesinin en az %25 ini
doğrudan elinde tutan bir şirkete (ortaklık hariç) ödenmesi halinde,
Türkiye’de tam oranlı kurumlar vergisine tabi tutulan kazançlar
üzerinden ödenen temettülerin gayrisafi tutarının %5’i; ve
(b) tüm diğer durumlarda gayrisafi temettü tutarının yüzde 15’i.
Ancak, bu Anlaşmanın İmza tarihinde her iki Akit Devlette geçerli olan ilgili
kanunların, genel karakterini etkilemeyecek küçük değişiklikler hariç olmak üzere
değişmesi durumunda, Akit Devletler, bu fıkrada uygun bir değişiklik yapmak amacıyla j
birbirleriyle görüş alışverişinde bulunacaklardır.
3. Bu maddede kullanılan “temettü” terimi, hisse senetlerinden veya alacak
niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağlayan diğer haklardan elde edilen gelirleri ve
dağıtımı yapan şirketin mukim olduğu Devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden
hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı muameleyi gören diğer tutarları ifade eder.
4. Bir Akit Devletin mukimi olan ve diğer Akit Devlette bir iş yeri vasıtasıyla ticari
faaliyette bulunan bir şirketin kazançları 7 nci maddeye göre vergilendirildikten sonra,
kalan kısım üzerinden, iş yerinin bulunduğu Akit Devlette bu Devletin mevzuatına göre
vergilendirilebilir. Ancak, bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki oranları aşmayacaktır:
(a) şirket kazançlarının bu Devlette tam oranlı kurumlar vergisine tabi
tutulması durumunda kalan miktarın % 5’i;
(b) tüm diğer durumlarda kalan miktarın % 15’i.
5. Bir Akit Devlet mukimi olan temettünün gerçek lehdarı, temettüyü ödeyen
şirketin mukim olduğu diğer Akit Devlette yer alan bir iş yeri vasıtasıyla ticari faaliyette
bulunursa veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek
faaliyetinde bulunursa ve söz konusu temettü elde ediş olayı ile bu iş yeri veya sabit yer
arasında önemli bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri
uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri
uygulanacaktır.
6. 4 üncü fıkra saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet mukimi olan bir şirket, diğer Akit
Devletten kazanç veya gelir elde ettiğinde, bu diğer Devlet, temettülerin kendi
mukimlerinden birine ödenmesi veya temettü elde ediş olayı ile bu diğer Devlette bulunan
bir iş yeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunması durumları hariç olmak üzere,
bu şirket tarafından ödenen temettüler üzerinden herhangi bir vergi alamayacağı gibi,
ödenen temettülerin veya dağıtılmamış kazancın tamamen veya kısmen bu diğer
Devlette elde edilen kazançtan veya gelirden oluşması durumunda bile, bu şirketin
dağıtılmayan kazançları üzerinden bir dağıtılmayan kazanç vergisi alamaz.
MADDE 11
Faiz
1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen faiz, bu
diğer Devlette vergilendirilebilir.
2. Bununla beraber, bu faiz, elde edildiği Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına
göre de vergilendirilebilir; ancak, faizin gerçek lehdarı diğer Devletin bir mukimi ise, bu
şekilde alınacak vergi, faizin gayrisafi tutarının yüzde 10 unu aşmayacaktır.
13
3. Akit Devletlerden birinin Hükümeti, merkez bankası veya bu Devlette merkez
bankası faaliyetlerini yürüten bir banka tarafından, resmi rezerv varlıklara ilişkin
yatırımlardan elde edilen faiz, diğer Akit Devlette vergiden istisna edilecektir.
4. Bu maddedeki “faiz” terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın veya
kazanca katılma hakkını tanısın tanımasın, kamu menkul kıymetleri veya tahvil ya da
borç senetleri ile diğer her nevi borçlanmalardan doğan faizi ve gelirin elde edildiği Akit
Devletin mevzuatına göre vergileme yönünden ikrazatlardan elde edilen gelirle aynı
muameleyi gören diğer bütün gelirleri kapsar.
5. Bir Akit Devlet mukimi olan faizin gerçek lehdarı, faizin elde edildiği diğer Akit
Devlette yer alan bir iş yeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette
yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu
faizin ödendiği alacak ile bu iş yeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa,
1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre, 7 nci veya
14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır.
6. Faizin, ödemeyi yapan kişinin mukim olduğu Akit Devlette elde edildiği kabul
olunacaktır. Bununla beraber, faiz ödeyen kişi bir Akit Devletin mukimi olsun veya
olmasın, bir Akit Devlette veya her iki Akit Devletin dışında faiz ödemeye neden olan
borç-alacak ilişkisiyle bağlantılı bir iş yerine veya sabit yere sahip olduğunda ve faiz bu iş
yeri veya sabit yerden kaynaklandığında, söz konusu faizin iş yerinin veya sabit yerin
bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır.
7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında
veya her ikisi ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin
olmadığı durumda ödeyici ve lehdar arasında kararlaştırılması beklenen miktarı
aştığında, bu madde hükümleri yalnızca en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu
durumda, ödenen faiz tutarının fazla kısmı, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate
alınarak, her bir Akit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir.
MADDE 12
Gayrimaddi Hak Bedelleri
1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen
gayrimaddi hak bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.
2. Bununla beraber söz konusu gayrimaddi hak bedelleri, elde edildikleri Akit
Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, gayrimaddi hak
bedelinin gerçek lehdarı diğer Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi
gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutarının yüzde 10 unu aşmayacaktır.
3. Bu maddedeki “gayrimaddi hak bedelleri” terimi, periyodik olsun veya olmasın
ve ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın ya da hesaplansın, aşağıda belirtilenler
karşılığında yapılan her türlü alacak veya ödeme anlamına gelir:
14
(a) her nevi telif hakkının, patentin, tasarım veya modelin, planın, gizli formül
veya üretim yönteminin, alameti farikanın veya diğer benzeri hak veya
varlıkların kullanımı veya kullanım hakkı; veya
(b) sınai, ticari veya bilimsel teçhizatın kullanımı veya kullanım hakkı; veya
(c) bilimsel, teknik, sınai veya ticari tecrübe veya bilgilerin temini; veya
(d) (a) bendinde bahsedilen her türlü hak veya varlığın, (b) bendinde
bahsedilen her türlü teçhizatın veya (c) bendinde bahsedilen her türlü
tecrübe veya bilginin uygulanmasını veya kullanılmasını sağlamaya
yönelik, tali ve yardımcı nitelik taşıyan her türlü yardım temini; veya
(e) (i) sinema filmlerinin; veya
(ii) televizyon, radyo veya diğer yayınlara ilişkin film, ses ya da görüntü
kayıt diskleri veya bantlarının veya diğer görüntü veya ses kopyalan
ya da yayınlarının
kullanımı veya kullanım hakkı; veya
(f) ilgili lisansta belirtilen radyo frekans dalgalarının tamamen veya kısmen
kullanımı veya kullanım hakkı; veya
(g) bu fıkrada belirtilen herhangi bir varlığın veya hakkın kullanımı veya
temininden tamamen veya kısmen vazgeçme.
4. Bir Akit Devlet mukimi olan gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı, söz
konusu bedelin elde edildiği diğer Akit Devlette yer alan bir iş yeri vasıtasıyla ticari
faaliyette veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek
faaliyetinde bulunursa ve söz konusu bedelin ödendiği veya borçlanıldığı varlık veya hak
ile bu iş yeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra
hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde
hükümleri uygulanacaktır.
5. Gayrimaddi hak bedelinin, ödemeyi yapan kişinin mukim olduğu Akit Devlette
elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, gayrimaddi hak bedelini ödeyen kişi bir
Akit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Akit Devlette veya her iki Akit Devletin
dışında gayrimaddi hak bedelini ödemeye neden olan yükümlülükle bağlantılı bir iş yerine
veya sabit yere sahip olduğunda ve gayrimaddi hak bedeli bu iş yerinden veya sabit
yerden kaynaklandığında, söz konusu gayrimaddi hak bedelinin iş yerinin veya sabit
yerin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır.
6. Ödenen veya borçlanılan gayrimaddi hak bedelinin miktarı, ödeyici ile
gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında
var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ile gerçek
lehdar arasında kararlaştırılması beklenen miktarı aştığında, bu madde hükümleri
yalnızca en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ödenen veya
borçlanılan gayrimaddi hak bedelinin fazla kısmı, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de
dikkate alınarak, her bir Akit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir.
MADDE 13
Varlıkların Elden Çıkarılması
1. Bir Akit Devlet mukimince, diğer Akit Devlette yer alan ve 6 ncı maddede
belirtilen gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan gelir, kâr veya
kazançlar, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.
2. Bir Akit Devlet teşebbüsünün, gayrimenkul varlıklar hariç olmak üzere, diğer
Akit Devlette sahip olduğu bir iş yerinin ticari varlığına dahil varlıkların veya ilk bahsedilen
Devletin bir mukiminin diğer Akit Devlette serbest meslek faaliyeti icra etmek üzere
kullandığı sabit bir yere ait varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan gelir, kâr veya
kazançlar, bu iş yerinin (yalnız veya tüm teşebbüsle birlikte) veya sabit yerin elden
çıkarılmasından sağlanan gelir, kâr veya kazanç da dahil olmak üzere, bu diğer Devlette
vergilendirilebilir.
3. Bir Akit Devlet teşebbüsünce, uluslararası trafikte işletilen gemi veya
uçakların veya söz konusu gemi veya uçakların işletilmesiyle ilgili varlıkların (gayrimenkul
varlık hariç) elden çıkarılmasından sağlanan gelir, kâr veya kazançlar, yalnızca bu Akit
Devlette vergilendirilecektir.
4. Bir Akit Devlet mukimince, değerinin yüzde ellisinden fazlası, doğrudan veya
dolaylı olarak diğer Akit Devlette bulunan gayrimenkulü temsil eden hisse senetleri veya
benzeri menfaatlerin elden çıkarılmasından sağlanan gelir, kâr veya kazançlar bu diğer
Devlette vergilendirilebilir.
5. Bundan önceki fıkralarda belirtilenlerin dışında kalan varlıkların elden
çıkarılmasından sağlanan sermaye nitelikli kazançlar, yalnızca elden çıkaranın mukim
olduğu Akit Devlette vergilendirilecektir.
6. 5 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Avustralya mukimince, bir Türk
şirketindeki hisse senetleri veya benzeri hakların veya bir Türk mukimi tarafından ihraç
edilen tahvillerin elden çıkarılmasından sağlanan sermaye nitelikli kazançlar, bu hisse,
hak veya tahvillerin iktisap ve elden çıkarılmaları arasındaki süre iki yılı aşmadığı
takdirde, Türkiye’de vergilendirilebilir.
MADDE 14
Serbest Meslek Faaliyetleri
1. Bir Akit Devletin mukimi olan bir gerçek kişinin serbest meslek hizmetleri veya
bağımsız nitelikteki diğer faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnızca bu Devlette
vergilendirilecektir. Bununla beraber, söz konusu hizmet veya faaliyetler diğer Devlette
icra edilirse ve:
(a) bu kişi, bu diğer Devlette, söz konusu hizmet veya faaliyetleri icra etmek
amacıyla sürekli kullanabileceği sabit bir yere sahip ise; veya
16
(b) bu kişi, bu diğer Devlette, söz konusu hizmet veya faaliyetleri icra etmek
amacıyla, diğer Devletin gelir yılı içinde başlayan veya sona eren
herhangi bir 12 aylık dönemde bir ya da birkaç seferde toplam 183 günü
aşan bir süre bulunursa
söz konusu gelir aynı zamanda bu diğer Akit Devlette de vergilendirilebilir.
Böyle bir durumda, olayına göre, yalnızca söz konusu sabit yere atfedilebilen
gelir ya da yalnızca bu diğer Devlette ifa edilen hizmet veya faaliyetlerden elde edilen
gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.
2. “Serbest meslek faaliyetleri” terimi, bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi,
artistik, eğitici veya öğretici faaliyetleri, bunun yanı sıra doktorların, avukatların,
mühendislerin, mimarların, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini
kapsamına alır.
MADDE 15
Bağımlı Kişisel Faaliyetler
1. 16, 18, 19 ve 20 nci maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit
Devletin mukimi olan bir gerçek kişinin bir hizmet dolayısıyla elde ettiği maaş, ücret ve
diğer benzeri gelirler, bu hizmet diğer Akit Devlette ifa edilmedikçe, yalnızca bu Devlette
vergilendirilecektir. Hizmet diğer Devlette ifa edilirse, buradan elde edilen söz konusu
gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir.
2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devletin mukimi olan bir gerçek
kişinin diğer Akit Devlette ifa ettiği bir hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer:
(a) gelir elde eden kişi, diğer Devlette, bu diğer Devletin gelir yılı içinde
başlayan veya sona eren herhangi bir 12 aylık dönemde bir ya da birkaç
seferde toplam 183 günü aşmamak üzere bulunursa; ve
(b) ödeme, diğer Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle
bir işveren adına yapılırsa; ve
(c) ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir iş yerinden veya sabit
yerden yapılmazsa
yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir.
3. Bu maddenin önceki hükümlerine bakılmaksızın, uluslararası trafikte işletilen
bir gemi veya uçakta ifa edilen bir hizmet dolayısıyla elde edilen gelir, teşebbüsün mukim
olduğu Akit Devlette vergilendirilebilir.
17
MADDE 16
Yöneticilere Yapılan Ödemeler
Bir Akit Devlet mukiminin, diğer Akit Devletin mukimi olan bir şirketin yönetim
kurulu üyesi olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer
Devlette vergilendirilebilir.
MADDE 17
Sanatçılar
1. 14 ve 15 inci maddelerin hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devletin mukimi
olan sanatçıların (tiyatro, sinema, radyo veya televizyon sanatçıları ile müzisyen ve
sporcular gibi) diğer Akit Devlette bu nitelikteki şahsi faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri
gelirler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.
2. Bir sanatçının bu nitelikteki şahsi faaliyetlerinden doğan gelir, sanatçının
kendisi adına değil de bir başkası adına tahakkuk ederse, söz konusu gelir 7, 14 ve 15
inci maddelerin hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bu sanatçının faaliyetlerinin icra edildiği
Akit Devlette vergilendirilebilir.
3. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devletin mukimi olan bir
sanatçının diğer Akit Devlette icra ettiği bu nitelikteki şahsi faaliyetlerden elde ettiği gelir,
diğer Devlette icra edilen söz konusu faaliyetlerin tamamen veya önemli ölçüde,
herhangi bir politik alt bölümü veya mahalli idaresi de dahil olmak üzere ilk bahsedilen
Devletin kamusal fonlarından desteklenmesi halinde, yalnızca ilk bahsedilen Devlette
vergilendirilecektir.
MADDE 18
Emekli Maaşları ve Düzenli Ödemeler
1.19 uncu maddenin 2 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet
mukimine ödenen emekli maaşları, düzenli ödemeler ve benzeri periyodik ödemeler
yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.
2. “Düzenli ödeme” terimi, para veya parayla ölçülebilir bir menfaat karşılığında,
tam ve yeterli ödemede bulunma taahhüdüne bağlı olarak, ömür boyu veya belirli ya da
belirlenebilir bir süre, belirli zamanlarda, düzenli olarak ödenecek belli bir meblağı ifade
eder.
18
3. 19 uncu maddenin 2 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, emekli maaşı,
düzenli ödeme veya diğer benzeri periyodik ödemelerin elde edilmesi hakkı karşılığında
bir Akit Devlet mukimine yapılan toplu ödemeler, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.
Bununla beraber, bu tür toplu ödemeler (bir emeklilik planı kapsamında bu planın üyesi !
olan 60 yaş ve üzerindeki katılımcılara ödenen tutarlar hariç), diğer Devlette doğduğu
takdirde, bu diğer Devlette de vergilendirilebilir.
4. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen her tür ;
nafaka veya diğer bakım ödemeleri, yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. !
1. Bir kamu görevi dolayısıyla bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler
karşılığında, bir Akit Devlet, politik alt bölümü veya mahalli idaresi tarafından ödenen ve
emekli maaşı veya düzenli ödeme dışında kalan maaş, ücret ve diğer benzeri ödemeler,
yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Bununla beraber, hizmet diğer Devlette ifa
edilirse ve kendisine ödeme yapılan kişi bu diğer Devletin bir mukimi ise, söz konusu
maaş, ücret ve diğer benzeri ödemeler yalnızca bu diğer Devlette vergilendirilecektir.
Ancak, bu kişinin:
(a) bu Devletin bir vatandaşı olması; veya
(b) yalnızca bu hizmeti ifa etmek amacıyla bu Devletin bir mukimi durumuna
geçmemiş olması
2. (a) 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devletin kendisine, politik alt
bölümüne veya mahalli idaresine bir gerçek kişi tarafından verilen
hizmetler karşılığında, bu Devlet, alt bölüm veya idare tarafından veya
bunlarca oluşturulan fonlardan ödenen emekli maaşları, düzenli ödemeler
veya toplu ödenen emeklilik ikramiyeleri yalnızca bu Devlette
vergilendirilecektir.
(b) Bununla beraber, gerçek kişinin diğer Akit Devletin bir mukimi ve vatandaşı
olması halinde, (a) bendinde belirtilen emekli maaşı veya düzenli
ödemeler, yalnızca bu diğer Akit Devlette vergilendirilecektir.
3. Bir Akit Devletin kendisi, politik alt bölümü veya mahalli idaresi tarafından
yürütülen ticari veya ekonomik faaliyetlerle bağlantılı hizmetler karşılığında yapılan maaş,
ücret ve diğer benzeri ödemelere 15, 16 ve 17 nci maddelerin hükümleri uygulanacaktır.
MADDE 19
Kamu Hizmeti *
gerekmektedir.
MADDE 20
Öğretmenler ve Öğrenciler
1. Bir Akit Devletin mukimi olan veya diğer Akit Devleti ziyaretinden hemen önce
bu Devletin mukimi olan ve diğer Devlette yalnızca öğrenim amacıyla geçici bir süre
bulunan bir öğrenciye, geçimini veya öğrenimini karşılamak amacıyla diğer Devletin
dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler bu diğer Devlette vergilendirilmeyecektir.
2. Akit Devletlerden birinin mukimi olan ve diğer Akit Devletteki bir üniversite,
kolej, okul veya diğer bir eğitim kurumunda öğretim, lisansüstü eğitim veya araştırma
yapmak amacıyla iki yılı aşmayan bir süre için bu diğer Akit Devleti ziyaret eden bir
profesör veya öğretmenin, söz konusu öğretim, lisansüstü eğitim veya araştırma
karşılığında elde ettiği her türlü gelir, bu gelirlerin ilk bahsedilen Devlette vergiye tabi
olması veya bu maddenin uygulanması sonucu vergiye tabi hale gelmesi koşuluyla bu
diğer Devlette vergilendirilmeyecektir.
3. Bir profesör veya öğretmenin, özellikle belirli kişi veya kişilerin özel
menfaatlerine yönelik olarak yürüttükleri araştırma karşılığında elde ettikleri gelire, bu
maddenin 2 nci fıkrası uygulanmayacaktır.
MADDE 21
Diğer Gelirler
1. Bir Akit Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın önceki
maddelerinde belirtilmeyen gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.
2. 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlıklardan elde
edilen gelir hariç olmak üzere, bir Akit Devlet mukiminin, bu Devlette yer alan bir iş yeri
veya sabit yerle etkin şekilde bağlantılı bir gelir elde etmesi halinde, bu gelire 1 inci fıkra
hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde
hükümleri uygulanacaktır.
3. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukiminin, bu
Anlaşmanın önceki maddelerinde belirtilmeyen, diğer Akit Devletteki kaynaklardan elde
ettiği gelir unsurları, bu diğer Akit Devlette de vergilendirilebilir.
MADDE 22
Gelirin Kaynağı
1. Bir Akit Devlet mukimince elde edilen ve 6 ila 8, 10 ila 17 ve 19 uncu
maddelerden herhangi biri veya birkaçı uyarınca diğer Akit Devlette vergilendirilebilen
gelir, kâr veya kazançların, diğer Akit Devletin vergiye ilişkin mevzuatı açısından, bu
diğer Devletteki kaynaklardan elde edildiği kabul edilecektir.
2. Bir Akit Devlet mukimince elde edilen ve 6 ila 8, 10 ila 17 ve 19 uncu
maddelerden herhangi biri veya birkaçı uyarınca diğer Akit Devlette vergilendirilebilen
gelir, kâr veya kazançların, 23 üncü maddenin amaçları ve ilk bahsedilen Akit Devletin
vergiye ilişkin mevzuatı açısından, bu diğer Akit Devletteki kaynaklardan elde edildiği
kabul edilecektir.
MADDE 23
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Yöntemleri
1. Avustralya dışındaki bir ülkede ödenen verginin Avustralya vergisinden
mahsubuna izin veren o tarihte yürürlükte olan Avustralya mevzuatı hükümleri saklı
kalmak üzere (bu maddenin genel ilkesini etkilemeyecek şekilde), Avustralya mukimi bir
kişi tarafından Türkiye’deki kaynaklardan elde edilen gelire ilişkin olarak, Türk mevzuatı
uyarınca ve bu Anlaşmaya uygun olarak, doğrudan veya indirim suretiyle ödenen Türk
vergisinin, bu gelire ilişkin olarak ödenecek Avustralya vergisinden mahsubuna izin
verilecektir.
2. Türkiye dışındaki bir ülkede ödenen verginin Türk vergisinden mahsubuna izin
veren o tarihte yürürlükte olan Türk mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere (bu maddenin
genel ilkesini etkilemeyecek şekilde), Türkiye mukimi bir kişi tarafından, Avustralya’daki
kaynaklardan elde edilen gelire ilişkin olarak, Avustralya mevzuatı uyarınca ve bu
Anlaşmaya uygun olarak ödenen Avustralya vergisinin, söz konusu gelire ilişkin olarak
ödenecek Türk vergisinden mahsubuna izin verilecektir. Bununla birlikte söz konusu
mahsup, Avustralya’da vergilendirilebilen gelire atfedilen mahsuptan önce hesaplanan
Türk vergisi miktarını aşmayacaktır.
3. Anlaşmanın herhangi bir hükmü uyarınca bir Akit Devlet mukimi tarafından elde
edilen gelir, bu Devlette vergiden istisna edilirse, bu Devlet, her halükarda, bu mukimin
geriye kalan geliri üzerinden alınacak vergi miktarını hesaplarken, istisna edilen geliri de
dikkate alabilir.
MADDE 24
Ayrım Yapılmaması
1. Bir Akit Devletin vatandaşları, diğer Akit Devlette, bu diğer Devletin
vatandaşlarının aynı koşullarda, özellikle mukimlik yönünden, karşı karşıya kaldıkları
veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha
ağır bir vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır.
2. Bu Anlaşmanın 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak
üzere, bir Akit Devlet teşebbüsünün diğer Akit Devlette sahip olduğu bir iş yeri, diğer
Devlette, bu diğer Devletin benzer koşullarda aynı faaliyetleri yürüten teşebbüslerine
göre daha az lehe bir vergileme ile karşı karşıya kalmayacaktır.
21
3. Bu Anlaşmanın 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası, 11 inci maddesinin 7 nci
İS fıkrası veya 12 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükümlerinin uygulanacağı durumlar hariç
I olmak üzere, bir Akit Devlet teşebbüsünün diğer Akit Devletin bir mukimine yaptığı faiz,
;] gayrimaddi hak bedeli ve diğer ödemeler, söz konusu teşebbüsün vergilendirilebilir
kazancının belirlenmesi amacıyla, bu ödemeler ilk bahsedilen Devletin bir mukimine
yapılmış gibi, aynı koşullarda indirilebilecektir.
4. Bir Akit Devletin, diğer Akit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafından,
doğrudan veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya
kontrol edilen teşebbüsleri, ilk bahsedilen Devlette, bu Devletin benzer koşullardaki diğer
benzeri teşebbüslerinin tabi oldukları veya olabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı
mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere
tabi tutulmayacaklardır.
5. Bu maddede yer alan hiçbir husus, bir Akit Devletin kendi mukimlerine
uyguladığı şahsi indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Akit Devletin mukimi olan
gerçek kişilere de uygulamak zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır.
(b) bir varlığın devrinden kaynaklanan verginin, bu varlığın, devralan kişi
tarafından tekrar devredilmesinin, bu Akit Devletin mevzuatı uyarınca
vergileme yetkisinin dışında kalacağı durumda, ertelenmesine müsaade
etmeyen;
(c) Türkiye mukimleri tarafından, doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunan
Avustralya şirketlerinin, konsolidasyon işleminden, diğer Avustralya
şirketleri gibi aynı şart ve koşullarda faydalanabilmeleri kaydıyla, grup
şirketlerinin vergi amaçları bakımından tek bir şirket olarak kabul
edilmeleri için konsolidasyonunu sağlayan;
(d) gerekli niteliklere sahip mükelleflere araştırma ve geliştirme giderleri için
indirim sağlayan; veya
(e) Avustralya Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Nota
Teatisinde bu maddeden etkilenmeyeceği hususunda üzerinde
anlaşmaya varılmış olan,
herhangi bir mevzuat hükmüne uygulanmayacaktır.
7. Bu maddedeki, bir Akit Devletin vergiden kaçınma veya vergi kaybını önlemeye
yönelik mevzuat hükümleri:
(a) örtülü sermaye, temettü gizlenmesi ve transfer fiyatlandırmasına yönelik
(b) kontrol edilen yabancı şirket, transfer yapan vakıflar (transferor trusts) ve
yabancı yatırım fonuna ilişkin kuralları; ve
6. Bu madde, bir Akit Devletin:
(a) vergiden kaçınma veya vergi kaybını önlemek amacıyla düzenlenen;
önlemleri
]
22
(c) koruma tedbirleri de dahil olmak üzere, vergilerin etkin bir şekilde tahsilatı
ve takibini sağlayacak önlemleri
kapsar.
8. Bu madde hükümleri, bu Anlaşmanın konusuna giren vergilere uygulanacaktır.
MADDE 25
Karşılıklı Anlaşma Usulü
1. Bir kişi, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için bu
Anlaşmaya uygun olmayan bir vergileme yarattığı veya yaratacağı kanaatine vardığında,
bu Devletlerin, bu Anlaşmanın uygulandığı vergilerle ilgili iç mevzuatlarında öngörülen
müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, durumu mukimi olduğu Akit Devletin yetkili
makamına veya konu 24 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygunsa, vatandaşı olduğu Akit
Devletin yetkili makamına arz edebilir. Söz konusu müracaat, Anlaşma hükümlerine
aykırı düşen bir vergilemeyle sonuçlanan eylemin ilk bildiriminden itibaren üç yıl
içerisinde yapılmalıdır.
2. Söz konusu yetkili makam itirazı haklı bulmakla beraber kendisi tatminkar bir
çözüme ulaşamaz ise, bu Anlaşmaya ters düşen vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer
Akit Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşma yoluyla konuyu çözmeye gayret sarf
edecektir. Anlaşmaya varılan husus, Akit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen
zamanaşımı sürelerine bakılmaksızın uygulanacaktır. Bununla beraber, Türkiye
yönünden, mükellef, karşılıklı anlaşmadan kaynaklanan iadeyi, vergi idaresi tarafından
karşılıklı anlaşma sonucunun kendisine bildirilmesinden sonraki bir yıllık süre içerisinde
talep etmek zorundadır.
3. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın yorumundan veya
uygulanmasından kaynaklanan her türlü güçlüğü veya tereddüdü karşılıklı anlaşmayla
çözmek için gayret göstereceklerdir. Yetkili makamlar aynı zamanda, bu Anlaşmada ele
alınmayan durumlardan kaynaklanan çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması için de
birbirlerine danışabilirler.
4. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerine etkinlik
kazandırmak amacıyla birbirleriyle doğrudan haberleşebilirler. Anlaşmaya varabilmek için
sözlü görüş alışverişi gerekli görüldüğünde, bu görüşme, Akit Devletlerin yetkili
makamlarının temsilcilerinin bir araya gelmeleri vasıtasıyla gerçekleştirilebilir.
5. Hizmet Ticareti Genel Anlaşması’nın XXII nci maddesinin (Danışma) 3 üncü
fıkrasının amaçları bakımından, Akit Devletler, bu fıkra ile bağlı kalmaksızın, bir kuralın
bu Anlaşma kapsamına girip girmeyeceği konusunda aralarında meydana gelecek
herhangi bir uyuşmazlığı, söz konusu fıkrada öngörüldüğü üzere, her iki Akit Devletin de
onayı ile Hizmet Ticareti Konseyi’ne götürebilirler. Bu fıkranın yorumlanmasında
meydana gelecek herhangi bir tereddüt, bu maddenin 3 üncü fıkrasına göre
çözümlenecek; bu yönteme göre bir uzlaşma sağlanamaması durumunda ise tereddüt,
her iki Akit Devletin de üzerinde mutabık kalacağı bir başka yönteme göre çözüme
kavuşturulacaktır.
23
MADDE 26
Bilgi Değişimi
1. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin uygulanmasıyla
veya Anlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sürece, 2 nci maddede belirtilen vergilere
ilişkin iç mevzuat hükümlerinin idaresi veya uygulanması ile ilgili olduğu öngörülen
bilgileri değişime tabi tutacaklardır. Bilgi değişimi 1 inci madde ile sınırlı değildir.
2. Bir Akit Devlet tarafından 1 inci fıkra kapsamında alınan her türlü bilgi, o
Devletin kendi iç mevzuatı çerçevesinde elde ettiği bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca
1 inci fıkrada bahsedilen vergilerin tahakkuku veya tahsilatıyla veya cebri icra ya da
kovuşturmasıyla veya bu hususlardaki itirazlara bakmakla görevli kişi veya makamlara
(adli makamlar ve idari kuruluşlar dahil) veya bunları denetlemekle görevli olan kişilere
verilebilecektir. Bu kişi veya makamlar, söz konusu bilgileri yalnızca bu amaçlar
doğrultusunda kullanacaklardır. Bu kişi veya makamlar, söz konusu bilgileri mahkeme
duruşmalarında veya adli kararlar alınırken açıklayabilirler.
3. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri, hiçbir surette bir Akit Devleti:
(a) kendisinin veya diğer Akit Devletin mevzuatına ve idari uygulamalarına
aykırı idari önlemler alma;
(b) kendisinin veya diğer Akit Devletin mevzuatı veya normal idari işlemleri
çerçevesinde yetkili makam tarafından elde edilemeyen bilgileri sunma;
(c) herhangi bir ticari, sınai, mesleki sırrı veya ticari işlemi aleni hale getiren
bilgileri veya aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme
yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz.
4. Bir Akit Devlet tarafından bu madde uyarınca bilgi talep edilmesi durumunda,
diğer Akit Devlet, kendi vergi amaçlan yönünden bu bilgilere ihtiyacı olmasa bile, talep
edilen bilgiyi sağlamak için kendi bilgi toplama yöntemlerini kullanacaktır. Önceki
cümlede yer alan yükümlülük, 3 üncü fıkradaki sınırlamalara tabi olmakla birlikte, bu
sınırlamalar hiçbir surette bir Akit Devlete, sadece ulusal menfaati olmadığı gerekçesiyle
bilgi sağlamayı reddetme hakkı verecek şekilde yorumlanmayacaktır.
5. 3 üncü fıkra hükümleri hiçbir surette, bir Akit Devlete, bilginin bir banka, diğer
finansal kurum, temsilci veya bir acente ya da yediemin gibi hareket eden bir kişide
bulunması veya bir kişinin sermaye payları ile ilgili olması nedeniyle bu bilgiyi sağlamayı
reddetme hakkı verecek şekilde yorumlanmayacaktır.
MADDE 27
Diplomatik Temsilciler ve Konsolosluk Memurları
Bu Anlaşma hükümleri, diplomatik temsilciler ile konsolosluk memurlarının
uluslararası hukukun genel kuralları veya uluslararası özel anlaşma hükümleri uyarınca
yararlandıkları mali ayrıcalıkları etkilemeyecektir.
24
^ ■ ı
MADDE 28
Yürürlüğe Girme
1. Avustralya Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bu Anlaşmanın
yürürlüğe girmesi için gerekli yasal ve anayasal işlemlerin tamamlandığını diplomatik
yollardan yazılı olarak birbirlerine bildireceklerdir. Bu Anlaşma, son bildirim tarihinde
yürürlüğe girecektir.
ii
2. Bu Anlaşma:
(a) Avustralya’da:
(i) mukim olmayanlar tarafından elde edilen gelir üzerinden kaynakta
tevkif edilen vergiler yönünden, Anlaşmanın yürürlüğe girişini izleyen
takvim yılının 1 Ocak günü veya daha sonra elde edilen gelirlere ilişkin
olarak;
(ii) diğer Avustralya vergileri yönünden, Anlaşmanın yürürlüğe girişini
izleyen takvim yılının 1 Temmuz günü veya daha sonra başlayan
herhangi bir gelir yılına ait gelir, kâr veya kazançlara ilişkin olarak;
(b) Türkiye’de:
(i) kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, bu Anlaşmanın yürürlüğe
girdiği tarihi izleyen 1 Ocak günü veya daha sonra ödenen veya
alacalandırılan miktarlar için;
(ii) diğer vergiler yönünden, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen
1 Ocak günü veya daha sonra başlayan vergilendirme yılları için
hüküm ifade edecektir.
MADDE 29
Yürürlükten Kalkma
1. Bu Anlaşma süresiz olarak yürürlükte kalacaktır; ancak, Avustralya Hükümeti
ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden her biri, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren beş
yıllık bir sürenin bitiminden sonra başlayan herhangi bir takvim yılının sona ermesinden
en az altı ay önce diplomatik yollardan yazılı fesih ihbarnamesi vermek suretiyle
Anlaşmayı feshedebilir.
2. Bu Anlaşma:
(a) Avustralya’da:
25
if
>•
:
•v-;
(i) mukim olmayanlar tarafından elde edilen gelir üzerinden kaynakta
tevkif edilen vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verilmesini
izleyen takvim yılının 1 Ocak günü veya daha sonra elde edilen
gelirlere ilişkin olarak;
(ii) diğer Avustralya vergileri yönünden, fesih ihbarnamesinin verilmesini
izleyen 1 Temmuz günü veya daha sonra başlayan herhangi bir gelir
yılına ait gelir, kâr veya kazançlara ilişkin olarak;
(b) Türkiye’de:
(i) kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği
takvim yılının bitiminden sonra ödenen veya alacalandırılan miktarlar
(ii) diğer vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği takvim yılının
bitiminden sonra başlayan vergilendirme yılları için
hüküm ifade etmeyecektir.
BU HUSUSLARI TEYİDEN, Hükümetleri adına aşağıda imzaları bulunan tam
yetkili temsilciler, bu Anlaşmayı imzaladılar.
Türkçe ve İngilizce olarak, ikişer nüsha halinde, her iki metin de aynı derecede
geçerli olmak üzere, 28 Nisan 2010 tarihinde, Ankara’da düzenlenmiştir.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA
AVUSTRALYA
HÜKÜMETİ ADINA
Mehmet KİLCİ
Gelir İdaresi Başkanı
Peter DOYLE
Büyükelçi
26
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ
ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN
VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME
VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL
OLMA ANLAŞMASINA İLİŞKİN
PROTOKOL
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti,
Bugün, Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya
Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve
Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması’na (“Anlaşma” olarak bahsedilecektir) ilişkin
olarak,
Aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır:
1. 7 nci maddenin 3 üncü fıkrasına ilişkin olarak, iş yeri tarafından teşebbüsün
ana merkezine veya diğer işyerlerine, patentlerin veya diğer hakların kullanımı
karşılığında yapılan gayrimaddi hak bedeli, ücret veya diğer benzeri ödemeler; verilen
özel hizmetler veya yönetim karşılığında yapılan komisyon ödemeleri; bankacılık
teşebbüsleri hariç olmak üzere, teşebbüsün ana merkezine veya diğer işyerlerine veya
bunlar tarafından ödünç verilen paralar karşılığında yapılan faiz ödemeleri şeklinde
ödenen veya borçlanılan tutarlar (gerçek giderlerin geri ödenmesi hariç), iş yerinin
kazancının belirlenmesinde hesaba dahil edilmeyecektir.
2. 5 inci maddenin 3 ve 5 inci fıkralarına ilişkin olarak:
(a) Bir teşebbüsün bir Akit Devletteki faaliyetlerinin, bu Devlette bağımlı
olduğu teşebbüsün yürüttüğü faaliyetlerle bağlantılı olması halinde,
faaliyetlerin süresi, bağımiı teşebbüsler tarafından bu Devlette yürütülen
faaliyetlerin sürelerinin toplamına göre belirlenecektir.
(b) İki ya da daha fazla bağımlı teşebbüsün eş zamanlı olarak yürüttükleri
faaliyetler, faaliyet süresinin belirlenmesi açısından, yalnızca bir faaliyet
dönemi olarak hesaplanacaktır.
(c) 5 inci madde uyarınca;
(i) bir teşebbüs, başka bir teşebbüs tarafından, doğrudan ya da dolaylı
olarak kontrol ediliyorsa; veya
(ii) her iki teşebbüs, aynı kişi veya kişilerce, doğrudan ya da dolaylı
olarak kontrol ediliyorsa
söz konusu teşebbüsün diğer teşebbüse bağımlı olduğu kabul
edilecektir.
27
3. 5 inci maddenin 5 inci fıkrasına ilişkin olarak, bir Akit Devlet teşebbüsü, diğer
Akit Devlette serbest meslek hizmeti ifası üstlenir ve bu hizmet ifasının tamamını veya bir
kısmını başka bir teşebbüse devrederse, bu diğer teşebbüs tarafından diğer Devlette ifa
edilen hizmetin süresinin, ilk bahsedilen teşebbüsün harcadığı süre olarak dikkate
alınacağı anlaşılmaktadır.
4. 8 inci maddeye ilişkin olarak ve bu maddedeki belirsizliklerin ortadan
kaldırılması için, bu maddede belirtilen gemi veya uçak işletmeciliğinin, deniz dibinin
taranması, balıkçılık ve inceleme gibi taşımacılık dışındaki faaliyetleri de kapsadığı ve bir
Akit Devlette bir veya birkaç yerde yürütülen bu faaliyetlerin, yalnızca bu Devletteki
yerlerle sınırlı gemi veya uçak işletmeciliği olarak değerlendirileceği anlaşılmaktadır.
5. 10, 11 ve 12 nci maddelerin amaçları bakımından, bir kişi, temettü, faiz veya
gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı ise, bu kişiye yapılan temettü, faiz veya
gayrimaddi hak bedeli ödemelerinin, bir Akit Devletin mukimine yapılan ödemeler olduğu
anlaşılmaktadır.
6. 10 uncu maddeye ilişkin olarak;
(a) 2 nci fıkranın (a) (ii) alt bendinde belirtilen oran sınırlamasına
bakılmaksızın, temettülerin Avustralya’da vergiye tabi tutulması
durumunda, Türkiye, bu kapsamdaki temettüler üzerinden, söz konusu
fıkranın (b) bendinde belirtilen oranı aşmayacak oranda vergi alabilir.
(b) 4 üncü fıkranın (a) bendinde belirtilen oran sınırlamasına bakılmaksızın,
Türkiye’de mukim bir iş yerine atfedilen kazançlar Avustralya’da vergiye
tabi tutulursa, Türkiye, bu kapsamdaki tutarlar üzerinden, söz konusu
fıkranın (b) bendinde belirtilen oranı aşmayacak oranda vergi alabilir.
7. 10 uncu maddenin 3 üncü fıkrasına ilişkin olarak, Türkiye yönünden
temettülerin, intifa senetleri, intifa hakları veya kurucu hisse senetlerinden elde edilen
gelirler ile yatırım fonu veya yatırım ortaklığından elde edilen gelirleri de kapsayacağı
anlaşılmaktadır.
8. 18 inci maddenin 3 üncü fıkrasına ilişkin olarak, Avustralya kaynaklı ödemeler
yönünden, “emekli maaşı, düzenli ödeme veya diğer benzeri periyodik ödemelerin elde
edilmesi hakkı karşılığındaki toplu ödemeler” teriminin, geçici ikamet vizesi ile ziyarette
bulunurken Avustralya’da çalışmış olan bir kişiye yapılan emekli maaşı ödemelerini
kapsamayacağı anlaşılmaktadır.
Bu Protokol, Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır.
r s s
28
BU HUSUSLARI TEYİDEN, Hükümetleri adına aşağıda imzaları bulunan tam
yetkili temsilciler, bu Protokol’ü imzaladılar.
Türkçe ve İngilizce olarak, her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere,
28 Nisan 2010 tarihinde, Ankara’da düzenlenmiştir.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA
AVUSTRALYA
HÜKÜMETİ ADINA
Peter DOYLE
Büyükelçi
Mehmet KİLCİ
Gelir İdaresi Başkanı

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

preloader