Header ad

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar

20 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30186 (Mükerrer)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Donuk alacak: 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan donuk alacakları,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Nazım hesaplar ile birlikte bilanço (finansal durum tablosu), kâr veya zarar tablosu, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu, nakit akış tablosu ile kâr dağıtım tablosundan oluşan finansal tablolar, “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standardına (TFRS 9) göre karşılık ayıran mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca Ek-1’de, katılım bankalarınca Ek-2’de; TFRS 9’a göre karşılık ayırmayan mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca Ek-5’te, katılım bankalarınca Ek-6’da yer alan şekil ve içerikte hazırlanır. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre oluşturulması gereken açıklama ve dipnotlar ilgisine göre bankalarca bu Tebliğ kapsamında belirlenen sistemi bozmadan ilgili bölüm, madde, fıkra, bent ve alt bendi izleyecek şekilde düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Aşağıdaki tablo esas alınarak, sektörlere veya karşı taraf türüne göre; ayrı ayrı, değer kaybına uğramış kredi ve donuk kredi tutarları, değer ayarlamaları ve karşılıklar, dönem içinde değer ayarlamaları ve karşılıklara ilişkin tutarlar kamuya açıklanır.

Önemli Sektörlere veya Karşı Taraf Türüne Göre Muhtelif Bilgiler

 

Önemli Sektörler/Karşı taraflar Krediler Karşılıklar
Değer Kaybına Uğramış (TFRS 9) Donuk (Karşılık Yönetmeliği)* Beklenen Kredi Zararı Karşılıkları (TFRS 9)

 

 

Karşılıklar

(Karşılık Yönetmeliği)**

 

Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama) Temerrüt (Üçüncü Aşama)
1 Tarım
1.1
2 Sanayi
2.1
3. Hizmetler
3.1
4. Diğer
5. Toplam

*TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı karşılığı ayıran ve ayırmayan bütün bankalarca Karşılık Yönetmeliği uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılan tutarlar yazılacaktır.

** TFRS 9’a göre beklenen kredi zararı karşılığı ayırmayan bankalarca, Karşılık Yönetmeliğinde yer verilen esaslara göre ayrılan karşılık tutarları yazılacaktır.”

Tam Metni İçin Tıklayınız

Ekleri İçin Tıklayınız

 

Yazar Hakkında

Smmm Denetçi Bilirkişi

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

preloader